Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Sledovanie vplyvov ročného obdobia na výskyt pôvodcov inváznych ochorení u psov v útulku
 • Dezinfekcia ako prevencia pred šírením infekčných ochrení na klinike malých zvierat
 • Hodnotenie mikroklimatických faktorov na zdravie a welfare koní
 • Nočná migrácia trsteniarikov na území východného Slovenska
 • Monitoring penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) v meste Košice
 • Vyhodnotenie účinnosti čistiaceho procesu v komunálnej čistiarni odpadových vôd z environmentálneho hľadiska
 • Vplyv médií na výber domácich zvierat u ľudí
 • Vplyv environmentálnych faktorov na výskyt endoparazitov psov
 • Využitie ATP-metódy na hodnotenie hygienickej úrovne v potravinárskej prevádzke
 • Monitoring hygieny chovu v ustajňovacích priestoroch
 • Personálna hygiena ako významný faktor ovplyvňovania hygienickej úrovne potravinárskej výroby
 • Hodnotenie mikrobiálnej záťaže v chove zvierat
 • Mikrobiálna kontaminácia výkrmu ošípaných a jej ovplyvnenie dezinfekciou
 • Populačná dynamika spevavcov Drienovskej mokrade
 • Uplatnenie dezinfekcie v priestoroch chirurgickej kliniky
 • Vplyv rôznych chemických látok na stabilizáciu čistiarenských kalov
 • Hodnotenie hygienických a zdravotných parametrov u psov v rôznych podmienkach chovu
 • Hodnotenie čistenia a sanitácie v potravinárskom priemysle
 • Vplyv mikroklimatických parametrov na welfare a zdravie laboratórnych zvierat
 • Zdolavacie opatrenia na Slovensku a vo svete
 • Muchárik bielokrký a ďalšie dutinové hniezdiče v ZOO Košice a v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy
 • Vplyv sezónnosti na biochemické parametre u malých prežúvavcov
 • Dezinfekcia ako prevencia pred šírením nákaz v útulku
 • Sledovanie hladín kortizolu u športových koní
 • Behaviorálne prejavy bolesti u kocúrov s obštrukciou vývodných močových ciest
Farmácia:
 • Hodnotenie hygienickej úrovne v priestoroch lekárne
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Význam detekcie ťažkých kovov vo vodných zdrojoch na farme
 • Využitie dezinfekčných prípravkov na elimináciu mikroorganizmov v biofilmoch
 • Význam dezinfekcie pri ochrane zdravia zvierat, produkcii zdravých potravín a ochrane verejného zdravia
 • Dezinfekčné prostriedky používané v mäsospracujúcom priemysle
 • Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu povrchových vôd
 • Právna úprava označovania potravín
 • Požiadavky na bezpečnosť krmív pri vstupe do potravinového reťazca
 • Právna úprava produkcie ekologických potravín
 • Konkurenčná analýza
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii:
 • Vtáčie kŕmidlá ako potenciálny zdroj nákaz voľne žijúceho vtáctva
 • Výskyt rezíduí liečiv u voľne žijúceho vtáctva
 • Význam hodnotenia hygieny v priestoroch útulku
 • Rezidentná forma felinoterapie a jej prínos pre pacientov v geriatrickom zariadení
 • Faktory ovplyvňujúce dĺžku adopčného procesu psov z útulku
 • Prínos canisterapie pre deti v predškolskom veku, jej profesionálne aspekty a využitie
 • Socializácia a vplyv intervencie kozy domácej pre potreby terapie detského pacienta
 • Sledovanie stresovej odpovede u psov analýzou kortizolu v srsti
 • Alternatívny prístup k výcviku u rôznych plemien koní
 • Canisterapia ako alternatívna liečebná metóda - prieskum záujmu
Trh a kvalita potravín:
 • Hodnotenie hygienických požiadaviek v prvovýrobe mlieka
 • Využitie sanitácie v procese prevencie vzniku alimentárnych nákaz v potravinárskej prevádzke
Náuka o živočíchoch:
 • Vplyv ustajnenia na welfare, zdravie a úžitkovosť brojlerovej hydiny
 • Vplyv chemických zmien na prežívanie mikroorganizmov počas kompostovania organických odpadov
 • Vplyv ustajnenia na welfare, zdravie a úžitkovosť brojlerovej hydiny
 • Hodnotenie mikroklimatických faktorov na zdravie a welfare koní