Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Vplyv manipulácie s ošípanými pri ich zabíjaní na bitúnku na kvalitu mäsa
 • Analýza rizika viditeľne kontaminovaného mäsa na bitúnku
 • Porovnanie spôsobov overovania straty vedomia ošípaných po omráčení
 • Znižovanie stresovej záťaže ošípaných pri zabíjaní použitím hračiek
 • Incidencia PSE mäsa jatočných ošípaných na bitúnku s nízkou kapacitou produkcie
 • Hodnotenie hygienickej úrovne pri výrobe bravčového mäsa na základe mikrobiologického vyšetrenia povrchov jatočne opracovaných tiel zvierat
 • Hodnotenie hygienickej úrovne pri výrobe bravčového mäsa na základe mikrobiologického vyšetrenia povrchov prichádzajúcich do kontaktu s mäsom
 • Stanovenie zbytkového množstva krvi vo svalovine jatočných zvierat vhodnej pre výživu ľudí
 • Množstvo myoglobínu v PSE svalovine ošípaných
 • Využitie Premi®Testu pri screeningu rezíduí kokcidiostatík v mäse hydiny
 • Porovnanie kvality koží používaných pre výrobu želatíny
 • Rozdiel makronutrientov mlieka na základe pohlavia teliat
 • Hodnotenie kvality mlieka počas mastitídy
Hygiena potravín:
 • Antibakteriálna aktivita kapsaicínu voči vybraným patogénnym baktériám
 • Extrakcia kapsaicínu z chilli papričiek a jeho vplyv na zdravie ľudí
 • Stanovenie podielu glazúry u morských rýb
 • Kvalita vody v rybochovných zariadeniach lososovitých rýb
 • Probiotické baktérie v gastrointestinálnom trakte pstruha dúhového
 • Aplikácia Premitestu pre detekciu rezíduí sulfónamidov v mede
 • Význam glazúrovania morských rýb
 • Rýchly screening rezíduí antimikrobiálnych látok v tkanivách potravinových zvierat Premi®Testom a testom Total antibiotics – porovnávacia štúdia
 • Predbežná identifikácia rezíduí antimikrobiálnych látok v pozitívnych vzorkách detekovaných Premi®Testom a metódou STAR
 • Využitie rýchlych screeningových metód na stanovenie kokcidiostatík v krmivách
 • Stanovenie rezíduí antibiotík v mlieku použitím rýchlych screeningových metód
 • Stanovenie rezíduí antimikrobiálnych látok vo vajciach použitím rýchlych skríningových metód
 • Porovnanie kvality vajec z drobnochovov
 • Sledovanie kvality vajec z intenzívneho chovu nosníc
 • Vplyv skladovacej teploty a pôvodu na kvalitu slepačích vajec
 • Porovnanie kvality slepačích vajec rôzneho pôvodu
 • Analýza označovania, druhu a pôvodu hydinového mäsa
 • Výskyt mikroskopických vláknitých húb v čiernom koreni
 • Vplyv teploty a spôsobu balenia na kontamináciu slepačích vajec mikromycétami
 • Vplyv spôsobu chovu hydiny na kontamináciu vajec mikroskopickými vláknitými hubami
 • Mikrobiálna kontaminácia povrchu tela brojlerových kurčiat po jatočnom opracovaní
 • Detekcia prítomnosti salmonel u brojlerových kurčiat po ich jatočnom opracovaní
 • Vplyv diéty s prídavkom humínových kyselín na počet mikroorganizmov v mäse a v črevnom obsahu jatočných brojlerov
 • Vlastnosti izolátov Staphylococcus epidermidis z potravín živočíšneho pôvodu
 • Faktory virulencie a antimikrobiálna rezistencia izolátov Staphylococcus aureus z kože brojlerových kurčiat
 • Kvalitatívne hodnotenie rajčiakového pretlaku a kečupu
 • Hodnotenie kvality čokolád a čokoládových cukroviniek
 • Kvalitatívne hodnotenie chleba a vybraných pekárskych výrobkov
 • Kvalita kávy a kávovín na našom trhu
 • Kvalita masla vyrábaného v mini zariadeniach určených pre malých farmárov
 • Kvalitatívne hodnotenie vybraných parených syrov
 • Senzorické hodnotenie plesňových syrov
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Význam čaju vo výžive ľudí
 • Káva a jej benefity pre zdravie
 • Implementácia hygienických požiadaviek v potravinárskom priemysle
 • Správna výrobná prax a HACCP pre manipuláciu a skladovanie potravín
