Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Záverečné práce

Bezpečnosť krmív a potravín (1. stupeň):
 • Analýza záujmu spotrebiteľa o bezobalové predajne potravín
 • Aplikácia výpočtovej techniky v oblasti bezpečnosti krmív a potravín
 • Bezpečnosť potravinového reťazca z pohľadu právnej úprav
 • Dezinfekčné prostriedky používané v mäsospracujúcom priemysle
 • Dezinfekčné prostriedky používané v mäsospracujúcom priemysle
 • Hygienické aspekty využívania liečivých prameňov.
 • Intenzívne poľnohospodárstvo, jeho vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín
 • Konkurenčná analýza
 • Kritické kontrolné body pri umiestňovaní potravín na trh
 • Kvalita podzemnej a pitnej vody v blízkosti chovu zvierat
 • Kvalita vôd pred a po využití v hutníckom priemysle
 • Manažment výroby bravčového mäsa v SR
 • Mikrobiálna kontaminácia prostredia v potravinárskej prevádzke
 • Požiadavky na bezpečnosť krmív pri vstupe do potravinového reťazca
 • Požiadavky na internetový predaj potravín
 • Právna úprava bezpečnosti krmív
 • Právna úprava označovania potravín
 • Právna úprava produkcie ekologických potravín
 • Priamy predaj a dodávanie malého množstva potravín živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni
 • RASFF ako nástroj zaistenia bezpečnosti potravín
 • SWOT analýza vybraného potravinárskeho podniku
 • Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu povrchových vôd
 • Vplyv environmentálnych záťaží na kvalitu životného prostredia
 • Vplyv manažéra na úspešnosť poľnohospodárskeho podniku
 • Vplyv výživy na produkciu a ekonomiku chovu dojníc
 • Vybrané ekonomicko-organizačné problémy chovu dojníc vo vybranom podniku
 • Výskyt rezíduí liečiv u voľne žijúceho vtáctva
 • Vysledovateľnosť ako záruka ochrany spotrebiteľa
 • Využitie dezinfekčných prípravkov na elimináciu mikroorganizmov v biofilmoch
 • Využitie živočíšnych vedľajších produktov na výrobu krmív
 • Využitie živočíšnych vedľajších produktov na skrmovanie zvieratám priamo
 • Význam detekcie ťažkých kovov vo vodných zdrojoch na farme
 • Význam dezinfekcie pri ochrane zdravia zvierat, produkcii zdravých potravín a ochrane verejného zdravia
Kynológia (1. stupeň):
 • Protiprávne konania súvisiace s držbou psov v rómskych osadách
 • Špecifiká vnútrodruhovej a medzidruhovej komunikácie u psov
 • Behaviorálne rozdiely u psov pochádzajúcich z rôznych chovných prostredí
 • Hygienické aspekty chovu psov v rurálnych oblastiach
 • Behaviorálne reakcie útulkových psov na stres
 • Post war life of warfare dogs
 • Separačná anxieta psov, jej príčiny, výskyt a terapia
 • Etické nadväznosti motivácie vlastniť psa
 • Etické práva a záujmy psov
 • Etika v služobnej kynológii
 • Etika chovu čistokrvných psov, a jej budúcnosť
 • Chov psa v minulosti a súčasnosti
 • Podmienky chovu psa na Slovensku
 • Vplyv domestikácie na psa
 • Minulosť a súčasnosť  čistokrvného chovu plemena Nemecký ovčiak
 • Etické aspekty výskytu agresivity u psov
 • Vývoj vokalizačných prejavov u psov
 • Etické aspekty výcviku psov
 • Pes v canisterapii
 • Hodnotenie individuálnych prejavov správania psa v experimente
 • Sociálne správanie vlka dravého v seminaturálnych podmienkach
 • Inteligencia a pamäť psov
 • Posudzovanie hlučnosti v chove psov
 • Chov canisterapeutického psa z etického hľadiska
 • Modelové riešenie problematiky túlavých psov v meste Šurany
 • Flat Coated Retriever a jeho všestranné využitie
 • Problémy s túlavými psami na Slovensku
 • Hygienická problematika útulkov
 • Testovanie inteligencie psov
 • Význam hodnotenia hygieny v priestoroch útulku
 • Hygienická problematika psích exkrementov vo vzťahu k životnému prostrediu a verejnému zdraviu
 • Vplyv klimatických podmienok na welfare psov
 • Aplikácia právnych predpisov upravujúcich chov a držbu psov vo vybranom regióne SR
 • Chov a držba psov - prípady sankcionovania chovateľov
 • Experimenty na zvieratách - pes zaradený do pokusu
 • Budovanie účelových zariadení pre výcvik psov
 • Aplikácia výpočtovej techniky v oblasti kynológie
 • Detské pieskoviská a problémy spojené s chovom psov
 • Finančné náklady na vybudovanie a prevádzkovanie útulkov pre psov
 • Rozpoznávanie psov na základe biometrických identifikačných znakov
 • Socializácia  šteniat
 • Ilegálne obchodovanie so šteňatami
 • Právne postavenie zvieraťa - psa v krajinách Európskej únie
 • Psy v umeleckej produkcii a v reklame
 • Využitie informačných technológií v rámci veterinárnej starostlivosti o spoločenské zvieratá
