Loading...

Organizačná štruktúra

Oddelenie verejného obstarávania

Charakteristika pracoviska

Z ekonomického hľadiska je nákup súborom činností pomocou ktorých organizácia, fyzická alebo právnická osoba, získava od inej organizácie, fyzickej alebo právnickej osoby, tovar, služby, kapitál alebo stavebné práce výmenou za protihodnotu. Za nákup sa teda označujú všetky činnosti subjektu majúce za cieľ získanie hmotných i nehmotných vstupov potrebných pre fungovanie nakupujúceho. Takáto definícia nákupu je všeobecná, platí pre všetky subjekty zúčastnené na trhu, ktoré disponujú finančnými prostriedkami alebo inými hodnotami využiteľnými na obchodovanie. Základnou funkciou nákupu je efektívne zabezpečenie predpokladaného priebehu základných, pomocných a obslužných výrobných i nevýrobných procesov surovinami, materiálov a výrobkami v potrebnom množstve, sortimente, kvalite, čase a mieste. Hospodárske subjekty zúčastňujúce sa tohto procesu sú v našich podmienkach najmä súkromné fyzické a právnické osoby alebo subjekty verejnej správy.

Pre súkromné fyzické a právnické osoby v trhovom hospodárstve platí pravidlo, že môžu konať na základe princípu „čo nie je zakázané, to je dovolené“.

Pre subjekty verejnej správy však platí princíp oveľa prísnejší, podľa ktorého môžu konať iba tak, ako im to dovoľuje zákon. Z uvedeného vyplýva, že všetky činnosti subjektov verejnej správy sú presne definované právne záväznými aktami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky tak, aby bola dosiahnutá najvyššia možná úroveň efektivity a využiteľnosti verejných prostriedkov pri ich fungovaní. Vynakladanie verejných prostriedkov na nákup tovarov, služieb alebo stavebných prác sa nazýva verejné obstarávanie.

UVLF v Košiciach je podľa Zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú potrebné na plnenie úloh všeobecného záujmu. Proces zadávania zákaziek na dodanie tovarov, služieb a uskutočnenie stavebných prác zahŕňa najmä:

  • plánovanie požiadaviek jednotlivých pracovísk na ďalší kalendárny rok na tovary, služby a stavebné práce,
  • realizáciu obstarávaní,
  • výber dodávateľov,
  • realizáciu dodávok tovarov, služieb a stavebných prác.

Proces nákupu tovarov, služieb a stavebných prác sa realizuje najmä s dôrazom na ekonomický rozmer, jeho vyjadrením je ekonomická efektívnosť. Verejné obstarávanie má aj etický rozmer – má umožniť spravodlivú a transparentnú hospodársku súťaž, nemá dochádzať k zvýhodňovaniu niektorého súťažiaceho dodávateľa na úkor iného, ale súčasne musí splniť požiadavky na obstaranie kvalitných výrobkov, služieb a investícií s trvalou udržateľnosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Práve s výsledným produktom obstarávania pracuje žiadateľ a jeho zamestnanci. Preto sa v procese zohľadňujú aj tieto nároky tak, aby žiadatelia mohli efektívne vykonávať svoje pracovné úlohy.

V súčasnosti Oddelenie verejného obstarávania používa elektronický systém eBiz, ktorý zjednodušuje proces zadávania zákaziek pre potreby UVLF v Košiciach. Zastrešuje výkon verejného obstarávania od plánovania, zberu požiadaviek, analýzy predmetu zákazky a určenia správneho postupu podľa Zákona o verejnom obstarávaní, prípravy súťažných podkladov, zverejnenia oznámenia alebo výzvy, komunikáciu a obeh dokumentov počas jednotlivých fáz obstarávania, až po vyhodnotenie zákazky komisiou a v prípade potreby realizáciu elektronickej aukcie. Súčasťou systému je aj evidencia a archivácia dokumentov z verejného obstarávania v zmysle zákona. Nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejňuje Oddelenie verejného obstarávania prostredníctvom portálu Úradu pre verejné obstarávanie a podlimitné zákazky s využitím trhoviska prostredníctvom EKS. Zákazky s nízkou hodnotou zverejňuje v zmysle zákona prostredníctvom Profilu verejného obstarávateľa.