Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Pedagogická činnosť

V pedagogicko-výchovnom procese klinika ošípaných zabezpečuje prípravu študentov v študijných predmetoch „Propedeutika“ (ŠP VVL a ŠP Veterinárna sestra), „Choroby ošípaných“ – Choroby ošípaných I. (5. roč. VVL), Choroby ošípaných II. (6. roč. VVL), Choroby ošípaných (6. roč. HP), Asistovaná reprodukcia a Manažment zdravia v chove produkčných zvierat (ŠP Pohoda a ochrana zvierat). V klinických i terénnych podmienkach je cieľom zabezpečiť prípravu študentov v študijných programoch praktickým návykom pri klinickom vyšetrovaní zvierat, ako aj získanie poznatkov z etiopatogenézy, symptomatológie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie a prevencie chorôb ošípaných. Propedeutika svojim teoretickým a praktickým podielom na výučbe zabezpečuje základné poznatky a metodicko-diagnostické postupy pre štúdium a praktické zvládnutie klinických disciplín v rámci jednotlivých druhov zvierat, pričom syntetizuje súbor vedomostí získaných v predklinických disciplínach. V rámci študijného predmetu Choroby ošípaných klinika zabezpečuje praktickú klinickú výučbu problematiky vnútorných chorôb ošípaných, reprodukcie, andrológie ošípaných a špeciálnej chirurgie a ortopédie ošípaných. Praktickej klinickej výučby povinne voliteľného predmetu Asistovaná reprodukcia sa zúčastňujú všetci študenti 5. ročníka, ktorí sa na predmet prihlásili. Vzhľadom na časovú náročnosť výkonu jednotlivých úkonov počas výučby sa táto uskutočňuje vo forme blokových cvičení v podmienkach priestorov kliniky ošípaných a na účelovom zariadení Školského poľnohospodárskeho podniku UVLF v Zemplínskej Teplici. Praktická výučba sa vykonáva v podskupinách (10 – 12 študentov). Študenti pracujú samostatne, pedagóg pracuje ako odborný poradca (dohliada na odbornosť výkonu úkonov) a dohliada na bezpečnosť študentov pri jednotlivých výkonoch.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
  • Propedeutika
  • Choroby ošípaných I.
  • Choroby ošípaných II.
  • Asistovaná reprodukcia
  • Klinická stáž
Hygiena potravín:
  • Choroby ošípaných
  • Klinická prax
Veterinárna sestra:
  • Propedeutika (2. roč. denná a externá forma)
Pohoda a ochrana zvierat:
  • Manažment zdravia v chove produkčných zvierat (2. roč. denná a externá forma)