 • Právna úprava nakladania so psami stratenými a opustenými
 • Využitie zvláštnych psov v Košickom kraji
 • Eutanázia spoločenských zvierat
 • Nadmerná naviazanosť na majiteľa ako príčina problémového správania psov
 • Vplyv pohybovej reštrikcie na vybrané behaviorálne ukazovatele u psov
 • Vplyv vybraných environmentálnych faktorov na ontogenézu správania u psov
 • Vhodné behaviorálne aspekty psov využívaných v služobnej kynológii
 • Vybrané stresové indikátory u psov
 • Etika využitia psov pri policajnej činnosti
 • Psy v rómskych osadách
 • Pes v meste - exkrementy
 • Ekologické riziká psov na sídliskách
 • Canisterapia ako podporná liečba pri DMO
 • Chov a etológia Svatobernardského psa
 • Život vodiaceho psa, jeho etické aspekty
 • Využitie tzv. bojových plemien psov v kanisterapii
 • Vplyv na výber plemien psov v regióne Orava
 • Etická dilema - pes
 • Spôsob života majiteľov psov
 • Prosociálne vzťahy pes – človek
 • Bioakustické prejavy psov
 • Testovanie temperamentu u šteniat nemeckého ovčiaka
 • Korelácia Campbellovho testu a hmotnostných parametrov na predikciu sociálnej dominancie
 • Prístup Slovákov k chovu psov
 • Nové metódy obohacujúce starostlivosť o psov
 • Antropomorfizácia psa
 • Motivácia ľudí vlastniť psa
 • Útulky
 • Etika v kynológii
 • Experimenty na psoch
 • Problematika túlavých psov v regióne Košice
 • Využitie stavebných materiálov pri výstavbe objektov v chove psov
 • Hygienické problémy chovnej stanice
 • Podmienky držania psov v Slovenskej republike.
 • Problémové správanie a učenie u plemena Border kólia
 • Kastrácie psov v rómskych osadách
 • Socializace psu a jejich vliv na chování v dospělosti
 • Behaviorálne rozdiely medzi československým vlčiakom a nemeckým ovčiakom
 • Hygienická problematika chovu psov v mestách
 • Hygienické aspekty chovu psov na dedinách
 • Problematika chovu a ochrany psov proti týraniu vo vybraných regiónoch Slovenska - Košice
 • Problematika chovu a ochrany psov proti týraniu vo vybraných regiónoch Slovenska - Bardejov, Svidník a Stropkov
 • Prípady porušovania práva fyzickými osobami v súvislosti s chovom psov
 • Využitie psov pri diagnostike a terapii niektorých ochorení
 • Súčinnosť orgánov štátnej správy v oblasti chovu psov
 • Kvalifikácia útokov psov na človeka
 • Ilegálne obchodovanie so šteňatami
 • Služby pre majiteľov psov a ich využívanie
 • Canisterapia ako alternatívna liečebná metóda - prieskum záujmu
 • Porovnanie úspešnosti adopcie psov umiestnených v útulkoch Slovenskej republiky
Náuka o živočíchoch (1. stupeň):
 • Air quality in animal houses (Kvalita ovzdušia v chovných zariadeniach)
 • Effect of housing system on welfare, health and production of chicken broilers (Vplyv systému ustajnenia na welfare, zdravie a produkciu brojlerových kurčiat)
 • Evaluation of animal welfare in poultry production (Hodnotenie pohody zvierat pri chove hydiny)
 • Evaluation of animal welfare in sheep rearing (Hodnotenie pohody zvierat v chove oviec)
 • Hippotherapy (Hipoterapia)
 • How does serotonin influence behavior in dogs (Ako ovplyvňuje serotonín správanie psov)
 • Hygiene and welfare aspects of dog keeping in shelters (Hygienické aspekty chovu psov v útulkoch)
 • Chemical fertilizer and the impact on the environment (Chemické hnojivá a vplyv na životné prostredie)
 • Influence of the microclimate on the health status of poultry (Vplyv mikroklímy na zdravotný stav hydiny)
 • Noise in the dog shelter environment (Hluk v útulku pre psov)
 • The assessment of welfare in horse rearing (Hodnotenie pohody v chove koní)
 • The assessment of welfare quality on animal health and production in dairy cattle (Hodnotenie kvality welfare na zdravie a produkciu dojníc)
 • The effect of contamination sources on water quality and the health state of fish in Norway (Vplyv zdrojov znečistenia na kvalitu vody a zdravotný stav rýb v Nórsku)
 • The use of animals in experiments and their welfare (Používanie zvierat pri pokusoch a ich pohoda)
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii (1. stupeň):
 • Alternatívny prístup k výcviku u rôznych plemien koní
 • Alternatívny prístup k výcviku koňa
 • Alternatívny prístup k výcviku u rôznych plemien koní
 • Analýza nákladov spojených s chovom a výcvikom koňa pre hipoterapiu
 • Analýza nákladov spojených s chovom a výcvikom psa pre canisterapi
 • Analýza právnych úprav súvisiacich s canisterapiou
 • Analýza právnych úprav súvisiacich s hipoterapiou
