Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Pedagogická činnosť 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v bakalárskych (bezpečnosť krmív a potravín, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, veterinárna sestra), magisterských (farmácia, trh a kvalita potravín), doktorských (hygiena potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo) i doktorandských študijných programoch. Tieto predmety sú súčasťou blokov všeobecno-vzdelávacích a predklinických predmetov, pričom poskytujú základy pre komplexné pochopenie fungovania biologických procesov v živých systémoch od molekulovej, cez bunkovú a tkanivovú úroveň až po orgánové sústavy a živočícha ako uceleného jedinca.

Katalóg garantovaných predmetov: