Loading...

Organizačná štruktúra

REKTOR

prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.

sekretariat@uvlf.sk
+421 915 923195

Rektor je štatutárnym orgánom UVLF v Košiciach, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Okrem pôsobnosti stanovenej zákonom riadi prorektorov a kvestora, ukladá im úlohy a kontroluje ich činnosť. Prostredníctvom prorektorov a kvestora riadi vedúcich pracovísk. Právne postavenie rektora je upravené v ustanovení § 10 zákona o vysokých školách a v čl. 4 Štatútu UVLF v Košiciach. Rektora vymenúva na návrh Akademického senátu UVLF v Košiciach prezident Slovenskej republiky. Návrh predkladá prezidentovi republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Funkčné obdobie rektora UVLF je štvorročné.

Rektor:

 • zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí UVLF, rozdeľuje a zrušuje ich po vyjadrení AS UVLF,
 • predkladá Správnej rade UVLF na schválenie návrh rozpočtu UVLF po jeho schválení AS UVLF,
 • udeľuje na základe rozhodnutia VR UVLF podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecko-pedagogický titul "docent",
 • predkladá ministrovi vo VR UVLF schválené návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom.
 • vymenúva a odvoláva prorektorov po schválení AS UVLF,
 • je predsedom Vedeckej rady UVLF v Košiciach.
 • vymenúva a odvoláva členov vedeckej rady po schválení AS UVLF.

Útvarmi rektora sú:

 • Kancelária rektora,
  • kancelár,
  • sekretariát,
  • hovorca,
 • kontrolór,
 • právne a personálne oddelenie:
  • referát právny,
  • referát personálny,
  • podateľňa,
  • registratúrne stredisko,
 • oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia:
  • referát bezpečnosti,