Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Charakteristika pracoviska

Katedra mikrobiológie a imunológie bola ustanovená v roku 2007 z Ústavu mikrobiológie a imunológie, Katedry hygieny a technológie potravín. Historickým základom súčasnej katedry je Katedra mikrobiológie a imunológie, ktorá vznikla v roku 1990 rozdelením Katedry mikrobiológie, imunológie a zoohygieny. Vedúcim katedry od roku 1950 bol prof. MVDr. Augustín Sokol, DrSc., (1951 - 1980), prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc., (1980 - 1987), prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc., (1987 - 2007), prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., (2007 - 2015) a prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., (2015 - súčasnosť). Katedra prešla v období rokov 2007 až 2013 rozsiahlou stavebnou rekonštrukciou ako aj významnou obnovou materiálno-technického vybavenia vďaka financovaniu zo štrukturálnych fondov EÚ. Katedra mikrobiológie a imunológie zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť týkajúcu sa štúdia vlastností medicínsky významných mikroorganizmov vo vzťahu k imunitnému systému, diagnostike a prevencii infekčných chorôb. Súčasťou katedry sú Laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami a Laboratórium gnotobiológie. 

V oblasti mikrobiológie sa riešia výskumné úlohy týkajúce sa bakteriálnych a vírusových patogénov zvierat, ich diagnostiky a prevencie, z ktorých niektoré majú charakter zoonóz. Pracovisko zabezpečuje aj  bakteriologickú diagnostiku pre potreby kliník UVLF v Košiciach. V oblasti virológie sa pracovníci zaoberajú problematikou kliešťami a komármi prenášaných vírusov, so zreteľom na ich detekciu a biologickú charakterizáciu. Výskumné aktivity v oblasti imunológie sú zamerané na riešenie problematiky vplyvu prospešných baktérií a látok prírodného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikrobiocenózu, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. V súčasnosti sa výskum zameriava predovšetkým na druhy hospodárskych zvierat, ktorých ekonomický význam a chov v SR vzrastá, a to včely a ryby.

Laboratórium gnotobiológie sa orientuje na oblasť prevencie závažných chorôb mláďat hospodárskych zvierat biotechnologickými a naturálnymi prístupmi na báze nových vedeckých konceptov pre zabezpečenie produkcie bezpečných a kvalitných potravín živočíšneho pôvodu a zníženie záťaže životného prostredia, s využitím bezmikróbnych zvierat. Pracovisko sa orientuje na výskum a vývoj prípravkov mikrobiálneho a naturálneho pôvodu pre aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne na báze nových vlastných vedeckých konceptov.

V rámci pedagogickej činnosti Katedra mikrobiológie a imunológie zabezpečuje výučbu v slovenskom a anglickom jazyku povinných a povinne voliteľných študijných predmetov vo všetkých štyroch študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a Bezpečnosť krmív a potravín. Pracovisko poskytuje vedecké zázemie na prípravu diplomových prác študentov a zabezpečuje vedeckú výchovu doktorandov, je garantom a spolugarantom študijných odborov Imunológia a Mikrobiológia v 3. stupni vzdelávania.

Štatút Poradného výboru Laboratória gnotobiológie, Katedry mikrobiológie a imunológie v Košiciach pre dobré životné podmienky