Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Vedecko-výskumná činnosť

Zameranie pracoviska anatómie je dlhodobo orientované na štúdium cievneho systému laboratórnych zvierat. Vzhľadom na vysokú morfologickú variabilitu cievneho systému s rôznou prevalenciou v jednotlivých oblastiach tela a s eventualitou výskytu anastomóz a alternatívnych ciest, sledujeme usporiadanie cievneho systému s dôrazom na anatomické variácie, komunikáciu žíl, zmeny v existencii a pozícii ciev, formovaní spoločných vetiev a analýzu vzájomných cievnych vzťahov.

Posledné roky rieši pracovisko anatómie vysoko aktuálnu tému spadajúcu pod regeneračnú medicínu, ktorá patrí k dynamickým oblastiam modernej ortopedickej terapie. To vedie k potrebe zapojenia sa vedeckých tímov pri riešení problematiky liečby traumatického poškodenia chrupkového a kostného tkaniva. Pracovisko sa zaoberá komplexným in vivo predklinickým testovaním nových typov biomateriálov vyvinutých v spolupráci s kolektívom Ústavu materiálového výskumu SAV. Vzájomné prepojenie univerzitného a akademického výskumu umožnilo synergicky doplniť a urýchliť vývoj biomateriálov v danej oblasti v regióne Košíc, výsledkom čoho sú materiály, ktoré je možné svojou funkčnosťou zaradiť medzi špičkové, minimálne v európskom meradle. Predbežné výsledky na in vitro a ex ovo úrovni potvrdili bezpečnosť a biokompatibilitu vyvinutých biomateriálov. V súčasnosti prebiehajú predklinické predbežné štúdie na in vivo modeloch veľkých zvierat, ktoré potvrdzujú efektívnosť a účinnosť liečby rozsiahlejších defektov chrupkového tkaniva, aplikáciou pórovitých biolopymérných kompozitných systémov. Cieľom spolupráce je výrazne urýchliť hojenie defektov kĺbovej chrupky s kompletným vyhojením a tvorbou kvalitatívne porovnateľného chrupkového tkaniva a subchondrálnej kosti v porovnaní s okolitým, pôvodným tkanivom. Výsledky prispievajú k najnovším poznatkom regenerácie chrupkového a kostného tkaniva, s následnou aplikáciou vyvinutých a funkčných biomateriálov v klinickej praxi veterinárnej a humánnej medicíny.

Výskumná činnosť pracoviska histológie a embryológie je dlhodobo zameraná na štúdium štruktúry a ultraštruktúry rozličných tkanív a orgánov zvierat. V posledných rokoch sa vedecko-výskumná činnosť orientuje na objasnenie vplyvu rozličných xenobiotík na štruktúru orgánov rôznych druhov zvierat. Zameriava sa na sledovanie štrukturálnych zmien vybraných orgánov dospelých a juvenilných potkanov, ktoré vznikajú vplyvom neionizujúceho elektromagnetického žiarenia aplikovaného prenatálne alebo postnatálne. Štúdium prebieha na úrovni svetelnej a transmisnej elektrónovej mikroskopie, s využitím konvenčných ako aj moderných imunohistochemických metód. V spolupráci s Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach sa podieľa sa na riešení výskumných úloh zameraných na štúdium elektromagnetického žiarenia na neurogenézu

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska patologickej anatómie sa orientuje na:

 • detekciu slizničnej imunitnej odpovede u kurčiat, ktorá bude modulovaná podávaním organického Zn a aplikovaním Eimeria spp.
 • ovplyvňovanie imunitného systému sliznice čreva kurčiat infikovaných Campylobacter spp.
 • štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík
 • štúdium aktivity myogénnych kmeňových buniek vo vzťahu k mikroflóre črevného traktu u hydiny

Pracovisko realizuje tiež diagnostické pitvy a histopatologickú diagnostiku pre veterinárne pracoviská z celého Slovenska.

Projekty
 • Stimul pre výskum a vývoj na podporu projektu základného výskumu: Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov  s autológnymi rastovými faktormi. 2019-2021; zodpovedný riešiteľ za UVLF v KE: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
 • APVV-17-0110 Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy, 2018 – 2021; zodpovedný riešiteľ za UVLF v KE: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
 • VEGA 1/0050/19  Regenerácia defektov kĺbovej chrupky pomocou inovatívnych biomateriálov. 2019-2022; zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
 • VEGA 1/0336/20  Využitie biocementov pri regenerácii chrupky a tvrdých tkanív, 2020-2023, zodpovedný riešiteľ: MVDr. Veronika Šimaiová, PhD.
 • KEGA č. 004UVLF-4/2019: Integrácia najnovších zobrazovacích technológií pri štúdiu tvrdých tkanív vo veterinárskej medicíne, 2019-2021, zodpovedný riešiteľ: MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD
 • KEGA 009 UVLF-4/2020 Stratigrafia cievneho systému v inovovanej forme výuky, 2020-2022, zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
 • VEGA 1/0355/19 Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny, 2019-2022, zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
 • VEGA 1/0112/18 Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat, 2018-2020, Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Viera Karaffová, PhD.
 • VEGA 1/0107/21 aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny 2021-2023
 • VEGA 1/0060/18 Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány  z  morfologického aspektu, 2018-2020, zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
 • KEGA 004UVLF-4/2018 Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, 2018 – 2020, zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Patenty:
 • Schválený patent: 288348-2016. Medvecký Ľ.: Kalcium fosfátová cementová prášková zmes a spôsob jej prípravy