Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na využitie ílových minerálov (halloysit, bentonit, zeolit, kaolinit) ako farmaceutických pomocných látok. Ďalej sa zaoberá technológiami a farmaceutickými pomocnými látkami, ktoré umožňujú riadené uvoľňovanie liečiv z perorálnych liekových foriem (hydrofilné a lipofilné matricové tablety), z transdermálnych terapeutických systémov (náplasti) a mikro resp. nanoforiem. Na sledovanie riadeného uvoľňovania liečiv z pripravených liekových foriem využíva katedra disolučné zariadenia USP I, II a IV.

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa zameriava aj na prípravu rastlinných extraktov s využitím rôznych extrakčných techník. Vykonávame chemickú analýzu vybraných látok prírodného pôvodu v súlade s požiadavkami liekopisnej normy. U pripravených extraktov vyhodnocujeme akútnu toxicitu pomocou testov Artemia salina, skúmame iritačný účinok či schopnosť ovplyvňovať angiogenézu s využitím in ovo metód. Zaoberáme sa hodnotením antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov, konkrétnych rastlinných metabolitov, či výsledných liekových foriem. V oblasti získavania nových liečivých rastlín spolupracujeme s Botanickou záhradou UPJŠ Košice. K ďalším dôležitým aktivitám patrí aj spolupráca s Katedrou botaniky SPU v Nitre, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave či Farmaceutickou fakultou Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno. V roku 2011 sme uzatvorili zmluvu o spolupráci s pestovateľmi liečivých rastlín a producentmi čajov a sirupov Agrokarpaty Plavnica. Na zvyšovanie vedeckých poznatkov má nemalý význam aj partnerstvo s Užhorodskou národnou univerzitou (Ukrajina). K ďalším aktivitám patrí participácia katedry na vzdelávacej aktivite s názvom Univerzita tretieho veku.

Projekty:
  • KEGA 010UVLF-4/2015: Zvýšenie kvality praktickej výučby farmaceutickej technológie pre študijný program Farmácia. Realizácia 2015 - 2016.
  • APVV-15-0377: Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov.
  • KEGA 015UVLF-4/2015: Vývoj a využitie školského informačného systému o liekoch a ochoreniach v informatizácii výuky farmaceutických disciplín.
  • KEGA 013UVLF-4/2016: Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov Farmaceutická botanika, Produkcia liečivých rastlín a Farmakognózia.
  • VEGA 1/0103/16: Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá.
Publikačná činnosť:

Publikačná činnosť