 • Behaviorálne testovanie psov použitím pointing testu v závislosti od veku
 • Canisterapia ako alternatívna liečebná metóda - prieskum záujmu
 • Etické aspekty a stres u koní vo vytrvalostnom športe
 • Etické aspekty konzumácie mäsa v spoločnosti
 • Etické aspekty týrania zvierat v Slovenskej republike
 • Etológia a kognitívne schopnosti potkana laboratórneho (Rattus norvegicus)
 • Etológia a ontogenéza ošípaných
 • Faktory ovplyvňujúce dĺžku adopčného procesu psov z útulku
 • Faktory ovplyvňujúce dĺžku adopčného procesu psov z útulku
 • Hipoterapia detí s centrálnou koordinačnou poruchou
 • Hodnotenie agresívneho správania u mačiek žijúcich v domácnosti
 • Hodnotenie behaviorálnych prejavov koní počas hipoterapie - analýza videozáznamov
 • Hodnotenie behaviorálnych zmien u geriatrických psov
 • Hygienické problémy útulkov
 • Individuálne reakcie mladých koní na základný výcvik zo zeme
 • Majiteľ - senior a pes: Vplyv vlastníctva psa na obdobie "jesene života"
 • Návrh a realizácia viacúčelového zariadenia pre psov
 • Ontogenéza vokalizácie u psov plemena kaukazský ovčiak
 • Patomechanizmy porúch svalového tonusu a možnosti ich ovplyvnenia canisterapiou
 • Prepojenie canisterpie a arteterapie ako nosných terapeutickým metód
 • Prínos canisterapie pre deti v predškolskom veku, jej profesionálne aspekty a využitie
 • Projekt predškolského zariadenia s využitím animoterapie jeho náplň a ciele
 • Rezidentná forma felinoterapie a jej prínos pre pacientov v geriatrickom zariadení
 • Rozdiely pri behaviorálnom testovaní food-searching testom u psov v závislosti od ich veku
 • Sledovanie stresovej odpovede u psov analýzou kortizolu v srsti
 • Socializácia a vplyv intervencie kozy domácej pre potreby terapie detského pacienta
 • Spôsoby ustajnenia koní a psov
 • Subjekty spôsobilé pre výkon humánno-animálnych intervencií s asistenciou zvierat
 • Súčasný stav intervencií za účasti zvierat (AAI) na východnom Slovensku
 • Štúdium emočnej naviazanosti psa na majiteľa
 • Vplyv pohlavia na správanie koní a ich pracovné využitie
 • Vtáčie kŕmidlá ako potenciálny zdroj nákaz voľne žijúceho vtáctva
 • Výcvik asistenčných psov pre potreby telesne postihnutých na invalidnom vozíku
 • Výskyt rezíduí liečiv u voľne žijúceho vtáctva
 • Využitie expresívnych terapeutických metód v canisterapii
 • Využitie hipoterapie pri poruchách pohybového aparátu
 • Využitie mačky pri rozvoji osobnosti dieťaťa
 • Využitie poníkov a miniatúrnych plemien koní v hipoterapii
 • Využitie terapie s asistenciou zvierat u osôb vyššieho veku
 • Využitie terapie so zvieratami v podmienkach inštitucionálnej praxe
 • Význam deratizácie v chove koní
 • Význam hipoterapie v liečbe sklerózy multiplex
 • Význam hodnotenia hygieny v priestoroch útulku
 • Vzťah človek - pes v prostredí vidieka
 • Welfare psov na dedine a v meste
 • Zabezpečenie welfare psov vo výkone AAI
 • Základné hygienické požiadavky pre umiestnenie psov v domácnosti, koterci, hoteli a transporte
 • Zariadenia pre canisterapiu a hipoterapiu v Slovenskej republike
Trh a kvalita potravín (2. stupeň):
 • Hodnotenie hygienických požiadaviek v prvovýrobe mlieka
 • Hodnotenie kvality vodných zdrojov z prvovýroby mlieka
 • Konkurencieschopnosť vybranej potravinovej komodity
 • Kvalita vôd v oblasti Margecian
 • Porovnanie účinku rôznych dezinfekčných prípravkov na dezinfekciu pitnej vody
 • Využitie sanitácie v procese prevencie vzniku alimentárnych nákaz v potravinárskej prevádzke
 • Zdroje pitnej vody a možnosti znečistenia zdrojov pitnej vody
Farmácia (spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Analýza poskytovania lekárenskej starostlivosti vo vybraných zariadeniach
 • Dezinfekčné látky a ich využitie pri sanitácii farmaceutických zariadení
 • Ekonomicko - organizačné aspekty prevádzkovania lekárne
 • Hodnotenie hygienickej úrovne v priestoroch lekárne
 • Hodnotenie vplyvu sanitácie na hygienickú úroveň farmaceutického zariadenia
 • Marketing mix vo farmaceutickom priemysle
 • Monitoring mikrobiálnej záťaže prostredia vo farmaceutickom zariadení
 • Prieskum spokojnosti zákazníkov so službami vo vybraných lekárňach
 • SWOT analýza vybranej lekárne
 • Umiestnenie farmaceutického produktu na trh
 • Využívanie elektronického marketingu vo farmácii
 • Význam hygieny v priestoroch lekárne
General veterinary medicine (spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Advantages and disadvantages of BSL in Ireland (Výhody a nevýhody BSL v Írsku)