 • Význam lososovitých rýb vo výžive ľudí
 • Vodná aktivita sušeného ovocia a jej vplyv na skladovateľnosť
 • Monitoring rezíduí a kontaminantov v potravinovom reťazci
 • Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá a bezpečnosť spotrebiteľa
 • Produkcia hydinového mäsa v Slovenskej republike
 • Výskyt ochratoxínu a v potravinách
 • Výskyt aflatoxínov v potravinách
 • Rod Penicillium a jeho význam v potravinárstve
 • Fusáriové mykotoxíny v potravinách
 • Metódy stanovenia mykotoxínov potravinách
 • Rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká a metódy jej detekcie
 • Mikrobiologické metódy detekcie rezíduí inhibičných látok v potravinách a krmivách
 • Tuhé kultivačné médiá používané na detekciu baktérií z rodu Salmonella vo vzorkách potravín a krmív
 • Kvalitatívne hodnotenie vybraných druhov čaju
 • Zastúpenie trhových druhov syrov v slovenskej obchodnej sieti
 • Charakteristika sušeného ovocia a zeleniny
Trh a kvalita potravín:
 • Porovnanie kvality čerstvého a zmrazeného/rozmrazeného rybieho mäsa
 • Celkové prchavé bázické látky vo vzťahu ku kvalite rýb
 • Miera oxidácie tukovej zložky trvanlivých mäsových výrobkov v obchodnej sieti
 • Vplyv prídavku štartovacej kultúry na oxidáciu tukovej zložky trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
 • Metódy dôkazu pravosti medu
 • Vplyv východzích surovín pri výrobe mydla
 • Sledovanie vplyvu mraziarenských teplôt na antimikrobiálnu rezistenciu a faktory virulencie potravinových izolátov stafylokokov
 • Nové metódy využívané pri identifikácií mikroorganizmov izolovaných z potravín
 • Vplyv skladovania na fenotypové prejavy faktorov virulencie u stafylokokových kmeňov izolovaných z potravín
 • Audity systému monitorovania rezíduí a kontaminantov v živých zvieratách a živočíšnych produktoch v Slovenskej republike
 • Analýza oznámení a rizík v rámci Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá
 • Párky na slovenskom trhu
 • Trvanlivé tepelne opracované salámy na slovenskom trhu
 • Trvanlivé tepelne neopracované salámy na slovenskom trhu
 • Špekačky na slovenskom trhu
 • Káva a mykotoxikologické riziká
 • Stanovenie počtu mikromycét vo vajíčkach v závislosti od spôsobu prípravy vzorky
 • Plesnivenie vajec počas skladovania
 • Vlastnosti stafylokokov izolovaných z kože jatočných brojlerov
 • Výskyt Listeria monocytogenes v potravinách a alimentárna listerióza
 • Výskyt Campylobacter spp. v potravinách a incidencia kampylobakterióz v Slovenskej republike
 • Mikroskopická identifikácia mikromycét zo surového mlieka a vybraných druhov syrov
 • Využitie diagnostických testov pri somatických bunkách v mlieku
 • Farbivá v potravinách
 • Zastúpenie soli v potravinách pre deti
 • Stanovenie vybraných fyzikálno-chemických parametrov srvátky
 • Antibiotická rezistencia baktérií rodu Escherichia coli izolovaných z mliečnych produktov
 • Charakteristika mliečnej bielkoviny elektroforetickou metódou 6
 • Kvalitatívne hodnotenie jednotlivých druhov nealkoholických ovocných nápojov
 • Kvalitatívne hodnotenie vybraných výrobkov z rozdrveného ovocia
Farmácia:
 • Potraviny ako vektor antibiotickej rezistencie
 • Rezíduá farmakologicky účinných látok v životnom prostredí a verejné zdravie
 • Aspartám a jeho bezpečnosť
Dizertačné práce:
 • Vývoj HACCP v Slovenskej republike a jeho dopad na funkčnosť systémov zabezpečenia hygieny výroby potravín živočíšneho pôvodu
 • Živočíšne tuky a ich vplyv na zdravotný stav človeka
 • Štúdium faktorov patogenity a rezistencie voči antibiotikám u potravinových izolátov stafylokokov
 • Vývoj nového dezinfekčného prostriedku a jeho využitie v potravinárstve
 • Štúdium vlastností koaguláza-negatívnych izolátov stafylokokov