Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Pedagogická činnosť

Katedra mikrobiológie a imunológie zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a Bezpečnosť krmív a potravín. Tvoriví pracovníci sa podieľajú aj na pregraduálnom vzdelávaní študentov v týchto študijných programoch ako školitelia bakalárskych a diplomových prác. V rámci postgraduálneho vzdelávania absolventov našej univerzity, ale aj iných vysokých škôl, sú pracovníci katedry školiteľmi rigoróznych prác v študijnom odbore Farmácia študijných programov mikrobiológia a imunológia, ako aj doktorandov v dennej aj externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore Biológia študijných programov mikrobiológia a imunológia.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Imunológia (povinný predmet)
 • Klinická mikrobiológia a imunológia (povinne voliteľný predmet)
 • Aplikovaná virológia (povinne voliteľný predmet)
 • Základy génového inžinierstva (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Imunológia (povinný predmet)
 • Základy génového inžinierstva (povinne voliteľný predmet)
Farmácia:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Imunológia (povinný predmet)
 • Imunotoxikológia (povinne voliteľný predmet)
 • Virológia (povinne voliteľný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Základy génového inžinierstva (povinne voliteľný predmet)
 • Potravinové alergie a intolerancie (povinne voliteľný predmet)