Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Pedagogická činnosť

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky UVLF v rámci odboru Farmácia zabezpečuje výučbu dvoch štátnicových predmetov – Farmakognózia a Liekové formy a galenika, povinného predmetu – Farmaceutická botanika a povinne voliteľných predmetov – Produkcia liečivých rastlín, Rastliny s toxickým účinkom, Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv a liekov a Práca s informačnými zdrojmi. Všetky spomínané predmety pomáhajú vytvárať profesijný profil farmaceuta.

Predmet Farmakognózia sa zaoberá separáciou, izoláciou a analýzou obsahových látok rastlín, ich farmakologickým účinkom a terapeutickým využitím. Študenti si osvoja hlavné zásady práce v oblasti izolácie a identifikácie sekundárnych metabolitov z prírodného materiálu. Naučia sa využívať modernú prístrojovú techniku na stanovenie kvality prírodných surovín a prípravkov z nich.

V rámci predmetu Liekové formy a galenika študenti získajú praktické zručnosti pri príprave liekov v podmienkach lekární, teoretické znalosti o výrobe liekov, fyzikálno-chemických a biofarmaceutických aspektoch liekových foriem, ako aj požiadavkách na kvalitu liekov a základnej legislatíve, ktorá upravuje podmienky pre výrobu liekov.

Predmet Farmaceutická botanika sa venuje štúdiu základnej stavby rastlinného tela a základným procesom, ktoré v rastline prebiehajú. Študenti sa oboznamujú s taxonómiou a naučia sa určovať farmaceuticky dôležité druhy rastlín. Súčasťou výuky sú aj terénne cvičenia v prírode, cvičenia na univerzitných políčkach s liečivými rastlinami či exkurzia v zbierkových skleníkoch Botanickej záhrady UPJŠ.

V rámci predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv si študenti môžu prehĺbiť znalosti v oblasti legislatívy SR a EÚ v oblasti výroby a kontroly liekov.

Predmet Produkcia liečivých rastlín, študentov oboznamuje o zásadách v technológii pestovania a spracovania liečivých rastlín. Poukazuje na spojitosť abiotických a biotických faktorov s kvantitou a kvalitou získanej drogy.

Na predmete Rastliny s toxickým účinkom, sa vyučuje o domácich ale aj cudzokrajných rastlinných druhoch, ktoré vďaka svojim obsahovým látkam môžu u ľudí zapríčiniť príznaky otravy.

Cieľom predmetu Práca s informačnými zdrojmi je naučiť študentov používať korektné zdroje odborných či vedeckých informácií, ktoré sú zužitkovateľné nielen pri tvorbe ich záverečných prác, ale taktiež predstavujú neodmysliteľnú súčasť vedeckých publikácií.