Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Vedecko-výskumná činnosť

Zameranie pracoviska anatómie je dlhodobo orientované na štúdium cievneho systému laboratórnych zvierat. Vzhľadom na vysokú morfologickú variabilitu cievneho systému s rôznou prevalenciou v jednotlivých oblastiach tela a s eventualitou výskytu anastomóz a alternatívnych ciest, sledujeme usporiadanie cievneho systému s dôrazom na anatomické variácie, komunikáciu žíl, zmeny v existencii a pozícii ciev, formovaní spoločných vetiev a analýzu vzájomných cievnych vzťahov.

Posledné roky rieši pracovisko anatómie vysoko aktuálnu tému spadajúcu pod regeneračnú medicínu, ktorá patrí k dynamickým oblastiam modernej ortopedickej terapie. To vedie k potrebe zapojenia sa vedeckých tímov pri riešení problematiky liečby traumatického poškodenia chrupkového a kostného tkaniva. Pracovisko sa zaoberá komplexným in vivo predklinickým testovaním nových typov biomateriálov vyvinutých v spolupráci s kolektívom Ústavu materiálového výskumu SAV. Vzájomné prepojenie univerzitného a akademického výskumu umožnilo synergicky doplniť a urýchliť vývoj biomateriálov v danej oblasti v regióne Košíc, výsledkom čoho sú materiály, ktoré je možné svojou funkčnosťou zaradiť medzi špičkové, minimálne v európskom meradle. Predbežné výsledky na in vitro a ex ovo úrovni potvrdili bezpečnosť a biokompatibilitu vyvinutých biomateriálov. V súčasnosti prebiehajú predklinické predbežné štúdie na in vivo modeloch veľkých zvierat, ktoré potvrdzujú efektívnosť a účinnosť liečby rozsiahlejších defektov chrupkového tkaniva, aplikáciou pórovitých biolopymérných kompozitných systémov. Cieľom spolupráce je výrazne urýchliť hojenie defektov kĺbovej chrupky s kompletným vyhojením a tvorbou kvalitatívne porovnateľného chrupkového tkaniva a subchondrálnej kosti v porovnaní s okolitým, pôvodným tkanivom. Výsledky prispievajú k najnovším poznatkom regenerácie chrupkového a kostného tkaniva, s následnou aplikáciou vyvinutých a funkčných biomateriálov v klinickej praxi veterinárnej a humánnej medicíny.

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska histológie a embryológie je dlhodobo zameraná na štúdium štruktúry a ultraštruktúry vybraných tkanív a orgánov zvierat, ktoré boli exponované rozličným fyzikálnym alebo chemickým rizikovým faktorom životného prostredia. V poslednom období sa vedecko-výskumná činnosť zameriava na objasnenie vplyvu neionizujúceho elektromagnetického žiarenia aplikovaného v priebehu prenatálneho vývinu na vybrané orgány a tkanivá dospelých a juvenilných potkanov ako aj orgány a tkanivá kuracieho embrya. Výskum je realizovaný prostredníctvom konvenčných histopatologických vyšetrovacích metód s použitím svetelného a transmisného elektrónového mikroskopu ako aj prostredníctvom moderných histochemických a imunohistochemických vyšetrovacích metód. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska aktuálne prebieha v spolupráci s Katedrou teoretickej a priemyselnej elektrotechniky, Fakultou elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach.

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska patologickej anatómie sa orientuje na:

 • štúdium aktivity svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny
 • využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdium účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz
 • vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny
 • biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat

Pracovisko realizuje tiež diagnostické pitvy a histopatologickú diagnostiku pre veterinárne pracoviská z celého Slovenska.

Projekty

 • APVV-20-0184 Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.,  za UVLF: prof. MVDr. Ján Danko, PhD. Doba riešenia: 2021 – 2024
 • APVV-20-0073 Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov, 2021-2025, zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
 • KEGA 017UVLF-4/2022 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému. 2022 – 2024. zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
 • VEGA 1/0336/20  Využitie biocementov pri regenerácii chrupky a tvrdých tkanív. 2020-2023. zodpovedný riešiteľ: MVDr. Veronika Šimaiová, PhD.
 • VEGA 1/0107/21 Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny 2021-2023, zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Martin Levkut, PhD.
 • VEGA 1/0098/22 Využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdium účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz, 2022 – 2025, zodpovedný riešiteľ: MVDr. Viera Karaffová, PhD.
 • APVV-21-0129 Vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny, 2022-2025, zodpovedný riešiteľ: MVDr. Viera Karaffová, PhD.
 • APVV-20-0099 Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat, 2021-2024, zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Martin Levkut, PhD
 • VEGA: 1/0014/21 Anomálie intrakraniálnych žilových splavov u psov a ich klinický význam, 2021-2023, zodpovedný riešiteľ: MVDr. Igor Šulla, PhD.
 • KEGA 005UVLF-4/2021 Inovácia výučby embryológie vo veterinárskej medicíne a implementácia nových didaktických prostriedkov, 2021-2023, zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
 • VEGA 1 /0036/22 Štúdium  vplyvu Wi-Fi žiarenia na vývoj tkanív a orgánov kuracieho embrya, 2022-2025, zodpovedná riešiteľ: doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.