Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie 

Záverečné práce

Diplomové práce:
 • Aktuálny stav ichtyofauny a parazitofauny inváznych druhov rýb vo vodách Slovenska
 • Parazitárne ochorenia ovplyvňujúce výkonnosť poľovníckych psov
 • Parazitofauna lososovitých rýb pochádzajúcich z intenzívnych a extenzívnych chovoch na Slovensku
 • Porovnanie účinku vybraných účinných látok v antiparazitárnych pastvách koní
 • Vplyv endoparazitov na zdravotný stav muflónej zveri v intenzívnom chove
 • Vývoj produkcie zveriny a výťažnosť diviny zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
 • Súčasný výskyt parazitárnych ochorení v akvakultúre okrasných druhov rýb
 • Výskyt pôvodcov parazitárnych ochorení raticovej zveri v orgánoch hrudníkovej dutiny a ich  vplyv na požívateľnosť zveriny
 • Výskyt pôvodcov parazitárnych ochorení raticovej zveri lokalizovaných v brušnej dutine a ich vplyv na požívateľnosť zveriny
Bakalárske práce:
 • Africký mor ošípaných u diviakov
 • Belgický ovčiak
 • Crufts - najprestížnejšia a najväčšia výstava psov
 • Český fúzač
 • Endohelminty pĺžov z rodu Cobitis
 • Európsky saňový pes a jeho uplatnenie v moderných záprahových športoch
 • Hluchota u psov – príčiny vzniku a možnosti výchovy a výcviku takto postihnutých psov
 • Choroba chronického chradnutia (CWD)
 • Chov a využitie malého bradáča na Slovensku
 • Chov a využitie stredného bradáča na Slovensku
 • Chov a využitie veľkého bradáča na Slovensku
 • Memoriál Františka Sigeta
 • Memoriál Gustáva Cmarka
 • Memoriál Mileny Štěrbové - medzinárodné všestranné skúšky sliedičov
 • Mondioring
 • Nosework – nový druh psieho športu
 • Parazitárne choroby pstruhov dúhových (Oncorhynchus mykiss, Salmoniformes) v akvakultúre strednej Európy
 • Parazity kôrovcov - hlavný problém nórskej akvakultúry
 • Porovnanie najčastejších problémov vo výchove a výcviku psov pochádzajúcich z rôznych typov prostredia
 • Rozdiely v morfológii a epizootológii ekotypov rodu Sabanejewia
 • Sexuálne správanie rýb z rodu Poecilia
 • Terapia helminóz rýb v intenzívnyých aquakultúrnych systémoch
 • Trial ovčiarskych psov
 • Vplyv animoterapie na kvalitu života v Zariadení pre seniorov v Cemjate
 • Vrcholové podujatia agility
 • Možnosti využitia elektronickej zóny na kontaktných prekážkach v agility
 • Metódy výcviku psov využívané v poľovníckej kynológii
 • Řešení nežádoucího chování psů pomocí Trojúhelníku stresu
 • Úprava srsti austrálskeho ovčiaka ako výstavného a pracovného psa