Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Charakteristika pracoviska

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín zabezpečuje výučbu v študijných programoch 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania Bezpečnosť krmív a potravín, 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania Trh a kvalita potravín, spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania študijný odbor Veterinárske lekárstvo, študijný program Hygiena potravín. V študijnom programe 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania Náuka o živočíchoch a spojenom 1. a 2.stupni vysokoškolského vzdelávania Všeobecné veterinárske lekárstvo je výučba zabezpečovaná aj v anglickom jazyku. Absolventi študijných programov získavajú počas štúdia odborné vedomosti využiteľné v oblasti štátnej správy, laboratórnej praxe, v súkromnej sfére pôdohospodárstva a potravinárstva. Súčasťou štúdia je široký okruh potravinárskych disciplín, ako je všeobecná hygiena a potravinárska technika, potravinárska mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín a prísad, hygiena a technológia druhotných surovín, hygiena a technológia mäsa, hygiena a technológia mlieka, prehliadka jatočných zvierat, hygiena a technológia hydiny, vajec, rýb a zveriny. Prioritou je príprava a zvyšovanie poznatkovej úrovne pre kvalifikované využívanie informácií o zdraví, schopnosť analyzovať riziká v celom reťazci od prvovýroby až po konzumenta, vedieť operatívne riešiť problémy v nadväznosti na environmentálne faktory a epizootologickú ako aj epidemiologickú situáciu. Kladie sa dôraz na význam a uplatnenie mikrobiológie v praxi, toxikologické aspekty liečiv, látok používaných v rámci kontroly škodcov, ako aj na ochranu rastlín a prienik cudzorodých látok do potravinového reťazca, ale aj riešenie environmentálnych otázok v celom agrokomplexe. V potravinovom reťazci je orientovaný na potravinovú bezpečnosť, ale aj kvalitu v celom výrobnom procese potravín. Súčasťou výuky sú aj technológie zneškodňovania odpadov a ochrana a tvorba životného prostredia. Poskytujeme vedomosti o aktívnej ochrane zdravia zvierat a ľudí, moderných trendoch racionálnej výživy a možnostiach znižovania zdravotného rizika z potravín (alimentárnych ochorení). Okrem plánovanej výučby na univerzite si študenti upevňujú a prehlbujú teoretické vedomosti a zručnosti počas odbornej praxe v potravinárskom priemysle, štátnych veterinárskych ústavoch, súkromných laboratóriách zameraných na vyšetrovanie potravín a na regionálnych veterinárnych správach.

Pacovisko hygieny a technológie mäsa

Študenti v študijných programoch „Všeobecné veterinárske lekárstvo“ a „Hygiena potravín“ majú vytvorené priestorové a technologické podmienky v objektoch nachádzajúcich sa v areáli univerzity a zúčastňujú sa aj praktickej výučby realizovanej formou výjazdov do potravinárskych podnikov. Cieľom je nácvik úkonov potrebných pre výkon zdravotnej prehliadky jatočných zvierat vrátane hydiny a rýb, opracovania jatočných tiel, spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov. Náplň cvičení spočíva v prehliadke jatočných zvierat pred zabitím, so súčasným posúdením stavu ochrany pohody zvierat počas prepravy a usmrcovania, sprievodnej dokumentácie, v zdravotnej prehliadke post mortem, rozrábaní mäsa a technologických postupoch výroby mäsových výrobkov Súčasťou výučby je aj hodnotenie hygienických požiadaviek prevádzkarní v rámci Správnej výrobnej praxe a HACCP a ich súlad s aktuálnymi právnymi predpismi. V rámci výučby sú využívané laboratórne cvičebne pracoviska a špeciálna cvičebňa pre spracovanie mäsa a pre výrobu mäsových výrobkov. V magisterskom študijnom programe „Trh a kvalita potravín“ študenti získavajú prehľad o právnych predpisoch a laboratórnych analýzach súvisiacich s kvalitou potravín. Štúdium je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Študenti ovládajú normatívy kvality a tovaroznalectva potravín tuzemských producentov, ovládajú právne predpisy a sú schopní vykonávať kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Taktiež ovládajú princípy cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami. Absolvent má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch a vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality.

V bakalárskom študijnom programe „Bezpečnosť krmív a potravín“ študenti získavajú vedomosti súvisiace s kvalitou a zdravotnou neškodnosťou potravín a sú zorientovaní v právnych predpisoch upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín. Zároveň sú študentom poskytnuté poznatky zo základov technológie výroby potravín ako primárny podklad na zvládnutie implementácie bezpečnostných systémov pri výrobe a manipulácii s potravinami. Štúdium je zamerané na zvládnutie poznatkov z oblasti možných aspektov vzniku nebezpečných vplyvov, faktorov, látok a biologických agensov ohrozujúcich zdravotnú bezpečnosť potravín. Záver štúdia je orientovaný na analýzu rizika a tvorbu bezpečnostných systémov (HACCP, príručky hygienickej praxe) pre jednotlivé sektory výroby potravín.

Pacovisko hygieny a technológie mlieka

Pracovisko hygieny a technológie mlieka je vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti zamerané na štúdiom kravského, ovčieho a kozieho mlieka z hľadiska hygienického a z hľadiska základných spôsobov jeho technologického spracovania. Venuje sa oblasti minimalizácie zdravotného rizika z komodít mlieka a mliečnych výrobkov. Okrem toho je zameraný na oblasť správnej výživy ľudí, oblasť potravinárskej techniky a technológií a na oblasť senzorických analýz potravín. V rámci výučby sú využívané laboratórne cvičebne pracoviska a špeciálna cvičebňa pre spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov.

Pracovisko technológie rastlinných komodít a gastronómie

Pracovisko technológie rastlinných komodít a gastronómie vo svojej vedecko-výskumnej činnosti je zamerané na štúdium spracovania rastlinných komodít, hygienických požiadaviek a kvalitatívnych parametrov produkovaných potravín rastlinného pôvodu. Pracovisko sa tiež zameriava na biotechnologické procesy, technologické kroky, hygienu spracovania, zdravotné riziká a kvalitu produkovaných potravín. Pracovisko sa taktiež pedagogicko-výskumne venuje aj oblasti gastronómie so zameraním na súčasne trendy v gastronómii, Študenti získajú vedomosti o technike a zariadeniach používaných v gastronómie. Venujú sa tepelnej úprave potravín a zmenám prebiehajúcim v potravinách počas tepelnej úpravy. V rámci výučby je využívaná špeciálna cvičebňa pre gastronomickú úpravu potravín, kde študenti získajú praktické vedomosti.