Loading...

Organizačná štruktúra

KVESTOR

Kvestor je vedúcim zamestnancom UVLF v Košiciach. Zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod UVLF v Košiciach a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom a je priamo podriadený rektorovi. Kvestor na zverenom úseku riadi vedúcich katedier a prednostov kliník, alebo činnosti, na ktoré ho splnomocnil rektor.

Kvestor je zodpovedný najmä za:

 • prípravu finančných plánov, finančné a materiálne zabezpečenie,
 • zabezpečenie rozpisu schválených plánov a dotácií na katedry, kliniky, samostatné pracoviská, účelové zariadenia a záujmové kluby, pričom koordinuje ich plnenie a pripravuje návrh potrebných zmien,
 • dodržiavanie finančného hospodárenia v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • zabezpečovanie a vykonávanie hospodárskej a správnej činnosti,
 • prípravu podkladov pre rozhodnutie akademických funkcionárov a akademických orgánov školy,
 • prípravu a realizáciu investičnej činnosti, prevádzku a údržbu objektov, energetické hospodárstvo,
 • správu hnuteľného a  nehnuteľného majetku, prenájom a  likvidáciu neupotrebiteľného majetku, vypracovanie plánov odpisov majetku,
 • prípravu a správu agendy v oblasti organizácie a riadenia,
 • agendu a organizovanie procesu verejného obstarávania,
 • hospodárenie a financovanie samostatných pracovísk, účelových zariadení a záujmových klubov,
 • tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov, starostlivosti o pracovníkov a mzdovej politiky.

Útvary priamo riadené kvestorom sú:

 • Oddelenie ekonomiky
 • Oddelenie prevádzky a investícií
 • Oddelenie verejného obstarávania
 • Projektové oddelenie
Kvestor
Ing. Róbert Schréter, PhD.
robert.schreter@uvlf.sk
+421 55 2981999