Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Pedagogická činnosť

Ústav hygieny a technológie mlieka zabezpečuje v súčasnosti výučbu 22 študijných predmetov v troch študijných programoch. Všeobecné veterinárske lekárstvo ( 5 študijných predmetov), Hygiena potravín (6 študijných predmetov), Bezpečnosť krmív a potravín (3 predmety) a Trh a kvalita potravín (8 študijných predmetov). Taktiež zabezpečuje výučbu v 4 štátnicových predmetoch. V anglickom jazyku zabezpečuje výučbu jedného študijného predmetu. Ústav v rámci postgraduálnej výchovy školí postgraduálnych študentov v 3 študijných programoch a v štúdiu ZAŠ. V rámci výučby študijných predmetov zabezpečuje Ústav hygieny a technológie mlieka praktickú výučbu v laboratóriách ústavu, na ŠPP v Zemplínskej Teplici a mliekarenských a ďalších potravinárskych podnikoch v rámci SR. Študenti sa zúčastňujú odbornej praxe na Regionálnych veterinárnych a potravinových správach v rámci SR.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Hygiena a technológia potravín II. (mäso hydiny, vajcia, zverina a ich chemická analýza)
 • Prehliadka jatočných zvierat a mäsa
 • Hygiena a technológia potravín III (mäso)
 • Mikrobiológia potravín
 • Ochorenia z potravín
 • Úradná kontrola potravín
 • Hygiena a technológia potravín I (mlieko, mliečne výrobky a ich chemická analýza)
 • Všeobecná hygiena a analýza potravín
 • Salašníctvo
 • Bezpečnosť a kvalita rastlinných produktov
Hygiena potravín:
 • Hygiena a technológia rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo
 • Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
 • Prehliadka jatočných zvierat
 • Audit prevádzok na výrobu potravín
 • Úradná kontrola potravín
 • Hygiena a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov
 • Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny
 • Aditívne látky v potravinách
 • Potravinárska mykológia a mykotoxikológia
 • Potravinárska mikrobiológia a alimentárne choroby
 • Všeobecná hygiena a potravinárska technika
 • Hygiena a technológia rastlinných potravín
 • Senzorická analýza potravín
 • Autentifikácia potravinových komodít
 • Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
 • Výživa ľudí
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Hygienické požiadavky na potravinársku výrobu
 • Mykológia krmív a potravín
 • Mikrobiológia krmív a potravín
 • Technológia a bezpečnostné systémy spracovania živočíšnych komodít
 • Technológia a bezpečnostné systémy spracovania rastlinných komodít
 • Potravinárska chémia
 • Balenie a označovanie potravín
Trh a kvalita potravín:
 • Systémy riadenia kvality potravín
 • Technológia výroby a kvalita tukov potravín
 • Technológia výroby a kvalita produktov hydiny, rýb, zveriny a medu
 • Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových výrobkov
 • Biotechnologická výroba a kvalita potravín
 • Pestovanie a kvalita čerstvého ovocia a zeleniny
 • Prísady a prídavne látky v potravinách
 • Tovaroznalectvo
 • Kontrola potravín v rámci spoločného trhu
 • Úradná kontrola potravín
 • Senzorické analýzy potravín
 • Technológia výroby a kvalita mrazených a konzervovaných potravín
 • Výživové hodnotenie potravín
 • Technológia výroby a kvalita cereálií
 • Technológia výroby a kvalita cukrov
 • Technológia výroby a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov
 • Potraviny špecifického charakteru
 • Materiály a predmety v potravinárstve