Loading...

Oznamy

Neprehliadnite


Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Hany Turňa Dizertačná práca: New findings in allergen…

Výsledok voľby kandidáta na rektora UVLF

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5 Akademický senát UVLF v Košiciach …


Pozvánka na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v…

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

LISTINA KANDIDÁTOV na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 KANDIDÁTI: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Programy kandidátov na rektora UVLF v Košiciach sú zverejnené na…

Prerušenie pedagogického procesu - Verejné vystúpenie kandidáta na rektora

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 24. októbra 2022 prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu účasti na verejnom vystúpení…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme (okrem ŠP TaKP a ŠP PaOZ) štúdia a garantom predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň 21. októbra 2022 udeľujem rektorské voľno…

Hodnotenie učiteľa a predmetu za ak. r. 2021/2022

Všetkým študentom UVLF v Košiciach od 2. až 6. ročníka všetkých študijných programov v dennej a externej forme! V dňoch od 10.10.2022 do 28.10.2022 máte prostredníctvom AIS jedinečnú príležitosť anonymne vyplniť dotazník „Hodnotenie učiteľa a…

Skvelá správa – UVLF na čele rebríčka zodpovedných verejných obstarávateľov

V rebríčku Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021 sa v segmente univerzít a vysokých škôl dostala na čelo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá získala hodnotenie A+ s konečným počtom 82,61 bodov. V celkovom…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 21. októbra 2022 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia DF, bezpečnosť krmív a potravín DF a vzťah človek – zviera a jeho…

Náročný proces zosúladenia systému kvality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má za sebou náročné leto. V súlade s platnou legislatívou musela k 31. augustu 2022 oznámiť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zosúladenie vnútorného systému…Harmonogram zápisov pre 3. stupeň na akademický rok 2022/2023

Zápis je pre každého študenta povinný. Každý študent sa musí na zápis dostaviť osobne. V prípade, že sa nemôže zúčastniť zápisu osobne, ospravedlní sa písomne a splnomocní inú osobu. Splnomocnenie inej osoby k zápisu musí byť úradne overené. …

Oznam ŠD - Harmonogram ubytovania

HARMONOGRAM UBYTOVANIA na akademický rok 2022 /2023 (od 07.30 h - 14.30 h v pracovných dňoch, obed 12.00 h -12.30 h) – osobný zápis v ŠD UVLF 02.09.2022 02.09.2022 a 08.09.2022 1. ročník VVL, HP…

Oznam Oddelenia IKT - odpojenie všetkých sieťových služieb na UVLF

02.08.2022   Neprehliadnite
Vážená akademická obec, v piatok 5.8.2022 od 10:00 dôjde k celkovému odpojeniu všetkých sieťových služieb (internet, e-mail, RDSS, AIS2, ProVET, … ) na UVLF a ŠD. Odd. IKT bude robiť celkovú diagnostiku na HW časti serverov. Ďakujeme za…

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena Správnej rady UVLF

27.07.2022   Neprehliadnite
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvára výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len SR UVLF). V súlade s…

Predĺženie možnosti vytvorenia si elektronickej návratky v AIS2

Oznam pre prijatých uchádzačov, z dôvodu výpadku servera AIS2 predlžujeme možnosť vytvorenia si elektronickej návratky v Akademickom informačnom systéme do 29. 7. 2022 (vrátane).

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje všetkým klientom, že v čase od 18.7. do 12.8.2022 nebude z technických príčin vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.