Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Záverečné práce

2023/2024

Diplomové práce

 • Intervencie farmaceutov v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
 • Farmakoterapia enterokolitídy spôsobenej Clostridium difficile
 • Súčasné terapeutické postupy v liečbe glaukómu
 • Manažment pacientov s Fabryho chorobou
 • Manažment pacientov s Leberovou hereditárnou optickou neuropatiou
 • Syndróm vyhorenia (Z73.0) a možnosti jeho prevencie
 • Úloha farmaceutov v prevencii nadváhy a obezity

Rigorózne práce

 • Analýza preskripcie analgetík u starších pacientov
 • Inovatívne terapeutické postupy v liečbe karcinómu prsníka
 • Farmaceutická starostlivosť zameraná na liekové interakcie potravín
 • Terapeutický význam individuálne pripravovaných liekov
 • Nežiaduce účinky selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu na metabolizmus

2022/2023

Diplomové práce

 • Analýza dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia na Slovensku
 • Automatizácia a umelá inteligencia v zdravotníctve a farmácii
 • Farmakologické ovplyvnenie bolestivej menštruácie
 • Farmakoterapia atopickej dermatitídy a jej riziká
 • Pacientské registre na Slovensku
 • Probiotiká v praxi farmaceuta
 • Racionálna farmakoterapia vo vyššom veku
 • Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na zdravie ženy
 • Zdravotná starostlivosť o predčasne narodené deti na Slovensku a v zahraničí

Rigorózne práce

 • Inhibítory Janusovej kinázy v liečbe reumatických zápalových ochorení
 • Racionálna farmakoterapia u starších pacientov v zariadeniach dlhodobej starostlivosti

2021/2022

Diplomové práce

 • Dopad pandémie Covid-19 na verejné lekárne 
 • Farmaceuti ako súčasť prístupu „Spoločné zdravie“ 
 • Farmaceutická starostlivosť o pacientov užívajúcich psychofarmaká 
 • Farmakovigilancia v praxi farmaceuta 
 • Lieky a výživové doplnky v dojčenskom období dieťaťa a matky 
 • Lokálne anestetiká a ich antimikrobiálny účinok 
 • Novorodenecký skríning na Slovensku 
 • Potenciálne nevhodné liečivá vo farmakoterapii geriatrických pacientov 
 • Rastlinné prípravky používané pri funkčných poruchách gastrointestinálneho traktu 
 • Účinky pomocných látok oftalmologických liekov

Rigorózne práce

 • Intervencie farmaceuta verejnej lekárne pri predchádzaní rizika liekových interakcií u starších pacientov s hypertenziou 
 • Nežiaduce účinky selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu na metabolizmus 
 • Rádiofarmaká a ich využitie v diagnostike kostných ochorení

2020/2021

Diplomové práce

 • Analýza nástrojov liekovej politiky pri utilizácii zdrojov verejného zdravotného poistenia pre vybrané lieky ATC skupiny R03
 • Analýza nástrojov liekovej politiky pri utilizácii zdrojov verejného zdravotného poistenia pre vybrané lieky na liečbu diabetes mellitus
 • Analýza nástrojov liekovej politiky pri utilizácii zdrojov verejného zdravotného poistenia pre vybrané onkologické lieky
 • Analýza spotreby vybraných druhov liekov z ATC skupiny Muskuloskeletálny systém v populácii 65+
 • Bylinné prípravky používané pri podpornej liečbe vybraných ochorení dýchacieho systému
 • Dispenzácia a poradenstvo pri migréne v praxi lekárnika
 • Komunikácia prostredníctvom sociálnych médií vo farmaceutickej spoločnosti
 • Komunikácia prostredníctvom sociálnych médií vo verejnej lekárni
 • Komunikácia prostredníctvom sociálnych médií v zdravotníckych zariadeniach
 • Obezita a možnosti jej liečby
 • Očkovanie seniorov na Slovensku
 • Sústavné vzdelávanie farmaceutov na Slovensku
 • Účinky pomocných látok vybraných skupín liekov
 • Úloha farmaceutov pri vzdelávaní pacientov

Rigorózne práce

 • Biologická liečba idiopatickej artritídy v detskom veku
 • Chemoterapia zhubného nádoru obličky v detskom veku
 • Interakcie liečiv kardiovaskulárneho systému s plodmi rastlín rodu Citrus L.
 • Klinicko-farmaceutické aspekty očkovania proti chrípke vo verejnej lekárni