 • Animal abuse and responsibility of a veterinarian (Týranie zvierat a zodpovednosť veterinárneho lekára)
 • Assesment of behavioral changes in the chronic pain management in dogs (Hodnotenie behaviorálnych zmien pri liečbe chronickej bolesti u psov)
 • Assessment of hygiene conditions and welfare in a poultry slaughterhouses in Israel (Hodnotenie hygienických podmienok a welfare na bitúnkoch hydiny v Izraeli)
 • Canine welfare in Namibia (Dobré životné podmienky psov v Namíbii)
 • Canine welfare in the UK (Dobré životné podmienky psov v Spojenom kráľovstve)
 • Cases of illegal maltreatment of wild animals in some countries (Prípady nezákonného týrania voľne žijúcich zvierat v niektorých krajinách)
 • Comparison of abuse cases in farm and companion animals in Norway (Porovnanie prípadov týrania hospodárskych a spoločenských zvierat v Nórsku)
 • Comparison of housing conditions and welfare on an intensive cattle farm vs organic farm in Sweden (Porovnanie podmienok ustajnenia a životných podmienok na intenzívnej farme hovädzieho dobytka v porovnaní s ekologickou farmou vo Švédsku)
 • Control of ownerless dogs in Sweden & the dog shelter conditions (Kontrola psov bez majiteľa vo Švédsku a podmienky v útulkoch pre psov)
 • Differences between Norwegian and Slovak Legislation on Animal Protection (Rozdiely medzi nórskou a slovenskou legislatívou v oblasti ochrany zvierat)
 • Ethical aspects of communication between veterinarians and clients about euthanasia (Etické aspekty komunikácie medzi veterinárnymi lekármi a klientmi o eutanázii)
 • Evaluation of animal welfare in slaughterhouses in Malta (Hodnotenie dobrých životných podmienok zvierat na bitúnkoch na Malte.)
 • Evaluation of cats behaviour using the questionnaire Fe-BARQ (Hodnotenie správania mačiek pomocou dotazníka Fe-BARQ)
 • Evaluation of cleaning and sanitation in food industry (Hodnotenie čistenia a sanitácie v potravinárskom priemysle)
 • Evaluation of disinfection in premises of veterinary hospital (Hodnotenie dezinfekcie v priestoroch veterinárnej nemocnice)
 • Evaluation of safety and composition of organic fertilizers used in agriculture (Hodnotenie bezpečnosti a zloženia organických hnojív používaných v poľnohospodárstve)
 • Evaluation of some microclimate factors on the health and welfare of horses (Hodnotenie niektorých faktorov mikroklímy na zdravie a pohodu koní)
 • Evaluation of the disinfecting effect of ozone in experimental conditions (Hodnotenie dezinfekčného účinku ozónu v experimentálnych podmienkach)
 • Evaluation of the effectiveness of selected disinfectants in practical conditions (Hodnotenie účinnosti vybraných dezinfekčných prostriedkov v praktických podmienkach)
 • Factors influencing the adoption of dogs from shelters in some countries (Faktory ovplyvňujúce adopciu psov z útulkov v niektorých krajinách)
 • Gonadectomy of dogs and the impact on behaviour (Gonadektómia psov a jej vplyv na správanie)
 • Chronic stress indicators in canines (Indikátory chronického stresu u psov)
 • Importance of heavy metals detection  in water resources at animal farm (Význam detekcie ťažkých kovov vo vodných zdrojoch na farme zvierat)
 • Imposition of penalties for animal cruelty in selected countries (Ukladanie trestov za týranie zvierat vo vybraných krajinách)
 • Legal regulation of xenotransplantations in some countries of the world (Právna úprava xenotransplantácií v niektorých krajinách sveta)
 • Legislation on keeping of preposterous pets in Norway and the European Union (Právne predpisy o chove domácich zvierat v Nórsku a Európskej únii)
 • Microbial contamination of the environment in a waste water treatment plant (Mikrobiálna kontaminácia životného prostredia v čistiarni odpadových vôd)
 • Observance of rules in legislative requirements for laying hens in Sweden (Dodržiavanie pravidiel v legislatívnych požiadavkách pre nosnice vo Švédsku)
 • Occurrence of selected behaviours in breeding sows in relation to environmental changes (Výskyt vybraných prejavov správania u plemenných prasníc v závislosti od zmien prostredia)
 • Ocurrence of selected behaviours in piglets in relation to the environmental changes (Výskyt vybraných prejavov správania u prasiatok v závislosti od zmien prostredia)
 • Ontogeny of selected behaviours in piglets from birth until weaning time (Ontogenéza vybraného správania prasiatok od narodenia do odstavu)
