Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Vedecko-výskumná činnosť

Zamestnanci Katedry biológie a fyziológie okrem výučby tiež zabezpečujú vedecko-výskumnú činnosť v niekoľkých oblastiach:

 • Riešenie otázky vplyvu znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy a iných chorôb včiel.
 • Využívanie alternatívnych modelových organizmov (kuracie a prepeličie embryo) vo výskume – štúdium angiogenézy a biokompatibilita biomateriálov
 • využívanie molekulovo-biologických metód pre identifikáciu a systematické zatriedenie organizmov pomocou tzv. barcodingu, a tak sa podieľať na mapovaní biodiverzity stavovcov a bezstavovcov;
 • diagnostiku oportúnnych patogénov na molekulovej úrovni – priama detekcia Toxoplasma gondii, Encephalitozoon spp., Cryptosporidium spp. a Blastocystis hominis v klinických a environmentálnych vzorkách, pričom cieľom je zmapovanie výskytu jednotlivých druhov (genotypov) týchto oportúnnych patogénov u vnímavých živočíchov na Slovensku, ako aj štúdium ich molekulovo-biologických vlastností a ich zoonotického potenciálu;
 • objasnenie dopadov potenciálneho ekotoxického účinku frekventovaných insekticídnych, fungicídnych a herbicídnych prípravkov, antibiotík a iných xenobiotických látok využívaných v rôznych aspektoch antropogénnej činnosti s využitím alternatívnych biotestov (Artemia franciscana, Caenorhabditis elegans či kuracie embryá);
 • pokračovanie v monitoringu post-Černobyľského 137Cs v lesnom ekosystéme a sledovaní škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy určené pre alternatívne biotesty;
 • hodnotenie potenciálnych genotoxických účinkov agrochemikálií (pesticídov) v bunkových kultúrach lymfocytov periférnej krvi hospodárskych zvierat, pričom sú pre tento účel využívané metódy analýzy chromozómov, mikronukleí, výmen sesterských chromatíd, fluorescenčnej in situ hybridizácie, kométovej analýzy, fosforylovaného histónu H2AX a fragmentácie DNA;
 • štúdium zmien epigenetického statusu buniek - metylácie DNA vybraných génov hovädzieho dobytka po expozícii buniek pesticídmi metódou metylačne-špecifickej PCR.
 • sledovanie zmien expresie génov pre enzýmy druhej fázy metabolizovania xenobiotík, resp. génu pre acetylcholínesterázu a ovplyvnenia aktivity tohto enzýmu po pôsobení pesticídov;
 • štúdium možností molekulovo-genetickej detekcie a prevencie dedične podmienených ochorení spoločenských zvierat, najmä vybraných očných ochorení, porúch pohlavného vývinu u psov;
 • štúdium účinku biologicky aktívnych látok v éterických olejoch, minerálnych a fytogénnych aditív ovplyvňujúcich fyziologické funkcie v organizme, faktorov ovplyvňujúcich črevnú bariéru a oxidačné poškodenie a antioxidačnú ochranu organizmu;
 • štúdium mechanizmov účinku bioaktívnych aditív naturálneho pôvodu s dôrazom na moduláciu metabolických procesov zvierat a reprodukčných schopností samíc s možnosťou vývoja funkčných potravín a aditív;
 • štúdium toxikologických účinkov živočíšnych jedov na živý organizmus a využívanie kuracieho embrya ako efektívneho zvieracieho modelu v testovaní toxikologických účinkov;
 • v rámci animálnych modelov pseudo germ-free myší, sledujú vplyv transplantovaných, pohlavne špecifických mikrobiómov na stav čreva, regulácie príjmu krmiva a metabolické interakcie.