Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Záverečné práce

Bezpečnosť krmív a potravín - bakalárske práce:
 • Psychrotrofné mikroorganizmy ako kontaminanty potravín
 • Sporulujúce baktérie ako pôvodcovia ochorení prenášaných potravinami a ako príčiny ich skazenia
Všeobecné veterinárske lekárstvo - diplomové práce:
 • Bakteriálne infekcie močových ciest u psov a mačiek
 • Replikačné vlastnosti Tribeč vírusu v bunkových kultúrach humánneho a animálneho pôvodu
 • Diagnostika a charakterizácia Campylobacter spp. molekulárno-biologickými metódami
 • PCR detekcia vybraných vírusových
 • patogénov u svine divej (Sus scrofa) na Slovensku
 • Usutu vírus (rod Flavivirus) v avifaune Drienovskej mokrade
 • Kliešťami prenášané arbovírusy u voľne žijúcich hlodavcov
 • Výskyt Tribeč vírusu (rod Orbivirus, séroskupina Great Island vírus) u vtákov a hospodárskych zvierat na Slovensku
 • Prevalencia Staphylococcus aureus ako významného pôvodcu mastitíd v mlieku dojníc
 • Incidencia pyodermy u psov vzhľadom na plemeno a vek zvieraťa
 • Infekcie močového traktu u mačiek a ich liečba
 • Štúdium Gram pozitívnych kariogénnych baktérií izolovaných zo zubného biofilmu
 • Štúdium bioaktívnych látok u vybraných baktérií zubného biofilmu
 • Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu črevných zápalových chorôb (IBD)
 • Vplyv exopolysacharidov izolovaných z L.reuteri na schopnosť salmonel adherovať a invadovať IPEC-1 bunky
 • Selekcia probiotických baktérií pre včely
 • Vplyv aplikácie humínových kyselín na bunkovú imunitnú odpoveď hydiny
 • Vplyv probiotického kmeňa Lactobacillus reuteri na bunkovú imunitnú odpoveď myší infikovaných enterotoxigénnymi E. coli
 • Diagnostika atopie u psov
 • Vplyv probiotických baktérií na aktivitu fagocytov u psov
Farmácia:
 • In vitro štúdium vplyvu prírodných látok na tvorbu biofilmov patogénnymi baktériami
 • Vybrané in vitro metódy pre stanovenie antibakteriálnej aktivity éterických olejov
 • Vplyv aplikácie biokrmív na bunkovú imunitnú odpoveď hydiny
 • Antibiofilmová aktivita biosurfaktantov izolovaných z morských baktérií
 • In vitro štúdium vlastností prospešných baktérií určených na harmonizáciu prirodzenej mikrobiocenózy kože
 • Vplyv probiotických baktérií stabilizovaných na alignite a jeho humínových extraktoch na črevný a celkový metabolizmus u modelových zvierat
 • Využitie germ-free animálnych modelov v biomedicínskom výskume
Trh a kvalita potravín:
 • Kvalitatívne a kvantitatívne mikrobiologické vyšetrenie vybraných mliečnych produktov
 • Sledovanie prežívateľnosti baktérií prenášaných potravinami na predmetoch používaných pri ich spracovávaní
 • Kvalitatívna mikrobiologická analýza vo vybraných potravinárskych prevádzkach
Rigorózne práce:
 • Prežívateľnosť produkčných probiotických kmeňov vo vybranej aplikačnej forme
 • Postantibiotické kolitídy v nemocničnom prostredí
 • Gastrointestinálne infekcie bakteriálneho pôvodu, možnosti ich terapie a protektívny účinok probiotík
 • Hodnotenie nežiaducich účinkov pri modulácii imunitnej odpovede u pacientov s Crohnovou chorobou
 • Imunologické aspekty reumatoidnej artritídy
 • Štúdium vplyvu kombinácie 5-fluorouracilu a Immodinu na imunitnú odpoveď myší s kolorektálnym karcinómom
Doktorandské práce:
 • In vitro štúdium imunomodulačného účinku exopolysacharidov Lactobacillus reuteri
 • Imunomodulátory naturálneho pôvodu v chovoch rýb a včiel
 • Mikrobiologická analýza orálnej mikroflóry z pohľadu zubného lekárstva vo veterinárnej a humánnej medicine
 • Antimikrobiálny a antibiofilmový potenciál bioaktívnych produktov prospešných mikroorganizmov voči multirezistentným patogénnym baktériám
 • Štúdium účinku látok naturálneho pôvodu s imunomodulačným účinkom na modelový organizmus
 • Zdravotné aspekty použitia probiotík vo veterinárnej medicíne
 • Vývoj proteínových array na identifikáciu rozličných infekčných ochorení
 • Štúdium proteínových interakcií medzi bunkami neurovaskulárnej jednotky a neuroinvazívnym patogénom a ich úloha v neuropatogenéze
 • Vývoj monodoménových fragmentov ťažkého reťazca protilátok (nanoprotilátok) proti neuroinvazívnej Neisseria
 • Analýza ligand-receptorových interakcií medzi boréliami a bunkami neurovaskulárnej jednotky ako základ pre vývoj antiboréliových liečiv neuropatogenézy
 • Vývoj a produkcia peptidov proti neuroinvazívnym patogénom
 • Druhová diverzita a charakteristika arbovírusov a ich vektorov
 • Charakteristika biologických vlastností arbovírusov s výskytom v SR
 • Syndróm neuroinvazívnych zoonóz vo vzťahu k antigénnej diverzite a rýchlej diferenciálnej diagnostike
 • Charakteristika imunofarmakologického účinku látok s potencujúcim účinkom na probiotiká