 • Organic livestock production in Israel (Ekologická živočíšna výroba v Izraeli)
 • Pet obesity and the impact on their welfare (Obezita domácich zvierat a vplyv na ich pohodu)
 • Prevalence of antimicrobial resistance in E. coli isolates from pet animals (Prevalencia antimikrobiálnej rezistencie u izolátov E. coli zo spoločenských zvierat)
 • Puppy mills - a part of illegal trading with companion animals (Mlyny pre šteňatá - súčasť nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami)
 • Risk factors during slaughtering of pigs and small ruminants (Rizikové faktory pri porážke ošípaných a malých prežúvavcov)
 • Rules regulating welfare of companion animals in Ireland and Slovakia (Pravidlá upravujúce dobré životné podmienky spoločenských zvierat v Írsku a na Slovensku)
 • Selected hormonal indicators of stress in dogs (Vybrané hormonálne ukazovatele stresu u psov)
 • The assessment of welfare in broilers (Hodnotenie pohody brojlerov)
 • The different means of communication in dogs and their interpretation during a veterinary examination (Rôzne spôsoby komunikácie psov a ich interpretácia počas veterinárneho vyšetrenia)
 • The effect of  microclimate parameters on the welfare and health of laboratory animals (Vplyv parametrov mikroklímy na pohodu a zdravie laboratórnych zvierat
 • The effect of different chemical substances on stabilisation of sewage sludge (Vplyv rôznych chemických látok na stabilizáciu čistiarenského kalu)
 • The effect of environmental changes on canine behaviour (Vplyv zmien prostredia na správanie psov)
 • The importance of disinfection in premises of animal surgery (Význam dezinfekcie v priestoroch pre chirurgiu u zvierat)
 • The influence of media on people's pet selection (Vplyv médií na výber domácich zvierat)
 • The legal and welfare implications of tail docking and ear cropping in dogs in the United Kingdom (Právne dôsledky a dôsledky strihania chvosta a uší u psov v Spojenom kráľovstve)
 • The most common cases of animal cruelty in Norway (Najčastejšie prípady týrania zvierat v Nórsku)
 • The most common cases of presumed cruelty to animals recorded in veterinary clinics (Najčastejšie prípady predpokladaného krutého zaobchádzania so zvieratami zaznamenané na veterinárnych klinikách)
 • The most common reasons for euthanasia in companion animals (Najčastejšie dôvody eutanázie spoločenských zvierat)
 • The possibilities of the use of rain water (Možnosti využitia dažďovej vody)
 • Use of stress indicators in canine welfare assessment (Používanie indikátorov stresu pri hodnotení welfare psov)
 • Welfare implication of reduction excessive animal vocalization (Dôsledky zníženia nadmernej vokalizácie zvierat pre dobré životné podmienky zvierat)
 • Welfare of dogs in Norway (Dobré životné podmienky psov v Nórsku)
 • Welfare of horses in France (Dobré životné podmienky koní vo Francúzsku)
 • Welfare problems in performing animals with regards to intelligence level (Problémy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s úrovňou inteligencie)
Hygiena potravín (spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Analýza výsledkov úradných kontrol v obchodnej sieti regiónu Liptovský Mikuláš v období rokov 2010 - 2012
 • Analýza výsledkov veterinárnych kontrol zdravia zvierat v SR v rokoch 2010 - 2016
 • Ekologické poľnohospodárstvo a kvalita bioproduktov
 • Hodnotenie hygienickej úrovne v chove hydiny
 • Hodnotenie mikrobiálnej kontaminácie v prostredí komunálnej čistiarne odpadových vôd
 • Hodnotenie mikroklimatických faktorov prostredia na zdravie, welfare a produkčné ukazovatele v chove ošípaných
 • Hodnotenie úrovne hygieny a kvality vody v pivovare
 • Hodnotenie úrovne hygieny a uplatňovanie princípov HACCP v mliekarenskej prevádzke
 • Hygienické hodnotenie farmy dojníc
 • Hygienické hodnotenie očisty a dezinfekcie v podmienkach potravinárskych podnikov
 • Monitoring úrovne hygieny v potravinárskej prevádzke
 • Možnosti znečistenia pitnej a povrchovej vody antropogénnou činnosťou
 • Nebezpečenstvá ovplyvňujúce bezpečnosť potravín umiestňovaných na trh
 • Potravinové škandály v Európskej únii
 • Sanitácia v mäsospracujúcej prevádzke
 • Sledovanie výskytu reziduí rodenticídov v zelenine
 • Správny poriadok v procesnom konaní orgánov úradnej kontroly potravín
 • Štúdium prejavov správania psa počas neprítomnosti majiteľov
 • Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu povrchových vôd
 • Vplyv environmentálnych faktorov na welfare a  zdravotný stav HD.
