Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Záverečné práce

Pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie

Farmácia – diplomové práce:
 • Účinok Mospilanu SP na Artemia franciscana (doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.)
 • Inhibítory cyklín - dependentných kináz (CDK) ako sľubná cielená liečba nádorových ochorení (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Molekulovo-biologická diagnostika Nosema spp. vo včelstvách na Slovensku (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Antikoagulanciá využívané v cievnej chirurgii (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Manažment liečby nádorovej bolesti (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Pokroky v terapii malígneho melanómu (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Porovnanie venofarmák z hľadiska EBM (MVDr. Richard Galajda, PhD.)
 • Farmakoterapia srdcového zlyhania (MVDr. Richard Galajda, PhD.)
 • Farmakologické a nefarmakologické možnosti zlepšenia compliance u hypertonika (MVDr.     Richard Galajda, PhD.)
 • Možnosti využitia vlhkej terapie rán u pacientov po operácii (doc. MVDr. Katarína  Beňová, PhD.)
 • Možnosti terapie pri nádorovom ochorení hlavy a krku (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
Rigorózne práce:
 • Možnosti farmakoterapie sarkómov mäkkých tkanív (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Možnosti farmakoterapie karcinómu prostaty (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Možnosti terapie alergickej rinitídy a astmy bronchiale (doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.)
Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce
 • Porovnanie génovej expresie stresových faktorov pri vývine vtáčieho embrya (doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.)
 • Možnosti farmakoterapie sarkómov mäkkých tkanív (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Možnosti farmakoterapie karcinómu prostaty (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
 • Možnosti terapie alergickej rinitídy a astmy bronchiale (doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.)
GVM – diplomové práce:
 • Using of DNA barcoding in the control of fish products (doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.)
 • Comparison of gene expression of stress factors in the development of avian embryo (doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.)
 • Effect of alcohol on gene expression of selected cytochrome P450 in developing liver (doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.)

Pracovisko genetiky

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Detekcia chromozómových aberácií po kombinovanej expozícii pestidídov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Výskyt malígnej hypertermie u psov.  (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Vplyv pesticídu na indukciu chromozómových aberácií. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Výskyt dedičných ochorení u vybraných plemien koní. (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Možnosti DNA diagnostiky dedičných ochorení sietnice u psov. (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Štúdium účinku pesticídu acetamiprid na metyláciu bovinného génu GSTP1. (RNDr. Jana Halušková, PhD.)
 • Analýza apoptických zmien v lymfocytoch hovädzieho dobytka in vitro po pôsobení insekticídnej látky acetamipridu. (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
Kynológia – bakalárske práce:
 • Dedičné ochorenia novofundlandských psov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičnosť reprodukčných vlastností psov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičné ochorenia krvi psov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Náuka o živočíchoch – bakalárske práce:
 • Genetic diseases of skeletal tissue in cattle. (RNDr. Jana Halušková, PhD.)
 • Modern reproductive biotechnologies and their application in dogs. (RNDr. Jana Halušková, PhD.)

Pracovisko fyziológie

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Vplyv intoxikácie xylénom na maternicu u myší. (doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.) 
 • Účinky jedu vybraných druhov hadov rodu Crotalus pozorované na živočíšnom modeli. (MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.) 
 • Regulácia procesu apoptózy vybranými naturálnymi a chemickými látkami. (MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.) 
Post BSc– diplomové práce:
 • Effect of obesity on the proliferation and apoptosis in the mouse uterus. (doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.)
CANHIP-DF– bakalárske práce:
 • Funkčná charakteristika svalového systému koňa. (MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.)

Pracovisko patologickej fyziológie

Farmácia - diplomové práce:
 • Farmakoterapia sklerózy multiplex. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Liečba arteriálnej hypertenzie. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Nové trendy vo farmakoterapii obezity. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Súčasné liečebné postupy pri ložiskovej alopécii. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Zmeny biochemických a hematologických parametrov u saňových psov pred a po pretekoch. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Diabetes mellitus v tehotenstve. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Biologická liečba zápalových ochorení čreva. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Preskripcia lokálnych kortikoidov v otolaryngológii. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Terapeutické alternatívy nádorových ochorení u ľudí. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Impetigo a jeho súčasné terapeutické alternatívy. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Glaukóm a jeho súčasné terapeutické alternatívy. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Vplyv pulznej a kontinuálnej aplikácie synbiotík na dynamiku produkcie hlienu v intestinálnom trakte kurčiat. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
 • Vplyv stresu na imunitný systém psov. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
 • Spôsoby terapie FeLUTD syndrómu u mačiek. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
 • Možnosti farmakoterapie leiomyómov maternice. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
Rigorózne práce:
 • Nové možnosti terapie Crohnovej choroby. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Nové možnosti terapie glaukómu s otvoreným uhlom. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Možnosti ovplyvňovania orálneho mikrobiómu v klinickej praxi. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • Účinnosť liečby ruxolitinibom na primárnu myelofibrózu a polycytémiu vera. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Spôsoby diagnostiky a farmakoterapie refluxnej choroby pažeráka u dospelých pacientov. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
 • Stratégia terapie botulotoxínom u pacientov s cervikálnou dystóniou. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
Post BSc – diplomové práce:
 • Canine anal sac desease. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
Náuka o živočíchoch (NoŽ) – bakalárske práce:
 • Structure and function of bones and joints in species. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)
 • A review of metabolic and/or nutritional disorders associated with food preservatives in dogs and cats. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)