Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Vedecko-výskumná činnosť

Riešené projekty:
  • Drive4SIFood 313011V336: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  • APVV-18-0039: Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín.
  • COST Action CA18105: Risk-Based Meat Inspection and Integrated Meat Safety Assurance (Ribmins).
  • ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA203-078333: Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (FOODINOVO).
  • VEGA 1/0156/21: Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov
  • VEGA 1/0073/22: Hodnotenie vplyvu inovatívnych metód spracovania kávy na jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu.
  • KEGA 015UVLF-4/2021: Využitie digitálnych online komunikačných prostriedkov pri realizácii dištančného vzdelávania v študijnom predmete úradná kontrola potravín.
  • KEGA 013UVLF-4/2021: Tvorba študijného materiálu pre teoretickú a praktickú prípravu z predmetu – mykológia a mykotoxikológia krmív a potravín.