Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie 

Charakteristika pracoviska

Katedra sa zaoberá problematikou v oblasti chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, kde zabezpečuje výučbu vybraných disciplín v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo / General veterinary medicine, Hygiena potravín, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín, Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, a Farmácia, Pohoda a ochrana zvierat a Veterinárna sestra. Katedra úzko spolupracuje s Účelovým zariadením pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach.

Katedra je garantujúcim pracoviskom pre študijný program Kynológia. Tvoriví pracovníci katedry pôsobia ako odborní garanti troch kynologických klubov a včelárskeho klubu.

Katedra vykonáva odbornú, poradenskú a diagnostickú činnosť pre poľovnícke, kynologické a rybárske združenia. Spolupracuje s organizáciami ako Vojenské lesy a majetky, Lesy SR, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz včelárov, Slovenská kynologická jednota.

Katedra vznikla 1.9.2020 rozšírením bývalého Ústavu pre chov a choroby zveri a rýb, a je etablovaná v Pavilóne č. 2.