 • Vplyv chemických zmien na prežívanie mikroorganizmov počas kompostovania organických odpadov
 • Vplyv prostredia a dezinfekcie ozónom na dávkovacie zariadenie zabezpečujúce pitný režim
 • Vybrané biochemické parametre ako ukazovateľ anxiety u psov
 • Vybrané formy správania psa v experimentálnej miestnosti open-field
 • Vyhodnotenie hygienického režimu v bryndziarni
 • Vyhodnotenie podmienok chovu pštrosov vo vzťahu k welfare a zdravotnému stavu
 • Využitie ozónu na dezinfekciu pitnej vody a prostredia
 • Využitie sanitácie v procese prevencie vzniku alimentárnych nákaz v potravinárskej prevádzke
 • Význam dezinfekcie pri ochrane zdravia zvierat, produkcii zdravých potravín a ochrane verejného zdravia
 • Vzťah medzi hladinou anxiety a lokomóciou psa v testovacej miestnosti open-field
Všeobecné veterinárske lekárstvo (spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Aktuálna situácia v dodržiavaní požiadaviek na ochranu hydiny v SR
 • Aktuálna situácia v dodržiavaní požiadaviek na ochranu ošípaných v SR
 • Aktuálna situácia v dodržiavaní požiadaviek na ochranu teliat v SR
 • Analýza ekonomického dopadu použitia rôznych druhov podstielok v chove koní
 • Analýza nákladov na veterinárnu starostlivosť pri diagnostike a liečbe ochorení psov
 • Analýza priestupkových konaní vedených RVPS za ostatných 5 rokov
 • Analýza veterinárnej starostlivosti u služobných psov
 • Analýza veterinárnej starostlivosti vo vybranom chove hovädzieho dobytka
 • Analýza veterinárnej starostlivosti vo vybranom chove ošípaných
 • Aplikácia právnych predpisov na ochranu pokusných zvierat v prostredí vysokých škôl v SR
 • Aplikácia právnych predpisov na ochranu pokusných zvierat v prostredí vysokých škôl v SR
 • Behaviorálne prejavy bolesti u kocúrov s obštrukciou vývodných močových ciest
 • Behaviorálne prejavy, prevencia a liečba torzie žalúdka u psov
 • Behaviorální projevy bolesti u kocourů s obstrukcí vývodných močových cest
 • BSE z pohľadu aktuálnych právnych úprav
 • Dezinfekcia ako prevencia pred šírením infekčných ochrení na klinike malých zvierat
 • Dezinfekcia ako prevencia pred šírením nákaz v útulku
 • Dezinfekčné prostriedky v chovateľskej praxi
 • Dodržiavanie právnych úprav vo vzťahu k ekonomike chovu ošípaných
 • Dodržiavanie ustanovení upravujúcich ochranu zvierat vo vybraných chovoch hospodárskych zvierat
 • Etické aspekty veterinárnej profesie vo vzťahu k syndrómu vyhorenia na území Slovenskej Republiky
 • Etológia a ekológia orangutana bornejského v naturálnych a seminaturálnych podmienkach
 • Formovanie názorov študentov veterinárnej medicíny v rôznych etických otázkach vo vzťahu k ich dietárnym preferenciám
 • Hniezdna a migrujúca avifauna jazera Geča
 • Hodnotenie čistenia a sanitácie v potravinárskom priemysle
 • Hodnotenie hygienických a zdravotných parametrov u psov v rôznych podmienkach chovu
 • Hodnotenie mikrobiálnej záťaže v chove zvierat
 • Hodnotenie mikroklimatických faktorov na zdravie a welfare koní
 • Hodnotenie úrovne welfare u hospodárskych zvierat
 • Hodnotenie úrovne welfare v chovoch ošípaných
 • Hodnotenie znečistenia a účinnosť dezinfekcie v živočíšnej výrobe
 • Hygienická problematika vôd v potravinárskom podniku
 • Hygienické aspekty kompostovania hydinového trusu
 • Chov nebezpečných živočíchov v podmienkach Slovenskej republiky
 • Interobserver reliabilita behaviorálnych prejavov mačiek
 • Kvalita povrchových vôd v environmentálne zaťaženej oblasti východného Slovenska
 • Kvalita vôd v okrese Čadca
 • Mikrobiálna kontaminácia výkrmu ošípaných a jej ovplyvnenie dezinfekciou
 • Monitoring hygieny chovu v ustajňovacích priestoroch
 • Monitoring kvality pitnej vody v chovoch hospodárskych zvierat.
