Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Záverečné práce

Pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie

Farmácia – diplomové práce:
 • Porovnanie venofarmák z hľadiska EBM (MVDr. Richard Galajda, PhD.)
 • Farmakoterapia srdcového zlyhania (MVDr. Richard Galajda, PhD.)
 • Farmakologické a nefarmakologické možnosti zlepšenia compliance u hypertonika (MVDr.     Richard Galajda, PhD.)
 • Možnosti využitia vlhkej terapie rán u pacientov po operácii (doc. MVDr. Katarína  Beňová, PhD.)
 • Možnosti terapie pri nádorovom ochorení hlavy a krku (doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.)
GVM – diplomové práce:
 • Effect of alcohol on gene expression of selected cytochrome P450 in developing liver (doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.)

Pracovisko genetiky

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Detekcia chromozómových aberácií po kombinovanej expozícii pestidídov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Výskyt malígnej hypertermie u psov.  (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Vplyv pesticídu na indukciu chromozómových aberácií. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Výskyt dedičných ochorení u vybraných plemien koní. (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Možnosti DNA diagnostiky dedičných ochorení sietnice u psov. (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Štúdium účinku pesticídu acetamiprid na metyláciu bovinného génu GSTP1. (RNDr. Jana Halušková, PhD.)
 • Analýza apoptických zmien v lymfocytoch hovädzieho dobytka in vitro po pôsobení insekticídnej látky acetamipridu. (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
Kynológia – bakalárske práce:
 • Dedičné ochorenia novofundlandských psov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičnosť reprodukčných vlastností psov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičné ochorenia krvi psov. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Náuka o živočíchoch – bakalárske práce:
 • Genetic diseases of skeletal tissue in cattle. (RNDr. Jana Halušková, PhD.)
 • Modern reproductive biotechnologies and their application in dogs. (RNDr. Jana Halušková, PhD.)

Pracovisko fyziológie

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Vplyv intoxikácie xylénom na maternicu u myší. (doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.) 
 • Účinky jedu vybraných druhov hadov rodu Crotalus pozorované na živočíšnom modeli. (MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.) 
 • Regulácia procesu apoptózy vybranými naturálnymi a chemickými látkami. (MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.) 
Post BSc– diplomové práce:
 • Effect of obesity on the proliferation and apoptosis in the mouse uterus. (doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.)
CANHIP-DF– bakalárske práce:
 • Funkčná charakteristika svalového systému koňa. (MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.)

Pracovisko patologickej fyziológie

Farmácia - diplomové práce:
 • Výskyt najčastejších črevných ochorení u ľudí a ich liečba. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Výskyt najčastejších gynekologických ochorení a ich liečba. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Farmakoterapia bolesti – neopioidné analgetiká. (MVDr. Elena Piešová, PhD.)
 • Terapeutický manažment pacientov s cystitídou infekčného pôvodu. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
 • Možnosti terapie a prevencie neurogénnej tetánie. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
 • Vplyv empagliflozínu na vybrané parametre u rizikových pacientov s diabetes mellitus 2. typu. (doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.)
Rigorózne práce:
 • Alternatívy farmakoterapie covidových a postcovidových pacientov. (MVDr. Zuzana Maková, PhD.)
 • Dyslipoproteinémia a jej farmakoterapia v súčasnosti. (MVDr. Elena Piešová, PhD.) 
 • Analýza preskripcie antibiotík v praxi stomatológa. (MVDr. Elena Piešová, PhD.)
Náuka o živočíchoch – bakalárske práce:
 • Physiology of the liver in mammals. (prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.)