Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Charakteristika pracoviska

Hlavným poslaním katedry je poskytnúť študentom študijného programu farmácia základné informácie z oblasti farmaceutickej a lekárskej terminológie, z oblasti manažmentu, práva, etiky a zdravotníckych zákonov. V predmetoch Lekárenstvo, Farmaceutická informatika, katedra rozvíja znalosti a zručnosti študentov v oblasti farmakoterapie a vyhodnocovania jej rizík prostredníctvom elektronických aplikácií. Predmet Sociálna farmácia poukazuje na postavenie farmácie v zdravotníctve a spoločnosti a umožňuje lepšie pochopenie hodnoty lieku. Predmet Dejiny farmácie popisuje vývoj farmaceutických vied a lekárenstva ako v celosvetových, tak v slovenských dimenziách. Predmet Potravinové doplnky rozširuje znalosti študentov predovšetkým o výživové doplnky, o ich možnom použití v oblasti podpornej terapie. Predmet Dispenzačné minimá vybraných terapeutických skupín liekov rozvíja vedomosti o správnej dispenzácii vybraných skupín liekov a ich významných interakciách, ktoré pomôžu preklenúť teoretické poznatky získané počas doterajšieho štúdia o účinkoch a pôsobení liečiv aplikovateľných do každodennej klinickej praxe. Neoddeliteľnou súčasťou náplne katedry je organizovanie a kontrola odbornej lekárenskej praxe pre študentov ročníka študijného programu farmácia.