Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Charakteristika pracoviska

Katedra biológie a fyziológie vznikla po zmene organizačnej štruktúry UVLF od 1.9.2020 a pozostáva zo štyroch pracovísk:

  • pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie;
  • pracovisko genetiky;
  • pracovisko fyziológie;
  • pracovisko patologickej fyziológie. 
Pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie

Pracovisko biológie zabezpečuje výučbu v oblasti biológie, zoológie, rádiobiológie a laboratórnej diagnostiky. V spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia zabezpečuje v oblasti biológie výučbu povinných predmetov Biológia a Molekulová biológia v študijnom programe (ŠP) Farmácia, predmetu Biológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín (ŠP VVL a HP) v slovenskom aj anglickom jazyku a voliteľného predmetu Laboratórna diagnostika v  ŠP VVL a HP.

 V 1. stupni vysokoškolského štúdia zabezpečuje výučbu predmetov Biológia, Biológia a zoológia, Biológia a základy ekológie v študijných programoch Kynológia, Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, Bezpečnosť krmív a potravín v dennej a externej forme.

V oblasti zoológie pracovisko zabezpečuje v spojenom 1. a 2. stupni výučbu povinného predmetu Zoológia pre ŠP VVL a HP v slovenskom aj v anglickom jazyku. V 1. stupni vysokoškolského štúdia pracovisko biológie zabezpečuje výučbu predmetu Zoológia v ŠP Kynológia v dennej a externej forme.

V oblasti rádiobiológie pracovisko zabezpečuje v spojenom 1. a 2. stupni štúdia výučbu povinného predmetu Rádiofarmakológia a rádiofarmaká v ŠP Farmácia, povinne voliteľných predmetov Rádiobiológia v ŠP VVL a  Rádiobiológia potravín v ŠP HP. V 2. stupni vysokoškolského štúdia vyučuje predmet Rádiobiológia a ožarovanie potravín v ŠP Trh a kvalita potravín. V oblasti laboratórnej diagnostiky zabezpečuje výučbu povinného predmetu Základy laboratórnej diagnostiky v ŠP Veterinárna sestra a voliteľný predmet Laboratórna diagnostika pre ŠP VVL a HP.

V  3. stupni vysokoškolského štúdia zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore Veterinárske lekárstvo v študijných programoch Veterinárna morfológia a fyziológia, Hygiena chovu zvierat a životné prostredie a Parazitárne choroby zvierat.

Výskumná činnosť pracoviska je zameraná na využívanie molekulovo-biologických metód pre identifikáciu a klasifikáciu organizmov metódou DNA barcodingu a molekulovú charakteristiku vybraných zoonotických druhov a genotypov črevných patogénov v životnom prostredí. V oblasti životného prostredia monitoruje vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy u včiel a výskyt post-Černobyľského 137Cs v lesnom ekosystéme. Ďalej skúma škodlivé účinky ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni. Ďalšia oblasť výskumu je zameraná na možnosti využívania modelových organizmov určených pre alternatívne biotesty a v oblasti regeneračnej medicíny sa pracovisko podieľa na testovaní rôznych typov biomateriálov na alternatívnych modeloch, ako napr. vtáčie embryo alebo bezstavovce.

Pracovisko genetiky

Pracovisko genetiky zabezpečuje výučbu povinného predmetu Genetika v slovenskom jazyku v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a v anglickom jazyku (GVM, post BSc). V rámci  povinne voliteľného predmetu sa vyučuje Genetika v študijnom odbore Farmácia a Klinická genetika v slovenskom aj anglickom jazyku. V bakalárskom študijnom programe Kynológia v dennej aj externej forme pracovisko zabezpečuje výučbu povinného predmetu  Genetika a plemenitba psov a študijnom programe Veterinárna sestra povinne voliteľný predmet Základy biológie a genetiky v slovenskom aj anglickom jazyku.

Pracovisko zabezpečuje postgraduálnu výchovu v študijnom odbore Veterinárske lekárstvo, ŠP veterinárna morfológia a fyziológia. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi venujú hodnoteniu potenciálnych cytotoxických, genotoxických a synergických účinkov rôznych druhov pesticídov. Zároveň sa zameriavajú na štúdium zmien epigenetického statusu buniek - metylácie DNA vybraných génov hovädzieho dobytka - indukovaných pesticídmi.  Pracovisko sa zaoberá aj molekulovo-genetickou analýzou a DNA diagnostikou vybraných dedičných ochorení u zvierat, predovšetkým u psov.

Pracovisko fyziológie

Pracovisko fyziológie zabezpečuje pregraduálnu výučbu povinného  študijného predmetu Fyziológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Veterinárna sestra, Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej a externej forme, vrátane študijných programov vyučovaných v jazyku anglickom (GVM, post BSc.). V študijnom programe Kynológia v dennej aj externej forme zabezpečuje pracovisko výučbu  predmetu Základy fyziológie a v rámci študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín sa podieľa na výučbe predmetu Základy anatómie a fyziológie potravinových zvierat.

V  3. stupni vysokoškolského štúdia pracovisko zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore veterinárne lekárstvo, v študijných programoch veterinárna morfológia a fyziológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, výživa zvierat a dietetika a vnútorné choroby zvierat.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa pracovníci zaoberajú štúdiom mechanizmov účinku bioaktívnych aditív naturálneho pôvodu s dôrazom na moduláciu metabolických procesov zvierat a reprodukčných schopností samíc s možnosťou vývoja funkčných potravín a aditív. Skúmajú toxikologické a biochemické účinky živočíšnych jedov na živý organizmus a možnosti využitia kuracieho embrya ako efektívneho zvieracieho modelu. V rámci animálnych modelov pseudo germ-free myší, sledujú vplyv transplantovaných, pohlavne špecifických mikrobiómov na stav čreva, regulácie príjmu krmiva a metabolické interakcie. 

Pracovisko patologickej fyziológie

Pracovisko zabezpečuje pregraduálnu výučbu povinného predmetu patologická fyziológia a povinne voliteľného predmetu aplikovaná veterinárna hematológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a v štúdiu v anglickom jazyku (GVM, post BSc., post BSc. JSP, JSP). V študijnom programe Farmácia pracovisko zabezpečuje výučbu povinného predmetu Fyziológia a patologická fyziológia. V študijnom programe Veterinárna sestra zabezpečuje výučbu povinného predmetu patologická fyziológia v dennej a externej forme a povinne voliteľný predmet Radiobiology v študijných programoch jazyku anglickom (GVM, post BSc.).

V  3. stupni vysokoškolského štúdia pracovisko zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore Veterinárske lekárstvo, v študijných programoch veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby zvierat, veterinárna chirurgia, ortopédia a rӧntgenológia a výživa zvierat a dietetika. Okrem toho pracovisko zabezpečuje vzdelávanie aj v študijnom odbore Biológia, v študijnom programe imunológia.

Výskumná činnosť pracoviska je zameraná na štúdium účinku fytogénnych aditív, nutraceutík na fyziologické procesy (črevný hlien, antioxidačný status v krvi a v tkanivách) u hospodárskych zvierat.