Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Charakteristika pracoviska

Katedra vznikla v roku 2013 rozdelením pôvodnej Katedry farmaceutickej technológie, lekárenstva a sociálnej farmácie na dve samostatné pracoviská. Zabezpečuje výučbu profilového povinného predmetu Liekové formy a galenika, na ktorý priamo nadväzuje štátna skúška z predmetu Farmaceutická technológia. Ďalej zabezpečuje výučbu povinne voliteľného predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv určeného pre študentov, ktorí majú ambície realizovať sa v oblasti výroby liekov. Poznatky o výrobných postupoch a technológiách výroby jednotlivých liekových foriem sú esenciálne pre budúcich farmaceutov a vymedzujú osobitý charakter zdravotníckeho povolania farmaceuta. Práve vďaka nim sú vedomosti farmaceuta o liekoch ucelené. Ďalším aspektom sú praktické zručnosti pri príprave a výrobe liekov, ktoré budúci farmaceuti na katedre získavajú. Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na využitie ílových minerálov (halloysit, bentonit, zeolit, kaolinit) ako farmaceutických pomocných látok. Ďalej sa zaoberá technológiami a farmaceutickými pomocnými látkami, ktoré umožňujú riadené uvoľňovanie liečiv z liekových foriem.

Katedra zabezpečuje v rámci odboru farmácia výučbu predmetov - farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia. Všetky tieto predmety patria medzi odborné predmety, ktoré pomáhajú vytvárať profesijný profil farmaceuta. Počas výučby farmaceutickej botaniky a produkcie liečivých rastlín sa študenti zoznamujú s bohatými surovinovými zdrojmi biologicky aktívnych látok, ktorými disponujú riasy, huby, nahosemenné a krytosemenné rastliny. Na predmete farmakognózia, si študenti osvoja hlavné zásady práce v oblasti izolácie a identifikácie sekundárnych metabolitov z prírodného materiálu. Naučia sa využívať modernú prístrojovú techniku na stanovenie kvality prírodných surovín a prípravkov z nich. Výskum katedry sa zameriava na komplexné štúdium zdrojov prírodných liečiv, ich chemickú analýzu a určenie vybraných biologických aktivít extraktov.