Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Pracovisko hygieny zvierat a životného prostredia

Projekty:
  • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017 – 2020.
  • KEGA 001UVLF-4/2020: Applied Ecology for University Students. Realizácia 2020 – 2022.
  • KEGA 004UVLF-4/2020: Praktické cvičenie pre farmaceutov ako nástroj zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby z predmetu "Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení". Realizácia 2020 – 2022.
  • VEGA 2/0125/17: Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. Realizácia 2017 – 2020.

Pracovisko súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Projekty:
  • KEGA 008UVLF-4/2020: Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. Realizácia 2020 – 2022.
  • KEGA 013UVLF-4/2020: Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia. Realizácia 2020 – 2022.

Pracovisko aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Projekty:
  • KEGA 002UVLF-4/2019: Modernizácia edukácie profesijnej etiky a zlepšovanie jemných zručností študentov vo veterinárnej profesii. Realizácia 2019 – 2021.