2019/2020

 • Biologická liečba pacientov s kožnou formou psoriázy a kombinovanou kožnou a kĺbovou formou psoriázy
 • Farmaceutická starostlivosť o geriatrických pacientov
 • Farmakoterapia a podporná liečba akútnej prostatitídy
 • Lekárske predpisy v európskom priestore
 • Možnosti zdravotnej poisťovne pre ovplyvnenie zdravotného stavu diabetikov
 • Postoje vysokoškolákov k užívaniu návykových látok
 • Spoluúčasť pacienta na liečbe astmy
 • Spoluúčasť pacienta na liečbe cystickej fibrózy pľúc
 • Spoluúčasť pacienta na liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc
 • Tetánia – novodobé ochorenie mladých ľudí
 • Úloha farmaceutov z pohľadu študentov vykonávajúcich prax v lekárni a z pohľadu pacientov
 • Vplyv elektronického zdravotníctva na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v lekárni z pohľadu farmaceuta a pacienta
 • Vplyv smernice o falšovaných liekoch na farmaceutické odvetvie
 • Využitie derivátov koenzýmu Q pri liečbe vybraných zriedkavých ochorení
 • Využitie nových skupín liečiv s preukázaným kardiovaskulárnym benefitom u ľudí s diabetes mellitus 2. typu

2018/2019

 • Cenotvorba liekov v krajinách Európskej únie
 • Crohnova choroba a možnosti jej liečby
 • Dispenzácia liekov používaných pri vybraných poruchách gastrointestinálneho traktu
 • Elektronický recept v lekárenskej praxi
 • Fabryho choroba a možnosti je liečby na Slovensku
 • Interakcie liečiv
 • Klinické interakcie plodov rastlín rodu Citrus L. s liečivami
 • Kvalita života a jej meranie v klinickej praxi
 • Manažment ťažkej formy astmy
 • Manažment ťažkej formy CHOCHP fixnou trojkombináciou liečiv
 • Pacientske organizácie a ich úloha v zdravotníctve
 • Platobné mechanizmy v zdravotníctve
 • Riziká farmakoterapie v geriatrii
 • Systémy financovania lekárenskej starostlivosti

2017/2018

 • Biologická liečba reumatických zápalových ochorení v klinickej praxi
 • Compliance pacienta
 • Dispenzácia veterinárnych antiparazitík v praxi farmaceuta
 • Dispenzácia vybraných skupín veterinárnych liekov a prípravkov
 • Dostupnosť liekov pre zriedkavé ochorenia
 • Falšovanie lekárskych predpisov a možnosti jeho obmedzenia
 • Histamínová intolerancia a možnosti jej liečby
 • Internetový výdaj liekov a samoobslužné zóny v lekárni
 • Klinický význam liekových interakcií
 • Lieky v životnom prostredí
 • Manažment ťažšej formy CHOCHP kombináciou liečiv
 • Personálny manažment v lekárni
 • Skleróza multiplex a možnosti jej liečby
 • Voľnopredajné prípravky používané v lekárenskej praxi pri syndróme suchého oka

2016/2017

 • Analýza účinnosti hodnotenia zdravotníckych technológií na Slovensku z pohľadu dopadu na rozpočet zdrojov verejného zdravotného poistenia
 • Analýza účinnosti hodnotenia zdravotníckych technológií na Slovensku z pohľadu dopadu na rozpočet zdrojov verejného zdravotného poistenia pri vybraných vysokoinovatívnych liekoch
 • Enzýmová substitučná liečba alfamanozidózy, rýchle hodnotenie zdravotníckej technológie
 • Farmakobdelosť, teória a prax v podmienkach slovenského zdravotníctva a farmácie
 • Gastroezofageálny reflux u detí
 • Hodnotenie zdravotníckych technológií, teória a realita na Slovensku
 • Individuálna príprava liekov v Slovenskej republike
 • Inhalačné kortikosteroidy v liečbe bronchiálnej astmy
 • Interakcie liekov zvyšujúcich riziko predĺženia QT intervalu
 • Klinické využitie probiotík v prevencii a liečbe porúch tráviaceho traktu
 • Legislatívne, organizačné, materiálno-technické, personálne a ekonomické podmienky pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej lekárne na Slovensku a vo vybraných krajinách EU
 • Liekové interakcie inhibítorov protónovej pumpy
 • Marketingová komunikácia vo verejnej lekárni
 • Ovplyvňovanie orálnej mikroflóry prípravkami používanými v lekárenskej praxi
 • Problematika predpisovania a výdaja veterinárnych liekov v lekárenskej praxi
 • Výhody transdermálnych foriem hormonálnej substitučnej terapie

