Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná činnosť v oblasti mikrobiológie je zameraná na štúdium faktorov virulencie medicínsky významných mikroorganizmov, vrátane vírusov ako aj na problematiku prospešných baktérií.

V oblasti bakteriálnych patogénov je štúdium zamerané najmä na črevné patogény. V rámci bakteriálnej diagnostiky je výskumná činnosť zameraná aj na štúdium rezistentných baktérií a ich záchyt v potravinovom reťazci, prípadne v klinických vzorkách. V oblasti prospešných baktérií je štúdium zamerané na biologické a technologické vlastnosti prospešných baktérií a ich bioaktívnych produktov, objasňovanie mechanizmu účinku prospešných baktérií resp. iných biologicky aktívnych látok na bunkovej úrovni, ako aj na úrovni makroorganizmu a štúdium optimalizácie účinku prospešných baktérií.

V oblasti vírusových patogénov je vedecko-výskumná činnosť zamerané na štúdium charakteristiky, fylogenézy a diagnostiky infekcií spôsobených komármi (napríklad západonílsky vírus, Usutu vírus a iné) a kliešťami (napríklad vírus kliešťovej encefalitídy, Kemerovo vírus, Tribeč vírus a iné) prenášaných arbovírusov u zvierat. Okrem toho je cieľom štúdií interakcia študovaných vírusov s vrodenou antivírusovou imunitou.

Výskumné aktivity v oblasti imunológie sú zamerané na riešenie problematiky vplyvu prospešných baktérií a látok prirodzeného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikrobiocenózu, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. V súčasnosti sa výskum zameriava predovšetkým na druhy hospodárských zvierat, ktorých ekonomický význam a chov v SR vzrastá, a to včely a ryby.

Súčasťou Katedry mikrobiológie a imunológie je aj gnotobiológické laboratórium, ktorého výskumná činnosť je zameraná na štúdium biologických a technologických vlastností prospešných baktérií a ich bioaktívnych produktov, objasňovanie mechanizmu účinku prospešných baktérií resp. iných biologicky aktívnych látok na bunkovej úrovni ako aj na úrovni makroorganizmu a štúdium optimalizácie účinku prospešných baktérií. Pracovisko sa v posledných rokoch začalo zaoberať aj úlohou črevnej mikrobioty v patogenéze humánnych chronických chorôb a možnosti modulácie črevnej mikrobioty v ich prevencii a terapii využitím probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok. / In the recent years, the workplace has been involved in the study of the role of intestinal microbiota in pathogenesis of chronic human diseases and possibility of modulation of intestinal microbiota and prevention and therapy of these diseases by using probiotic microorganisms and natural bioactive compounds.

Katedra mikrobiológie a imunológie disponuje prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje nielen štandardnú laboratórnu diagnostiku baktérii (termostaty, autoklavy, spektrofotometer, centrifúgy, trepačky, chladničky a mrazničky) a vírusov (laminárne boxy, CO2 inkubátory, invertované mikroskopy, fluorescenčný mikroskop), ale aj prístrojovým vybavením umožňujúcim analýzu bakteriálnych a vírusových genómov či hodnotenie expresie génov (PCR boxy, termocykléri na konvenčnú PCR ako aj na qRT-PCR, elektroforetické aparatúry, nanodrop, multidetekčné zariadenie, hlboko mraziace boxy). Na katedre sa nachádza aj prietokový cytometer, ktorý umožňuje analýzu bunkových populácii na základe ich morfologických znakov a charakteristických CD znakov.

Pracovníci Laboratória gnotobiológie disponujú znalosťami v oblasti vykonávania neinfekčných a infekčných postupov v laboratórnych ako aj v terénnych podmienkach. V experimentálnej činnosti pracovisko využíva gnototechnológiu a postupy umožňujúce štúdium v definovaných podmienkach na získavanie exaktných vedeckých výsledkov.

