Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Charakteristika pracoviska

Katedra vznikla v roku 2020 zlúčením Katedry farmakognózie a botaniky s Katedrou farmaceutickej technológie. Pedagogická činnosť katedry je zameraná pre potreby študijného programu Farmácia, v rámci ktorého zabezpečuje predmety: Liekové formy a galenika, Farmakognózia, Farmaceutická botanika, Produkcia liečivých rastlín, Rastliny s toxickým účinkom, Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv a liekov a Práca s informačnými zdrojmi. Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky UVLF participuje na farmaceutickom výskume, o čom svedčí množstvo publikovaných štúdií nielen v domácich ale aj zahraničných odborných a vedeckých časopisoch. Okrem priamej pedagogickej činnosti je študentom nápomocná pri realizácií diplomových a rigoróznych prác. Zamestnanci katedry sa pravidelne zúčastňujú aktivít ako Európska noc výskumníkov či Deň otvorených dverí UVLF a zároveň sa podieľajú na vzdelávaní seniorov prostredníctvom záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach (UTV). Pracovisko má dlhodobú spoluprácu s Ústavom prírodných liečiv a Ústavom farmaceutickej technológie Masarykovej Univerzity (Česká republika), Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Užhorodskou národnou univerzitou (Ukrajina), Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a so spoločnosťou Agrokarpaty s.r.o. Plavnica.