Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Pedagogická činnosť

Výučba predmetu anatómia je zameraná na systematickú, topografickú a klinickú anatómiu podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat (kôň, prežúvavce, ošípaná, mäsožravce), laboratórnych zvierat (myš, potkan, králik) a hydiny. Predmet anatómia je elementárnou predklinickou disciplínou, ktorej úlohou je podať ucelený prehľad o stavbe zvieracieho a ľudského tela so zreteľom na topografiu jednotlivých orgánov s prepojením na klinickú prax. Študenti získajú absolvovaním predmetu základné vedomosti o rozdelení tela zvierat, pohybovom aparáte a ďalších jednotlivých sústavách tela v rámci splanchnológie, angiológie a neurológie. V prípade výučby anatómie v študijnom predmete Základy anatómie, môžu študenti študijného programu Farmácia nadobudnúť základné vedomosti o anatómii človeka a laboratórnych zvierat. Získavajú tak prehľad v oblasti osteológie, myológie, splanchnológie, angiológie a neurológie. Študenti získajú vedomosti o jednotlivých rovinách a smeroch ľudského tela, oblastiach a topografii orgánov.

Výučba prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a blokov. Realizácia praktických cvičení je formou pitiev.

Štúdium histológie je zamerané na pozorovanie mikroskopickej štruktúry buniek, tkanív a orgánov zdravých zvierat. Pri výučbe sa vychádza z poznatkov získaných klasickými metódami pomocou svetelného a elektrónového mikroskopu. Súčasťou výuky je aj embryológia, ktorá sa zaoberá intrauterinným vývojom zvierat. Výučba vo všetkých študijných programoch je realizovaná vo forme prednášok a praktických cvičení.

Predmet patologická anatómia sa zameriava na výučbu makroskopických a mikroskopických zmien vznikajúcich v priebehu patologických procesov. Sylaby sú rozdelené na dve časti - všeobecná a špeciálna patológia a zahŕňajú praktické cvičenia (pitevné aj histologické) a prednášky. Cieľom predmetu Diagnostická patológia je prezentácia patologických zmien dôležitých chorôb u rôznych druhov zvierat a ich diferenciálna diagnostika. Náplňou predmetu Aplikovaná cytológia je demonštrácia cytológie ako morfologickej diagnostickej metódy na rôznych tkanivách a orgánoch pri rôznych patologických procesoch. Pre poslucháčov študijného programu Farmácia poskytuje predmet Patológia základné informácie o všeobecných patologických procesoch a predmet Zásady správnej laboratórnej praxe predstavuje úvod do aplikácie zásad SLP do praxe.

Katalóg garantovaných predmetov:

Zoznam garantovaných predmetov