 • Monitoring penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) v meste Košice
 • Muchárik bielokrký a ďalšie dutinové hniezdiče v ZOO Košice a v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy
 • Návrh rodinnej farmy z hľadiska zoohygieny v rámci rozvoja vidieka
 • Netopiere v urbanizovanom prostredí mesta Košice
 • Ničenie Rusa domového vo vzťahu k podmienkam asanovaného objektu
 • Nočná migrácia trsteniarikov na území východného Slovenska
 • Odchyt túlavých a opustených zvierat z pohľadu právnych úprav v SR
 • Ochrana cirkusových zvierat z pohľadu aktuálnych právnych úprav
 • Ochrana zvierat počas transportu pri dopravných nehodách
 • Olfaktorické učenie psov
 • Personálna hygiena ako významný faktor ovplyvňovania hygienickej úrovne potravinárskej výroby
 • Podmienky premiestňovania ZOO zvierat
 • Populačná dynamika spevavcov Drienovskej mokrade
 • Porovnanie požiadaviek na protinákazové opatrenia s reálnym stavom vo vybraných chovoch zvierat
 • Porovnanie rezíduí chronických antikoagulačných rodenticídov v plodinách
 • Poruchy správania a možnosti ich terapie u Žaka sivého
 • Posúdenie komunálnej čistiarne odpadových vôd z hygienického hľadiska
 • Pozorovanie správania psov v open field teste v závislosti od veku
 • Praktické skúsenosti s aplikáciou právnych predpisov upravujúcich ochranu pokusných zvierat
 • Praktické skúsenosti s aplikovaním právnych predpisov na ochranu ošípaných
 • Problematika využitia dažďovej  vody na pitné účely
 • Problémové správanie psov a možnosti jeho odstránenia výcvikom.
 • Problémy súvisiace s agresívnym a strachovým správaním psov
 • Problémy súvisiace s agresívnym a strachovým správaním psov
 • Regulácia usmrcovania zvierat
 • Reziduá chronických rodenticídov v okopaninách
 • Rezíduá chronických rodenticídov v plodovej a koreňovej zelenine
 • Rezíduá chronických rodenticídov v jahodách
 • Reziduá chronických rodenticídov v okopaninách
 • Sezónne zmeny v hodnotách kortizolu u koní
 • Sledovanie hladín kortizolu u športových koní
 • Sledovanie hladín kortizolu u športových koní
 • Sledovanie vplyvov ročného obdobia na výskyt pôvodcov inváznych ochorení u psov v útulku
 • Sledovanie výskytu Listeria sp. vzhľadom na hygienickú úroveň chovov hospodárskych zvierat
 • Sledovanie základných chemických a mikrobiologických parametrov vody v NPR Tajba.
 • Správanie prasníc v závislosti od podmienok prostredia
 • Systém TRACES a preprava ZOO zvierat
 • Štúdium etopatií u hydiny chovanej v intenzívnych a extenzívnych podmienkach
 • Testovanie účinnosti dezinfekčných prípravkov na mikroorganizmy v biofilmoch
 • Účinnosť dezinfekčných prípravkov v chove výkrmových ošípaných
 • Účinnosť komerčných dezinfekčných prípravkov
 • Uplatnenie dezinfekcie v priestoroch chirurgickej kliniky
 • Uplatňovanie právnych noriem na ochranu chovov HD vo vzťahu k zdravotnému stavu a produkcii.
