Loading...

Organizačná štruktúra

Právne a personálne oddelenie

Právne a personálne oddelenie zabezpečuje komplexný výkon právnej agendy na úrovni zamestnávateľa. Právne a personálne oddelenie pozostáva z referátu právneho, referátu personálneho, podateľne a registratúrneho strediska. Referát právny pripravuje a posudzuje všetky zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka; spolupracuje pri tvorbe právne významných dokumentoch zamestnávateľa a jeho vnútorných predpisov; spracováva žaloby a iné podania v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a iných veciach; zastupuje zamestnávateľa v právnych veciach v súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v konkurznom konaní, v exekučnom konaní, v správnom konaní, v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prokuratúrou a živnostenským úradom a zabezpečuje pohľadávky a škody zamestnávateľa. Referát personálny vykonáva práce vyplývajúce z prijímania zamestnancov, zmeny pracovného zaradenia a rozviazania pracovného pomeru; vedie komplexnú agendu súvisiacu s pracovným pomerom, osobných spisov zamestnancov a pracovno-právnej agendy vyplývajúcej z pracovného pomeru; zastupuje zamestnávateľa v pracovnoprávnych veciach v súdnom konaní, inšpektoráte práce a inými orgánmi; pripravuje a zabezpečuje výberové konania; vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Podateľňa zabezpečuje výkon prác na úseku základnej evidencie registratúrnych záznamov v centrálnom podacom denníku zamestnávateľa a bežný chod agendy súvisiaci s výkonom činnosti v podateľni. Registratúrne stredisko zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy registratúry v súlade s právnou úpravou na úseku archívov a registratúr.

Úradné hodiny
Referát právny
Pondelok - piatok
8.00 - 14.00
Referát personálny
Pondelok - piatok
8.00 - 14.00
Podateľna
Pondelok - piatok
9.00 - 10.30 ; 13.00 - 14:00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené

Kontakty

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Jančíková Viera, JUDr. +421905430204 viera.jancikova@uvlf.sk -

Referát právny

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Lengyelová Alena, Mgr. +421905565995 alena.lengyelova@uvlf.sk -

Referát personálny

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Janáková Anna, Mgr. +421915984727 anna.janakova@uvlf.sk -
Szepesiová Jana, JUDr. +421905579554 jana.szepesiova@uvlf.sk -

Registratúrne stredisko

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Beľušová Viera +421905427953 viera.belusova@uvlf.sk -

Podateľňa

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Szitásová Tatiana +421915984724 tatiana.szitasova@uvlf.sk -
Vikuková Ingrid, Bc. +421915984656 ingrid.vikukova@uvlf.sk -