Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Charakteristika pracoviska

Katedra mikrobiológie a imunológie bola ustanovená v roku 2007 z Ústavu mikrobiológie a imunológie, Katedry hygieny a technológie potravín. Historickým základom súčasnej katedry je Katedra mikrobiológie a imunológie, ktorá vznikla v roku 1990 rozdelením Katedry mikrobiológie, imunológie a zoohygieny. Vedúcim katedry od roku 1950 bol prof. MVDr. Augustín Sokol, DrSc., (1951 - 1980), prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc., (1980 - 1987), prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc., (1987 - 2007), prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., (2007 - 2015) a prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., (2015 - súčasnosť). Katedra mikrobiológie a imunológie sa člení na 2 ústavy: Ústav mikrobiológie a gnotobiológie a Ústav imunológie. Súčasťou týchto ústavov sú 2 laboratóriá: Laboratórium gnotobiológie a Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI). Katedra prešla v období rokov 2007 až 2013 rozsiahlou stavebnou rekonštrukciou ako aj významnou obnovou materiálno-technického vybavenia vďaka financovaniu zo štrukturálnych fondov EÚ. Katedra mikrobiológie a imunológie zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť týkajúcu sa štúdia vlastností medicínsky významných mikroorganizmov vo vzťahu k imunitnému systému, diagnostike a prevencii infekčných chorôb.

V oblasti mikrobiológie a gnotobiológie sa výskumné úlohy týkajúce sa bakteriálnych a vírusových patogénov zvierat, ich diagnostiky a prevencie, z ktorých niektoré majú charakter zoonóz. Súčasťou pracoviska je laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami. Na Ústave mikrobiológie a gnotobiológie sa tiež zabezpečuje laboratórna bakteriologická diagnostika pre potreby kliník UVLF v Košiciach. Pracovisko sa v rámci Laboratória gnotobiológie orientuje aj na oblasť prevencie závažných chorôb mláďat hospodárskych zvierat biotechnologickými a naturálnymi prístupmi na báze nových vedeckých konceptov pre zabezpečenie produkcie bezpečných a kvalitných potravín živočíšneho pôvodu a zníženie záťaže životného prostredia, s využitím bezmikróbnych zvierat. Ústav mikrobiológie a gnotobiológie zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných študijných predmetov vo všetkých štyroch študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a Bezpečnosť krmív a potravín ako aj výučbu v anglickom jazyku. Ústav tiež poskytuje vedecké zázemie na prípravu diplomových prác študentov a zabezpečuje vedeckú výchovu doktorandov, je garantom dvoch študijných odborov v 3. stupni vzdelávania: Mikrobiológia a Virológia.

Štatút Poradného výboru Laboratória gnotobiológie, Katedry mikrobiológie a imunológie v Košiciach pre dobré životné podmienky

Laboratórium Gnotobiológie

Pracovisko sa orientuje na výskum a vývoj prípravkov mikrobiálneho a naturálneho pôvodu pre aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne na báze nových vlastných vedeckých konceptov.

Výskumné aktivity v oblasti imunológie sú zamerané na riešenie problematiky vplyvu prospešných baktérií a látok prírodného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikrobiocenózu, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. V súčasnosti sa výskum zameriava predovšetkým na druhy hospodárskych zvierat, ktorých ekonomický význam a chov v SR vzrastá, a to včely a ryby. Ústav imunológie zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných študijných predmetov v troch študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a Farmácia ako aj výučbu v anglickom jazyku. Ústav tiež poskytuje vedecké zázemie na prípravu diplomových prác študentov a zabezpečuje vedeckú výchovu doktorandov, je spolugarantom študijného odboru Imunológia v 3. stupni vzdelávania. Súčasťou ústavu je Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie, ako spoločné pracovisko UVLF v Košiciach a Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave (vytvorené v roku 1996). Toto pracovisko je zamerané na výskum v oblasti interakcie hostiteľ – patogén.