Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Doktorandi

  • RNDr. Zuzana Demčišáková, CAM – in vivo model pre štúdium angiogenézy, školiteľ: doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD., (2019-2023)
  • Mgr. Magdaléna Polláková, Sledovanie vývinovej toxicity po aplikácii jedu vybraných druhov jedovatých hadov, školiteľ: Prof. MVDr. Ján Danko, PhD., (2017-2021)
  • MUDr. Maroš Varga – externý doktorand, Regenerácia osteochondrálneho defektu kĺbovej chrupky pomocou inovatívnych biomateriálov, školiteľ: Prof. MVDr. Ján Danko, PhD., (2019-2023)
  • MVDr. Sandra Andrašková, Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývinu potkanov na tkanivo semenníkov z morfologického aspektu, školiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD., (2018-2022)