Loading...

Organizačná štruktúra

Oddelenie ekonomiky

Charakteristika

Oddelenie ekonomiky komplexne zabezpečuje, organizuje a riadi proces spracovania a plánovania finančných ekonomických operácií. Zodpovedá za plánovanie a riadenie rozpočtu, zodpovedá a realizuje proces controllingu, zodpovedá za spracovanie rozborov a analýz, zodpovedá za finančné účtovníctvo a účtovníctvo investičného majetku.

Oddelenie riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje pracoviská UVLF v oblasti ekonomiky a vypracúva záväzné interné dokumenty UVLF pre oblasť ekonomiky (pravidlá hospodárenia, smernice, metodické postupy a usmernenia). Okrem iného spolupracuje na tvorbe základných právne významných dokumentoch UVLF a vnútorných predpisov UVLF – štatút, organizačný poriadok, pracovné, prevádzkové poriadky a ostatné vnútorné predpisy.

Oddelenie ekonomiky realizuje:

 • styk s Ministersvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti ekonomiky,
 • Štátnou pokladnicou,
 • daňovými úradmi,
 • sociálnou poisťovňou,
 • zdravotnými poisťovňami,
 • ďalšími orgánmi štátnej a verejnej správy.

Oddelenie ekonomiky tiež predkladá správy a pripravuje podklady pre vedenie univerzity, akademický senát a vedúcich pracovníkov. Pripomienkuje z ekonomického hľadiska návrhy zmlúv predložených na posúdenie a vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle Zákona o finančnej kontrole.

Ako kľúčový užívateľ modulov v informačnom systéme SAP SOFIA spravuje, aktualizuje a udržiava kmeňovú databázu, spolupracuje s konzultantmi dodávateľskej organizácie v rámci servisnej podpory, poskytuje poradenstvo pre koncových užívateľov UVLF.

V oblasti miezd

 • Vypracováva zásady určovania zmluvných miezd a poskytovania zmluvných odmien.
 • Spracúva podklady k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku poskytovanie voľna pri osobných prekážkach v práci.
 • Spracováva mzdové náležitosti zamestnancov a odvodov poistného a daní za zamestnancov a zamestnávateľa.
 • Vypracováva štatistické výkazy týkajúce sa zamestnancov a mzdových prostriedkov.

V oblasti pracovných ciest

 • Určuje princípy odmeňovania počas účasti zamestnancov na odborných školeniach, pri presune na inú prácu mimo sídla zamestnávateľa a iných prekážok v práci.
 • Spracováva podklady k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku, poskytovanie voľna pri osobných prekážkach v práci.
 • Zabezpečuje likvidáciu cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách.

Pokladňa

 • Zodpovedá za hotovostný platobný styk na UVLF v oblasti hlavnej činnosti dotačnej, nedotačnej a v podnikateľskej činnosti.
 • Zabezpečuje denný hotovostný platobný styk UVLF – dotácia pokladní, vklady, výbery z VUB, príjem platieb z pracovísk, od zamestnancov, študentov, právnických a fyzických osôb, poskytuje platby uvedeným subjektom.
 • Zúčtováva pokladničné doklady, spracováva rekapitulácie rozpisu pokladne podľa analytického členenia, pripravuje, spracováva pokladne na uzávierku.
 • Zabezpečuje styk s pracoviskami – poskytuje informácie o realizovaných výberoch a vkladoch.
 • Kontroluje a zodpovedá za dodržanie termínu na predloženie vyúčtovaní poskytnutých preddavkov, vyzýva príslušných zamestnancov k ich vyúčtovaniu.
 • V procese realizácie zverených úloh pracuje s informačnými systémami Štátnej pokladnice a IS SAP-SOFIA.

