Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná činnosť Katedry mikrobiológie a imunológie je rozdelená do dvoch základných oblastí, ktoré sú aj v názve katedry: mikrobiológie a imunológie.

Výskumná činnosť v oblasti mikrobiológie je zameraná na štúdium faktorov virulencie medicínsky významných mikroorganizmov, vrátane vírusov ako aj na problematiku prospešných baktérií.

V oblasti bakteriálnych patogénov je štúdium zamerané najmä na enterálne patogény. V rámci bakteriálnej diagnostiky je výskumná činnosť zameraná aj na štúdium rezistentných baktérií a ich záchyt v potravinovom reťazci, prípadne v klinických vzorkách. V oblasti prospešných baktérií je štúdium zamerané na biologické a technologické vlastností prospešných baktérií a ich bioaktívnych produktov, objasňovanie mechanizmu účinku prospešných baktérií resp. iných biologicky aktívnych látok na bunkovej úrovni, ako aj na úrovni makroorganizmu a štúdium optimalizácie účinku prospešných baktérií.

V oblasti vírusových patogénov je vedecko-výskumná činnosť zamerané na štúdium virómu gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov ako aj na štúdium charakteristiky, epizootológie, fylogenézy a diagnostiky arbovírusových infekcií (flavivírusy – WNV, USUV a TBEV; orbivírusy – TRBV, LIPV a KEMV) u zvierat.

Výskumné aktivity v oblasti imunológie sú zamerané na riešenie problematiky vplyvu prospešných baktérií a látok prirodzeného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikrobiocenózu, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. V súčasnosti sa výskum zameriava predovšetkým na druhy hospodárských zvierat, ktorých ekonomický význam a chov v SR vzrastá, a to včely a ryby.

Súčasťou Katedry mikrobiológie a imunológie je aj gnotobiológické laboratórium, ktorého výskumná činnosť je zameraná na štúdium biologických a technologických vlastností prospešných baktérií a ich bioaktívnych produktov, objasňovanie mechanizmu účinku prospešných baktérií resp. iných biologicky aktívnych látok na bunkovej úrovni ako aj na úrovni makroorganizmu a štúdium optimalizácie účinku prospešných baktérií.

Katedra mikrobiológie a imunológie disponuje prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje nielen štandardnú laboratórnu diagnostiku baktérii (termostaty, autoklavy, spektrofotometer, centrifúgy, trepačky, chladničky a mrazničky) a vírusov (laminárne boxy, CO2 inkubátory, invertované mikroskopy, fluorescenčný mikroskop), ale aj prístrojovým vybavením umožňujúcim analýzu bakteriálnych a vírusových genómov či hodnotenie expresie génov (PCR boxy, termocykléri na konvenčnú PCR ako aj na qRT-PCR, elektroforetické aparatúry, nanodrop, multidetekčné zariadenie, hlboko mraziace boxy). Na katedre sa nachádza aj prietokový cytometer, ktorý umožňuje analýzu bunkových populácii na základe ich morfologických znakov a charakteristických CD znakov. Katedra disponuje aj zariadením pre získanie a odchov gnotobiotických zvierat (prasatá, myši, potkany) pre experimentálne účely.

Štrukturálne projekty EU:
 • Projekt „INFEKTZOON“ – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, ITMS kód projektu: 26220120002, v súlade so zmluvou o NFP č. 012/2009/2.1/OPVaV (05/2009 do 03/2011).
 • Projekt „Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach“, ITMS kód projektu: 26110230036, aktivita 1.2. študijný program „Neurovedy“. (05/2010 do 04/2013).
 • Projekt „Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)“ v partnerstve s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach, ITMS kód projektu: 26220220152, (09/2011 do 06/2015).
 • Projekt: „Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach“ (MediPark Košice) v partnerstve s UPJŠ v Košiciach, ITMS kód projektu: 26220220185, (09/2013 do 06/2016).
 • Projekt „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, (09/2020 do 06/2023).
Projekty APVV:
 • APVV-14-0397: Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny. Realizácia 2015-2018 – spoluriešiteľ.
 • APVV-15-0377: Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2016-2019.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016-2019 – spoluriešiteľ.
 • APVV-16- 0203: Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. Realizácia 2017-2020 – spoluriešiteľ.
 • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017-2020 – spoluriešiteľ.
 • APVV-16-0176: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Realizácia 2017-2021 – spoluriešiteľ.
 • APVV-17-0372: Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. Realizácia 2018-2022 – spoluriešiteľ.
 • APVV-18-0039: Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín. Realizácia 2019-2023 – spoluriešiteľ.
 • APVV-18-0259: Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi. Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
 • APVV-19-0234: Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín. Realizácia 2019-2023 – zodpovedný riešiteľ.
 • APVV-19-0440: Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými článkonožcami na Slovensku. Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
 • APVV-19-0462: Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare. Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
Projekty VEGA:
 • VEGA 1/0009/15: Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu. Realizácia 2015-2018.
 • VEGA 1/0358/16: Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme. Realizácia 2016-2018.
 • VEGA 1/0729/16: Vírus západonílskej horúčky (WNV) na Slovensku, charakteristika, epizootológia, fylogenéza a diagnostika. Realizácia 2016-2019.
 • VEGA 1/0081/17: Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2017-2020.
 • VEGA 1/0096/17: Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi. Realizácia 2017-2020 – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0107/17: Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka. Realizácia 2017-2019 – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0161/17: Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín. Realizácia 2017-2019. – spoluriešiteľ.
 • VEGA 1/0633/17: Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli. Realizácia 2017-2019.
 • VEGA 1/0505/19: Vplyv aplikácie autochtónnych včelích laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných. Realizácia 2019-2021.
 • VEGA 1/0788/19: Štúdium zmien v mikroflóre dentálnych biofilmov u ľudí a psov za účelom harmonizácie mikrobiocenózy ústnej dutiny pomocou vybraných orálnych probiotík Realizácia 2019-2022.
Projekty Internej grantovej agentúry (IGA) UVLF
 • IGA 08/2016: Sérologický monitoring infekcie vírusom usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska. Realizácia 2016-2017 – spoluriešiteľ.
 • IGA 03/2020: Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom. Realizácia 2020-2021.
 • IGA 12/2020: Sledovanie vplyvu sylibínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach. Realizácia 2020-2021.
Iné projekty:
 • Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aktivita 10 (nezávislý výskum a vývoj) UVLF: Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín Realizácia 2020-2023 – spoluriešiteľ.
Patentové prihlášky:
 • Podaná patentová prihláška PP50050-2016 Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku (Styková E., Nemcová R., Valocký I.).
Udelené ceny:
 • Udelená Cena za transfer technológií na Slovensku 2016 v kategórii: "Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi" (Styková E., Nemcová R., Valocký I.).
 • Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR identifikovaný špičkový vedecký tím na vysokých školách na Slovensku (2017): "Špičkový tím Lactovir na UVLF" (Vilček Š., Nemcová R., Gancarčíková S., Vlasáková M.).
 • Udelená Cena za vedu a techniku na Slovensku 2017 v kategórii: "Vedecko-technický tím roka" (Vilček Š., Nemcová R., Gancarčíková S., Vlasáková M.).