Projekty Horizon EU:
 • Projekt „B-THENET“ – Best practices and innovations for a sustainable beekeeping. Project number: 101059812 (09/2022 do 08/2026).
Štrukturálne projekty EU:
 • Projekt „INFEKTZOON“ – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, ITMS kód projektu: 26220120002, v súlade so zmluvou o NFP č. 012/2009/2.1/OPVaV (05/2009 do 03/2011).
 • Projekt „Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach“, ITMS kód projektu: 26110230036, aktivita 1.2. študijný program „Neurovedy“. (05/2010 do 04/2013).
 • Projekt „Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)“ v partnerstve s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach, ITMS kód projektu: 26220220152, (09/2011 do 06/2015).
 • Projekt: „Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach“ (MediPark Košice) v partnerstve s UPJŠ v Košiciach, ITMS kód projektu: 26220220185, (09/2013 do 06/2016).
 • Projekt „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, (09/2020 do 06/2023).
Projekty APVV:
 • APVV-11-0701: Riešenie porúch pohybového aparátu hovädzieho dobytka s dôrazom na zdravotne závažné anaeróbne infekcie baktériami Fusobacterium a Dichelobacter.
 • APVV-14-0397: Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny. Realizácia 2015-2018 – spoluriešiteľ.
 • APVV-15-0377: Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2016-2019.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016-2019 – spoluriešiteľ.
 • APVV-16- 0203: Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. Realizácia 2017-2020 – spoluriešiteľ.
 • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017-2020 – spoluriešiteľ.
 • APVV-16-0176: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Realizácia 2017-2021 – spoluriešiteľ.
 • APVV-17-0372: Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. Realizácia 2018-2022 – spoluriešiteľ.
 • APVV-18-0039: Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín. Realizácia 2019-2023 – spoluriešiteľ.
 • APVV-18-0259: Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi. Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
 • APVV-19-0234: Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín. Realizácia 2019-2023 – zodpovedný riešiteľ.
 • APVV-19-0440: Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými článkonožcami na Slovensku. Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
 • APVV-19-0462: Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare. Realizácia 2020-2024 – spoluriešiteľ.
 • APVV-20-0114: Pohlavne špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra. Realizácia 2021-2025 – spoluriešiteľ
Projekty VEGA:
 • VEGA 1/8115/01: Účinok subchronickej expozície k pesticídom na humorálnu a bunkou sprostredkovanú imunitu u úžitkových zvierat. Realizácia 2001-2003.
 • VEGA 1/1362/04: Imunomodulačný, cytotoxický a genotoxický  účinok xenobiotík  na eukaryotické a prokaryotické bunky a vírusy. Realizácia 2004-2006.
 •  VEGA 1/4375/07: Bunkové kultúry ako model stanovenia toxickosti pesticídov. Realizácia 2007-2009.
 • VEGA 1/0855/12: Imunomodulačný a cytotoxický účinok pesticídov v podmienkach vírusovej infekcie. Realizácia 2012-2014.
 • VEGA 1/0009/15: Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu. Realizácia 2015-2018.
 • VEGA 1/0358/16: Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme. Realizácia 2016-2018.
 • VEGA 1/0729/16: Vírus západonílskej horúčky (WNV) na Slovensku, charakteristika, epizootológia, fylogenéza a diagnostika. Realizácia 2016-2019.
 • VEGA 1/0081/17: Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2017-2020.
 • VEGA 1/0096/17: Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi. Realizácia 2017-2020 – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0107/17: Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka. Realizácia 2017-2019 – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0161/17: Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín. Realizácia 2017-2019. – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0633/17: Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli. Realizácia 2017-2019.
