Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná práca je úzko spätá s terénnou praxou a kolektív pracovníkov je profilovaný aj na expertíznu a poradenskú činnosť. Klinika poskytuje aj priestor pre odborný rast diplomantov, doktorandov, ako aj kontinuálny vedecko-pedagogický rast učiteľov k získavaniu pedagogických hodností. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko orientuje najmä do oblasti porúch metabolizmu možnosti jeho ovplyvnenia a okrem toho rieši problematiku v nasledujúcich okruhoch:

 • Vplyv vysokej exploatácie na vybrané biochemické ukazovatele vnútorného prostredia ošípaných vo vzťahu k výžive a chorobnosti
 • Štúdium mykotoxikóz na zdravotný, produkčný a reprodukčný stav u ošípaných
 • Analýza príčin zvýšeného výskytu embryonálnej mortality u prasníc v súčasných veľkovýrobných podmienkach chovu ošípaných
 • Diagnostika, terapia a prevencia porcinnej proliferatívnej enteropatie
 • Cirkulácia herpesvírusov v animálnej populácii
Projekty:
 • VEGA 1/0203/15: Využitie bielkovín krvného séra pri hodnotení porúch zdravotného stavu u dojníc v peripartálnom období. Realizácia 2015 – 2018.
 • Kód projektu 1/0154/15: Štúdium využitia novších diagnostických metód a biomarkerov pri riešení zdravotných porúch zvierat. Realizácia 2015 – 2018.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016 – 2019.
 • Kód ITMS projektu č. 26220220032: Pokročilé implantáty s naočkovanými Chorokmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív. Realizácia 2015 – 2019.
 • VEGA 1/0537/12: Štúdium účinku vybraných špecificky účinných a pufračných látok a kŕmnych aditív v prevencii negatívnej energetickej bilancie u vysokoúžitkových dojníc a ich vplyv na zdravie a produkciu. Realizácia 2012 – 2016.
 • KEGA 007 UVLF- 4/2012: Klinická diagnostika zvierat. Realizácia 2012 – 2016.
 • Kód ITMS projektu 26220220127: Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. Realizácia 2007 – 2013.