Loading...

Organizačná štruktúra

Oddelenie prevádzky a investícií

Charakteristika

Oddelenie prevádzky a investícií vykonáva komplexné investičné činnosti v oblasti obstarávania hmotného investičného majetku (predmety dlhodobej spotreby, pozemky, budovy, stavby, stroje a zariadenia) a nehmotného majetku (software). Zabezpečuje prípravnú a projektovú dokumentáciu, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení. Spracúva záverečné hodnotenie stavieb a vedie štatistické výkazníctvo pre oblasť investičnej výstavby. Vypracúva záväzné interné dokumenty UVLF pre oblasť energetiky, dopravy. Vytvára pracovné podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity. Zabezpečuje autoprevádzku, energetické hospodárstvo, vnútorné služby (upratovanie celouniverzitných priestorov, správa areálu, záhradnícke práce a pod.), opravu a údržbu technických, technologických a ostatných zariadení UVLF. Zabezpečuje nákup tovarov a služby hradené z bežných výdavkov formou verejného obstarávania, skladové hospodárstvo v oblasti kancelárskych, čistiacich potrieb a pod.. Pripravuje podklady pre plán rozpočtu bežných výdavkov (tovary a služby vymedzené internými smernicami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), vykonáva rozborovú činnosť, energetickú a revíznu činnosť vybraných technických zariadení.

V energetike

 • Zabezpečuje prevádzku odberných miest elektrickej energie, zemného plynu, pitnej vody.
 • Prevádzkuje vlastné studne v areáli UVLF.
 • Zodpovedá za opravu a údržbu technických, technologických a ostatných zariadení vrátane odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení.
 • Zabezpečuje tepelné hospodárstvo UVLF.
 • Dohliada na rozúčtovávanie nákladov za energie.

V odpadovom hospodárstve

 • Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva.
 • Zabezpečenie plnenia povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle zákona o odpadoch 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien.
 • Zabezpečenie povolenia na nakladanie s odpadmi.
 • Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov.
 • Vypracovanie a vedenie dokumentácie o OH UVLF.
 • Vypracovanie a dodržiavanie Programu odpadového hospodárstva UVLF.
 • Odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona.
 • Vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov, s ktorými sa nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
 • Ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Spolupráca s orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
 • Zabezpečenie plnenia opatrení na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

V oblasti správy areálu

 • Fyzická kontrola areálu, zelene, schodnosti komunikácií a priľahlých chodníkov ul. Komenského a Kostolianska.
 • Rozdeľovanie, riadenie a kontrola prác nádvorných robotníkov.
 • Zabezpečenie materiálu, náradia, čistiacich prostriedkov, osobných ochranných pracovných prostriedkov a občerstvenia.
 • Zabezpečovanie funkčnosti verejného osvetlenia.
 • Zabezpečovanie opráv a priepustnosti kanalizácie.
 • Fyzická prehliadka priestorov so záujemcami o prenájom priestorov.
 • Príprava podkladov pre spracovanie kalkulácií a uzavretie zmlúv na prenájom priestorov na základe žiadostí.
 • Evidencia odovzdaných kľúčov, žiadostí, grafických podkladov a zmlúv na prenájom priestorov.
 • Zabezpečenie školení zverených pracovníkov u technika BOZP.
 • Vykonávanie kontroly nákladov na mobilné telefóny, IP telefóny a dátové služby od externých dodávateľov.

V autodoprave

 • Zabezpečuje prepravné výkony osobnej, nákladnej a autobusovej dopravy pre pracoviská UVLF.
 • Koordinuje potreby na externú autodopravu.
 • Zabezpečuje základné servisné úkony – prehliadky automobilov.
 • Zabezpečuje predpísanú dokumentáciu o spotrebe PHM a preškolenia vodičov.
 • Realizuje vykazovanie a evidenciu spotreby PHM dopravnými prostriedkami a motorovým náradím používaným pri správa areálu.