V oblasti odbytu

 • Zodpovedá za tvorbu, spracovanie, údržbu kmeňových údajov o odberateľoch, skupín materiálov, tovarov a služieb, bankových spojení a cien.
 • Spracováva a eviduje dodávateľské faktúry, zodpovedá za dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, za správne použitie účtovného rozvrhu, príslušného finančného a nákladového strediska, prvku ŠPP, programovej, funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
 • Zodpovedá, spravuje a zabezpečuje v  rozsahu UVLF fakturáciu výkonov, prác a služieb pre jednotlivých tuzemských i zahraničných odberateľov, vrátane vnútropodnikových faktúr, refundácií, dobropisov a podobne na základe uzavretých zmlúv s inými subjektami a požiadavkami pracovísk.
 • Zabezpečuje pravidelný denný styk s pracoviskami UVLF, požaduje od nich včasné prevzatie dodávateľských a odberateľských faktúr a doplnenie požadovaných dokladov a údajov.
 • Usmerňuje pracoviská v tejto oblasti.

V oblasti finančného účtovníctva

 • Realizuje zúčtovanie finančných operácií, príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov, pohľadávok a záväzkov, ako  aj ďalších účtovných operácií v hlavnej dotačnej aj nedotačnej činnosti, a  v podnikateľskej činnosti.
 • Kontroluje a riadi výkon účtovníctva na UVLF.
 • Realizuje a zodpovedá za správnosť vyhotovenia účtovných kníh.
 • Spracováva štvrťročné a ročné účtovné uzávierky a výkazy za UVLF, vykonáva ich vecnú a formálnu kontrolu, zodpovedá za ich účtovnú správnosť a za správnosť použitých postupov účtovania v zmysle účtovnej metodiky MŠVVaŠ SR a postupov účtovania v rozpočtovej i podnikateľskej sfére.
 • Zodpovedá za agendu všetkých daní vrátanie vyhotovovania mesačných daňových priznaní a ročného zúčtovania. V uvedenom rozsahu usmerňuje a kontroluje pracoviská, vykonávajúce činnosti, podliehajúce daňovému režimu.
 • Vyhotovuje pravidelné komplexné rozbory výsledkov hospodárenia UVLF, vrátanie priebežných rozborov, prehľadov, analýz a informácií, slúžiacich pre potreby MŠVVaŠ SR, rozhodovania vedenia a jednaní v AS UVLF.

V oblasti rozpočtu

 • Spracováva zmeny a úpravy rozpočtu v priebehu kalendárneho roka na základe rozpočtových opatrení MŠVVaŠ SR v zmysle schválenej dotačnej zmluvy a jej doplnkov v rozpočtovom informačnom systéme ŠP, zodpovedá za dodržanie termínov na ich spracovanie.
 • Vykonáva rozpis účelovo pridelených finančných prostriedkov, vrátanie ich zmien, úprav a limitov, schválených AS a vedením UVLF v priebehu roka v IS SAP SOFIA s Štátnej pokladnici.
 • Sleduje čerpanie, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie schválených finančných limitov príjmov a výdavkov na programoch, podpoložkách, prvkoch ŠPP a na jednotlivých pracoviskách.
 • Štvrťročne, v prípade potreby i mesačne odsúhlasuje čerpanie s pracoviskami.
 • Osobitne sleduje a zodpovedá za čerpanie účelovo pridelených finančných prostriedkov – sociálnych a motivačných štipendií, doktorandských štipendií, príspevkov na stravovanie študentov, grantových projektov, prostriedkov špecifických pracovísk a činností.

V oblasti majetku

 • Zabezpečuje a zodpovedná za výkon správy majetku v rozsahu UVLF, v zmysle platných právnych predpisov a pokynov MŠVVaŠ SR.
 • Metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje pracoviská v danej oblasti.
 • Poskytuje finančno-vecný prehľad o stave a pohybe majetku, údaje o aktuálnom stave majetku v nadobúdacej a zostatkovej hodnote, údaje o účtovných odpisoch mesačných aj ročných, zoznamy prírastkov a úbytkov, údaje o majetku navrhnutom na vyradenie.
 • Vyhotovuje a odsúhlasuje riadne a mimoriadne fyzické inventúry na jednotlivých účtoch.
 • Vedie agendu nehnuteľností, zabezpečuje a zodpovedá za výkon agendy daní z nehnuteľností v zmysle platných daňových predpisov pre príslušné daňové orgány.