 • Úroveň účinnosti preventívnej dezinfekcie v chove brojlerových kurčiat
 • Útulkové psy a testovanie ich vhodnosti na adopciu
 • Vokalizácia, ako indikátor naviazanosti psa na majiteľa
 • Vplyv dezinfekcie na bezpečnosť výroby v potravinárskom podniku
 • Vplyv environmentálnych faktorov na výskyt endoparazitov psov
 • Vplyv hygienicko-sanitačného režimu na bezpečnosť výroby v potravinárskom podniku
 • Vplyv médií na výber domácich zvierat u ľudí
 • Vplyv mikroklimatických parametrov na welfare a zdravie laboratórnych zvierat
 • Vplyv pohlavia a gonadektómie na kognitívne schopnosti u psov
 • Vplyv ročných období na hygienické podmienky chovu psov v útulkoch
 • Vplyv rôznych chemických látok na stabilizáciu čistiarenských kalov
 • Vplyv rôznych chorôb dojníc na ekonomiku výroby mlieka
 • Vplyv sezónnosti na biochemické parametre u malých prežúvavcov
 • Vplyv spôsobu chovu na welfare u koní
 • Vplyv vybraných faktorov na správanie koní a ich riešenie metódou prirodzenej komunikácie
 • Vyhodnotenie čistiaceho procesu v komunálnej čistiarni odpadových vôd
 • Vyhodnotenie jednotlivých štádií čistenia kafilerických odpadových vôd
 • Vyhodnotenie účinnosti čistiaceho procesu v komunálnej čistiarni odpadových vôd z environmentálneho hľadiska
 • Výskyt rezíduí chronických rodenticídov v ovocí
 • Využitie ATP-metódy na hodnotenie hygienickej úrovne v potravinárskej prevádzke
 • Využitie hodnotiacich protokolov pri posudzovaní welfare u hospodárskych zvierat
 • Vznik rezistentných mikroorganizmov voči komerčne dopstupným dezinfekčným prostriedkom
 • Vzťah medzi zdravotným stavom a behaviorálnymi problémami mačiek
 • Welfare koní pôsobiacich v hipoterapii na Slovensku.
 • Zdolávacie opatrenia na Slovensku a vo svete
 • Zdravotný stav hydiny v závislosti od mikroklimatických faktorov
Hygiena zvierat a životné prostredie (3. stupeň):
 • Analýza zmien niektorých parametrov pri posudzovaní welfare koní
 • Behavioural problems of cats: risk factors and social play.
 • Ekologický chov hovädzieho dobytka a oviec na Slovensku
 • Etologické a psychosociálne interakcie vzťahu človek a pes
 • Hodnotenie behaviorálnych prejavov psov za účelom validizácie testov temperamentu
 • Hodnotenie fyziologických a behaviorálnych indikátorov welfare koní pôsobiacich v hipoterapii na Slovensku.
 • Hygienické aspekty využitia odpadov v poľnohospodárstve
 • Neriešené problémy v chove spoločenských zvierat v Slovenskej republike
 • Reziduá rodenticídnych prípravkov po ich aplikácii vo voľnej prírode
 • Rezistencia mikroorganizmov na vybrané dezinfekčné prostriedky
 • Riziká tvorby a prežívania bioaerosólov v prostredí živočíšnej výroby a čistiarne komunálnych odpadových vôd
 • Sledovanie interakcií účinkov ionizujúceho žiarenia
 • Sledovanie interakcií účinkov ionizujúceho žiarenia a vybraných polutantov u Artemia franciscana
 • Stav vodných zdrojov vo významných vodohospodárskych oblastiach v závislosti na kontaminácii životného prostredia
 • Štúdium anxiety a s tým súvisiace problémy správania u psov
 • Toxické účinky konazolov na rôzne druhy biologických modelov
 • Toxinogenita a toxicita F. graminearum a možnosti jej eliminácie
 • Vplyv ionizujúceho žiarenia a ťažkých kovov na organizmus Poecilia reticulata
 • Vplyv rizikových prvkov na zdravie zvierat a životné prostredie
 • Vplyv vybraných pesticídov a iných chemických látok na vitalitu včelstiev
 • Výber a optimalizácia molekulových metód pre skríning genetických variantov oportúnnych patogénov v životnom prostredí
 • Výskyt antibiotikorezistentných enterobaktérií v životnom prostredí a bioaerosóloch
 • Využitie biotestov II. generácie pri posudzovaní účinku vybraných chemických látok a antibiotík na živý organizmus
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo (3. stupeň):
 • Ekonomické a právne aspekty výkonu veterinárnej starostlivosti v chove ošípaných
 • Kontrola hygieny, kontaminácie a sanitácie bitúnkov na Islande vo vzťahu k výskytu alimentárnych ochorení
 • Právna úprava chovu koní v SR, EÚ a tretích krajinách
 • Právna úprava veterinárnej starostlivosti z pohľadu delegeferenda
 • Právna úprava veterinárnej starostlivosti z pohľadu de lege ferenda
 • Právne a etické aspekty výcviku a výkonu poľovných psov
 • Právne a zdravotné aspekty kupirácie uší
 • Právne aspekty výkonu súdnoznaleckých činnosti vo veterinárnej medicíne
 • Protiprávne konania chovateľov zvierat a spôsoby ich riešenia
 • Stanovenie času úhynu u vybraných druhov zvierat pomocou nomogramov
 • Úradná kontrola potravín vybraných komodít živočíšneho pôvodu
 • Veterinárna medicína založená na dôkazoch, ich hodnotenie pre potreby veterinárnej starostlivosti o zvieratá
 • Výkon ochrany zvierat z hľadiska de lege ferenda
 • Využitie histochemických metód v súdnom veterinárskom lekárstve