Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Pedagogická činnosť

Katedra v rámci študijného programu farmácia zabezpečuje výučbu profilového (povinného) predmetu Liekové formy a galenika a povinne voliteľného predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv. V rámci dvojsemestrálneho predmetu Liekové formy a galenika študenti získajú praktické zručnosti pri príprave liekov v podmienkach lekární, teoretické znalosti o výrobe liekov, fyzikálno-chemických a biofarmaceutických aspektoch liekových foriem, ako aj požiadavkách na kvalitu liekov a základnej legislatíve, ktorá upravuje podmienky pre výrobu liekov.

V rámci predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv si študenti môžu prehĺbiť znalosti v oblasti legislatívy SR a EÚ v oblasti výroby a kontroly liekov.

Predmet farmaceutická botanika sa venuje štúdiu základnej stavby rastlinného tela a základným procesom, ktoré v rastline prebiehajú. Študenti sa oboznamujú s taxonómiou a naučia sa určovať farmaceuticky dôležité druhy rastlín. Súčasťou výuky sú aj terénne cvičenia v prírode, cvičenia na univerzitných políčkach s liečivými rastlinami či exkurzia v zbierkových skleníkoch Botanickej záhrady UPJŠ.

Predmet produkcia liečivých rastlín, študentov oboznamuje o zásadách v technológii pestovania a spracovania liečivých rastlín. Poukazuje na spojitosť abiotických a biotických faktorov s kvantitou a kvalitou získanej drogy.

Predmet farmakognózia sa zaoberá separáciou, izoláciou a analýzou obsahových látok rastlín, ich farmakologickým účinkom a terapeutickým využitím. Študenti si osvoja hlavné zásady práce v oblasti izolácie a identifikácie sekundárnych metabolitov z prírodného materiálu. Naučia sa využívať modernú prístrojovú techniku na stanovenie kvality prírodných surovín a prípravkov z nich.

Farmácia
  • Liekové formy a galenika (povinný predmet)
  • Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv (povinne voliteľný predmet)
  • Farmaceutická botanika
  • Produkcia liečivých rastlín
  • Farmakognózia