Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Záverečné práce

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Výskyt Blastocystis spp. u vtákov a jeho zoonotický potenciál (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Účinok nízkych dávok žiarenia na metabolický profil prasiat (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Výskyt vybraných intracelulárnych oportúnnych patogénov v životnom prostredí. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Mikrosporídiové infekcie v chovoch prasiat. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
Hygiena potravín – diplomové práce:
 • Optimalizácia metodiky získavania DNA vybraných intracelulárnych oportúnnych patogénov  z environmentálnych vzoriek. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Caenorhabditis elegans - podmienky kultivácie (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Diagnostika zoonotických protozoí u malých prežúvavcov použitím molekulových metód a ich cirkulácia v životnom prostredí. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
Farmácia – diplomové práce:
 • Účinok Chamomilla recutita na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Účinok Melissa officinalis na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Účinok Valeriana officinalis na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Arthritis uratica a jej terapia (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Účinok Thymus serpyllum na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Biologické účinky monoklonálnej protilátky Denosumab (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Možnosti biologickej liečby metastatických kolorektálnych nádorov (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Cielená liečba: možnosti pri diagnóze karcinómu pľúc (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Účinok Lavandula angustifolia na Artemia franciscana (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Účinok Urtica dioica na Artemia franciscana (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Účinok Taraxacum officinale na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Účinok Calendula officinalis na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Účinok Papaver somniferum na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Účinok Coriandrum sativum na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
Farmácia – rigorózne práce:
 • Porovnanie toxicity ciprofloxacínu pomocou biotestu na Artemia franciscana a Daphnia magna (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Porovnanie toxicity ciprofloxacínu pomocou biotestu na Artemia franciscana a Daphnia magna (MVDr. M. Špalková, PhD.)
Trh a kvalita potravín – diplomové práce:
 • Kontaminácia lesného prostredia rádionuklidmi na Slovensku (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
Bezpečnosť krmív a potravín – bakalárske práce:
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii – denná forma – bakalárske práce:
 • Oomycéty - patogénne druhy rastlín a zvierat (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Caenorhabiditis elegans - modelový organizmus (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
Kynológia – denná forma – bakalárske práce:
 • Chov Welsh teriéra a jeho využitie v poľovníctve (MVDr. Ľ. Šťavová)
 • Americký kokeršpaniel - história chovu na Slovensku (MVDr. M. Tomko, PhD.)
 • Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) a jeho výskyt na území Slovenska (MVDr. M. Tomko, PhD.)
 • Výskyt a pozorovanie Drozda plavého (Turdus philomelos) v parkoch mesta Košice (MVDr. M. Tomko, PhD.)

Ústav genetiky

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Molekulová diagnostika dedičných očných ochorení psov (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Vplyv príbuzenského kríženia na výskyt geneticky podmienených ochorení psov (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Vplyv pesticídu na indukciu chromozómových aberácií (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Farmácia – diplomové práce:
 • Vplyv krátkodobej expozície insekticídneho príspevku s obsahom acetamipridu na bovinné lymfocyty in vitro (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
 • Detekcia poškodenia DNA po expozícii pesticídu (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Farmácia – rigorózne práce:
 • Hodnotenie cytotoxicity insekticídu Mospilan v kultúrach lymfocytov (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
 • Analýza cytotoxických a genotoxických účinkov insekticídu acetamipridu v bovinných lymfocytoch in vitro (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
Bezpečnosť krmív a potravín – bakalárske práce:
 • Geneticky modifikované plodiny na Slovensku (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Kynológia – bakalárske práce:
 • Dedičné ochorenia u anglického špringeršpaniela (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičnosť sfarbenia u siamskej mačky (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičné ochorenia dobermanov (MVDr. Martina Galdíková, PhD.

Ústav patologickej fyziológie

Farmácia - diplomové práce:
 • Febrilné kŕče u detí
 • Zápalové ochorenia čriev
 • Poruchy fertility a ich terapeutické alternatívy
 • Duševné poruchy a ich liečba
 • Úloha obezity pri vzniku a vývoji hypertenzie
 • Poruchy močenia a ochorenia prostaty
 • Vplyv nadváhy a obezity matky na priebeh tehotenstva a dieťa
 • Faktory ovplyvňujúce zdravie a výkonnosť kardiovaskulárneho systému
 • Obezita u detí- klasifikácia, príčiny jej vzniku, príznaky a následky
 • Diabetes mellitus typu 2 v detskej populácii a jeho vplyv na kvalitu života
Rigorózne práce:
 • Vplyv hormonálnej antikoncepcie na ženský reprodukčný systém