Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty:
 • APVV-18-0039: Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín. Realizácia 2019-2023.
 • APVV-14-0397: Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny. Realizácia 2015 – 2019.
 • VEGA 1/0457/14: Fermentované biokrmivá obohatené o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty a ich vplyv na produkčné ukazovatele, zdravotný stav hydiny a kvalitu hydinového mäsa. Realizácia 2014 – 2016.
 • VEGA 1/0648/11: Aplikácia bioproduktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny, ako kŕmne aditíva a ich vplyv na kvalitu hydinového mäsa a mäsových výrobkov. Realizácia 2011 – 2013.
 • VEGA 1/0235/08: Vplyv skrmovania vybraných rastlín a ich extraktov na zlepšenie produkčných ukazovateľov, zníženie hladiny cholesterolu a zvýšenie oxidačnej stability mäsa hydiny. Realizácia 2008 – 2010.
 • VEGA 1/2395/05: Hodnotenie rastlinných extraktov aplikovaných in vivo a in vitro na ochranu mäsa a mäsových výrobkov proti oxidácii tukov. Realizácia 2005 – 2007.
 • VEGA 1/0161/17: Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín. Realizácia 2017 – 2019.
 • I-16-005-00: Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec. Realizácia 2017 – 2018.
 • VEGA 1/0067/13: Využitie probiotík v akvakultúre pri prevencii bakteriálnych chorôb rýb. Realizácia 2013 – 2015.
 • VEGA 1/0403/08: Bezpečnosť a kvalita voľne žijúcej zveri a zveri z farmových chovov. Realizácia 2008 – 2010.
 • VEGA 1/0564/03: Interakcie vybraných stopových prvkov vo vzťahu k produkčnému zdraviu zvierat. Realizácia 2003 – 2005.
 • VEGA 1/0661/08: Štúdium výskytu a vlastností antibiotiko-rezistentných izolátov stafylokokov z potravín a surovín živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike. Realizácia 2008 – 2010.
 • APVV SK-AT-2015-0030: Eliminácia zdravotného rizika spôsobeného konzumáciou syrov a mliečnych výrobkov z hľadiska obsahu biogénnych amínov. Realizácia 2016 – 2017.
 • VEGA 1/3491/06: Citlivosť mikrobiálnych inhibičných testov pre screening rezíduí antikokcidík v živočíšnych produktoch hydiny. Realizácia 2006 – 2008.
 • VEGA 1/0658/09: Screening a konfirmácia rezíduí antikokcidík v potravinách živočíšneho pôvodu. Realizácia 2009 – 2011.
 • VEGA 1/0939/12: Nové alternatívy screeningu rezíduí antimikrobiálnych látok v tkanivách zvierat produkujúcich potraviny. Realizácia 2012 – 2014.
 • VEGA 1/0576/17: Štúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách. Realizácia 2017 – 2019.
 • KEGA 016UVLF-4/2011: Hygiena a technológia produkcie a spracovania živočíšnych vedľajších produktov. Realizácia 2011 – 2013.
 • KEGA 011UVLF-4/2015: Bezpečnosť potravín – študijný materiál a didaktické pomôcky pre spoločný študijný program. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 010UVLF-4/2011: Tovaroznalectvo potravín živočíšneho pôvodu, harmonizované s požiadavkou nového študijného odboru „Trh a kvalita potravín“. Realizácia 2011 – 2013.
 • Visegrad Fund č. 21620545: Kvalita zaručených tradičných špecialít vo Vyšehradskej skupine. Realizácia 2016.
Projekty:
 • KEGA 0011UVLF-4/2012: Hygiena a technológia potravín v kontexte veterinárskej bezpečnosti a kvality potravín. Realizácia 2012 – 2014.
 • KEGA 005UVLF-4/2015: Multimediálna podpora výučby hygieny a technológie mlieka ako inovovaného štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 007UVLF-4/2012: Klinická diagnostika zvierat. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 128-001UVLF-4/2010: Potraviny špecifického charakteru, výživová hodnota potravín v bezpečnostných systémoch hygieny potravín a geografie Slovenska
 • VEGA 1/0472/09: Sója a sójové výrobky ako alternatívny bielkovinový zdroj vo vzťahu k ochrane a podpore zdravia konzumenta
 • VEGA 1/0638/09: Zdravotná bezpečnosť, hygienická neškodnosť a kvalita nebovinných druhov mliek a výrobkov určených na výživu
 • VEGA 1/0123/08: Minimalizácia zdravotného a technolologického rizika mlieka - zabezpečenie zdravotnej neškodnosti mliečnych výrobkov
 • VEGA 1/3493/06: Využitie nových diagnostických metód hodnotenia kvality mlieka pre znižovanie mikrobiologického rizika
 • VEGA 1/2394/05: Zabezpečenie zdravotnej neškodnosti mlieka - projekt minimalizácie zdravotného a technologického rizika
 • VEGA 1/2387/05: Monascus purpureus ako alternatívne farbivo v potravinárskom priemysle vo vzťahu k ochrane a podpore zdravia konzumentov