2015/2016

 • Analýza efektívnosti úhradových mechanizmov v liečbe astmy
 • Analýza elektronického marketingu farmaceutických firiem
 • Analýza farmakologickej liečby astmy v populácii na Slovensku
 • Analýza liečby chronickej obštrukčnej choroby pľúc v populácii na Slovensku
 • Fytoestrogény a ich fyziologické a zdravotné účinky
 • Hodnotenie zdravotníckych technológií v Európe a na Slovensku
 • Holoclar - prvá registrovaná terapia kmeňovými bunkami v EU
 • Liečba a riziká spojené s terapiou hodgkinovej choroby a non - hodgkinovho lymfómu
 • Lieky určené na liečbu zriedkavých ochorení
 • Potraviny prispievajúce k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi používané v lekárenskej praxi
 • Postoje a záujmy farmaceutov týkajúce sa stavovskej samosprávy
 • Sústavné vzdelávanie farmaceutov v Slovenskej republike
 • Účinky Lactobacillus reuteri a jeho využitie v lekárenskej praxi
 • Výživové doplnky s obsahom probiotík potenciálne vhodné pri alergickej rinitíde

2014/2015

 • Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov
 • Direktíva EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a jej dopad na farmáciu a lekárenstvo
 • Dispenzačné algoritmy
 • Etika v lekárenstve a farmácii
 • Hormonálna liečba porúch menštruačného cyklu a jej riziká
 • Imunoterapia alergických ochorení pomocou probiotík a ich využitie v lekárenskej praxi
 • Individuálna príprava liekov vo verejných lekárňach v Slovenskej republike
 • Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Klasifikácia a vyžitie dietetík v terapeutickej praxi
 • Liečba astmy u dospelých
 • Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc u dospelých
 • Marketing vo farmaceutickom priemysle v kontexte platnej legislatívy SR
 • Nežiadúce účinky liekov špecifické pre detský vek
 • Orphan lieky v liečbe zriedkavých ochorení
 • Riziko interakcií liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu
 • Veterinárne probiotiká v lekárenskej praxi
 • Vplyv reklamy liekov na rozhodovanie pacientov
 • Výhrada vo svedomí lekárnika
 • Využitie antidót pri predávkovaní a otravách liečivami
 • Využitie medicinálneho kyslíka v terapeutickej praxi
 • Vývoj legislatívy upravujúcej predpisovanie humánnych liekov v Slovenskej republike

2013/2014

 • Akútne infekcie horných dýchacích ciest detského veku (J00-J06)
 • Akútne ochorenia močovej sústavy detského veku (N10, N30)
 • Astma v detskom veku, diagnostika a liečba
 • Epilepsia v detskom veku, diagnostika a liečba
 • Genová terapia, individuálna - personalizovaná farmakologická intervencia
 • Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest detského veku (J20-J22)
 • Prevencia a liečba gynekologických zápalov pomocou probiotík a ich využitie v lekárenskej praxi
 • Rakovina krčka maternice a jej prevencia u žien
 • Skupina B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču
 • Skupina F - Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
 • Skupina L - Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
 • Vplyv potravy a tekutín na výskyt nežiadúcich účinkov liečiv
 • Vybrané marketingové metódy v lekárenskej praxi

2012/2013

 • Farmakoterapia alopécií (L60-L66.9) a jej riziká
 • Farmakoterapia bakteriálneho zápalu plúc (J13 - J15)
 • Farmakoterapia bakteriálnych ochorení detského veku (A36, A37, A38, A39)
 • Farmakoterapia vírusových ochorení detského veku (B01, B03, B04, B05 a B06)
 • Farmakoterapia vnútorného ucha (H80-H83) a jej riziká
 • Farmakoterrapia epilepsie (G40)
 • Ľubovník bodkovaný - účinky, farmakokinetika
 • Možnosti farmakoterapie kolorektálneho karcinómu
 • Možnosti využitia probiotík v antibiotickej liečbe
 • Možnosti využitia výživových doplnkov pri artropatiách
 • Výživové doplnky pre diabetikov
 • Výživové doplnky s obsahom probiotík a ich využitie v lekárenskej praxi