 • VEGA 1/0505/19: Vplyv aplikácie autochtónnych včelích laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných. Realizácia 2019-2021.
 • VEGA 1/0788/19: Štúdium zmien v mikroflóre dentálnych biofilmov u ľudí a psov za účelom harmonizácie mikrobiocenózy ústnej dutiny pomocou vybraných orálnych probiotík Realizácia 2019-2022.
 • VEGA 1/0354/21: Štúdium replikácie, neurovirulentného potenciálu a vrodenej antivírusovej odpovede voči kliešťami prenášaným orbivírusom v hostiteľských bunkových modeloch. Realizácia 2021-2024.
 • VEGA 1/0731/21 Látky naturálneho pôvodu ako súčasť udržateľnej akvakultúry, Realizácia 2021-2024 zodpovedný riešiteľ.
 • VEGA 1/0015/21 Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD). Realizácia 2021-2024.
 • VEGA 1/0098/22: Využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdiu účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz.
 • VEGA 1/0372/22 Využitie prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov pri eliminácii infekcií biofilmom kože, Realizácia 2022-2025 – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0454/22: Štúdium možností využitia humínových látok v kombinácii s autochtónnymi probiotickými včelími laktobacilmi pre zlepšenie zdravia včiel medonosných a kvality včelích produktov
Projekty KEGA:
 • KEGA 007UVLF-4/2021 Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov. Bioinformatic and molecular tools to study factors of pathogenicity and virulence of the medically important bacterial pathogens. Realizácia 2021 – 2023 – Zodpovedný riešiteľ.
Projekty Internej grantovej agentúry (IGA) UVLF
 • IGA 08/2016: Sérologický monitoring infekcie vírusom usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska. Realizácia 2016-2017 – spoluriešiteľ.
 • IGA 03/2020: Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom. Realizácia 2020-2021.
 • IGA 12/2020: Sledovanie vplyvu sylibínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach. Realizácia 2020-2021.
Iné projekty:
 • Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aktivita 10 (nezávislý výskum a vývoj) UVLF: Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín. Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
 • Domus Senior (Maďarská akadémia vied): Výskyt flavivírusov u vtákov a koní na Slovensku. Realizácia 2016
 • Visegrad fund. Standard Grant No. 21510133: Prevencia  akontrola cezhraničnýcha a vynárajúcich sa vírusových infekcií prasiat v Strednej Európe. (Prevention and control of transboundary and emerging viral infections of pigs in Central Europe). Realizácia: 2015-2016
Udelené patenty a úžitkové vzory:
 • Patent č. 288896: Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie. (Mudroňová, D., Toporčák, J., Kuzyšinová, K.)
 • Úžitkový vzor č. 8079: Nosič probiotického prípravku pre včely. (Mudroňová, D., Toporčák, J., Kuzyšinová K.)
Patentové prihlášky:
 • Podaná patentová prihláška PP50050-2016 Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku (Styková E., Nemcová R., Valocký I.).
 • Podaná patentová prihláška (Patent application no. 20210585): Sorensen, M., Viswanath, K., Mudroňová, D., Fečkaninová, A. (patent inventors): Fish feed comprising probiotics, the Norwegian Industrial Property Office, 2021.
 • Podaná prihláška úžitkového vzoru (PUV 148-2022) Probiotická kŕmna kompozícia určená najmä pre vodné živočíchy a spôsob jej prípravy (Mudroňová, D., Popelka, P., Koščová, J., Fečkaninová, A., Franc, A.)
Udelené ceny:
 • Udelená Cena za transfer technológií na Slovensku 2016 v kategórii: "Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi" (Styková E., Nemcová R., Valocký I.).
 • Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR identifikovaný špičkový vedecký tím na vysokých školách na Slovensku (2017): "Špičkový tím Lactovir na UVLF" (Vilček Š., Nemcová R., Gancarčíková S., Vlasáková M.).
 • Udelená Cena za vedu a techniku na Slovensku 2017 v kategórii: "Vedecko-technický tím roka" (Vilček Š., Nemcová R., Gancarčíková S., Vlasáková M.).
 • Cena Českoslovenkej spoločnosti mikrobiologickej „Mladý mikrobiológ 2016“ (Tomáš Csank)
 • Cena Osobnosť vedy a techniky 2022 (Dagmar Mudroňová)