Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Pracovisko hygieny zvierat a životného prostredia

Projekty:
 • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017 – 2020.
 • KEGA 003UVLF4/2016: Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF. Realizácia 2016 – 2018.
 • KEGA 001UVLF-4/2020: Applied Ecology for University Students. Realizácia 2020 – 2022.
 • KEGA 004UVLF-4/2020: Praktické cvičenie pre farmaceutov ako nástroj zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby z predmetu "Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení". Realizácia 2020 – 2022.
 • VEGA 1/0917/12: Rezíduá rodenticídov po ich aplikácii v ošetrenej lokalite, prienik do potravného reťazca a riziká spojené s ovplyvnením zdravia fauny a človeka. Realizácia 2012 – 2014.
 • VEGA 1/0950/12: Vplyv a vyhodnotenie dopadu antropogénnej činnosti na kvalitu vôd. Realizácia 2012 – 2014.
 • VEGA 2/0125/17: Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. Realizácia 2017 – 2020.

Pracovisko súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Projekty:
 • KEGA 013UVLF4/2011: Elektronický edukačnotestovací systém. Realizácia 2011 – 2012.
 • KEGA 017UVLF4/2012: Administratívnodokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach. Realizácia 2012 – 2014.
 • KEGA 008UVLF -4/2014: Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií. Realizácia 2014 – 2015.
 • KEGA 003UVLF -4/2017: Ochrana zvierat pred týraním - pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Realizácia 2017 – 2019.
 • KEGA 013UVLF - 4/2019: Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie. Realizácia 2019 – 2020.
 • KEGA 008UVLF-4/2020: Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. Realizácia 2020 – 2022.
 • KEGA 013UVLF-4/2020: Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia. Realizácia 2020 – 2022.
 • NEAT - Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. Realizácia 2013 – 2015.
 • VEGA 1/0579/12: Porovnanie dvoch geograficky rozdielnych populácií druhu Vretenica severská (Vipera berus) s aspektom na ich anatómiu, morfometriu jedového aparátu, ekológiu a význam ako potencionálnych hostiteľov ektoparazitov a nimi prenášaných patogénov. Realizácia 2012 – 2014.

Pracovisko aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Projekty:
 • KEGA 008UVLF -4/2015: Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 002UVLF-4/2019: Modernizácia edukácie profesijnej etiky a zlepšovanie jemných zručností študentov vo veterinárnej profesii. Realizácia 2019 – 2021.
 • VEGA 1/0727/12: Diagnostika individuálnych diferencií zvierat pomocou behaviorálnych a fyziologických indikátorov. Realizácia 2012 – 2014.