Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Pedagogická činnosť

Výučba je vykonávaná v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Bezpečnosť krmív a potravín, Kynológia, Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a Veterinárna sestra. V anglickom jazyku je zabezpečovaná výučba pre študijné programy General veterinary medicine, Joint study programme Animal Science a Post-bachelor study programme General Veterinary Medicine. Predmety sú vyučované formou prednášok, praktických cvičení na katedre, alebo v poľnohospodárskych a výrobných podnikoch. Obsahovo na seba nadväzujú - od poznania, pestovania a biológie rastlín, produkcie krmív, konzervovania, technologickej úpravy za účelom zvýšenia nutričnej a dietetickej hodnoty, cez ich zaradenie do procesu kŕmenia a posúdenia ich nutričnej a dietetickej hodnoty vo vzťahu ku produkčnému zdraviu, fyziológii trávenia a produkcii. V oblasti chovu zvierat sú študentom poskytované teoretické a praktické poznatky o technológiách chovu, štúdiu morfologických a úžitkových vlastnostiach hospodárskych i domácich zvierat.

Študijné programy vyučované v slovenskom jazyku

Hygiena potravín:
 • Krmoviny a jedovaté rastliny
 • Výživa a kŕmenie zvierat
 • Zootechnika a technológia chovu zvierat
 • Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat
Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Krmoviny a jedovaté rastliny
 • Výživa a kŕmenie zvierat
 • Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat
 • Zootechnika a technológia chovu zvierat
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Pestovanie a konzervovanie krmovín a krmív
 • Technológia spracovania a bezpečnostné systémy pri výrobe krmív
 • Nutričné a dietetické hodnotenie krmív
 • Zootechnika
Kynológia:
 • Výživa a dietetika psov
 • Priemyselné krmivá a diéty pre psov
 • Všeobecná zootechnika a plemená psov
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Výživa
 • Všeobecná zootechnika a plemená psov a koní
Veterinárna sestra:
 • Výživa zvierat, dietetika a kŕmenie
 • Plemená a chov spoločenských zvierat

Študijné programy vyučované v anglickom jazyku

General veterinary medicine:
 • Feed plant biology and toxic plants
 • Animal husbandry and technology of animal production
 • Nutrition and feeding of animals
 • Feed quality control and production health of animals
Joint study programme Animal Science:
 • Animal Husbandry
 • Animal Nutrition
Post-bachelor study programme General Veterinary Medicine:
 • Nutrition and feeding of animals

Projekty:

 • KEGA 3/6452/08: Dietetika a tvorba produkčného zdravia zvierat. Doba riešenia: 2008 – 2010
 • KEGA 015UVLF-4/2011: Printové a multimediálne učebné texty pre predmety nového študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín. Doba riešenia: 2011 – 2013
 • KEGA 016UVLF-4/2012: Výživa, dietetika a nutričná prevencia porúch, produkcia a zdravia dojníc. Doba riešenia: 2012 – 2014 • KEGA 004UVLF -4/2015: Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny. Doba riešenia: 2015 – 2017
 • KEGA 009UVLF-4/2015: Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine. Doba riešenia: 2015 – 2017
 • KEGA 011UVLF-4/2020: Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie. Doba riešenia: 2020 – 2022
 • KEGA 006UVLF-4/2020: Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika. Doba riešenia: 2020 – 2022
 • KEGA 009UVLF-4/2021: Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete zootechnika. Doba riešenia: 2021 – 2023
 • KEGA 006UVLF-4/2021: Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív Doba riešenia: 2022 – 2024