Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Pedagogická činnosť

Výučba je vykonávaná v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Bezpečnosť krmív a potravín, Kynológia a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. V anglickom jazyku je zabezpečovaná výučba pre študijné programy General veterinary medicine a JSP Animal Science. Predmety sú vyučované formou prednášok, praktických cvičení na katedre, alebo v poľnohospodárskych a výrobných podnikoch. Obsahovo na seba nadväzujú - od poznania, pestovania a biológie rastlín, produkcie krmív, konzervovania, technologickej úpravy za účelom zvýšenia nutričnej a dietetickej hodnoty, cez ich zaradenie do procesu kŕmenia a posúdenia ich nutričnej a dietetickej hodnoty vo vzťahu ku produkčnému zdraviu, fyziológii trávenia a produkcii. V oblasti chovu zvierat sú študentom poskytované teoretické a praktické poznatky o technológiách chovu, štúdiu morfologických a úžitkových vlastnostiach hospodárskych i domácich zvierat.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Krmoviny a jedovaté rastliny
 • Výživa a kŕmenie zvierat
 • Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat
 • Zootechnika a technológia chovu zvierat
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Pestovanie a spracovanie rastlinných komodít
 • Technológia spracovania a bezpečnostné systémy pri výrobe krmív
 • Nutričné a dietetické hodnotenie krmív
 • Produkčná zootechnika potravinových zvierat
Kynológia:
 • Výživa a dietetika psov
 • Technológia prípravy priemyselných krmív a diét pre psov
 • Všeobecná zootechnika a plemená psov
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Výživa
 • Všeobecná zootechnika a plemená psov a koní
Projekty:
 • KEGA 3/6452/08: Dietetika a tvorba produkčného zdravia zvierat. Realizácia 2008 – 2010.
 • KEGA 015UVLF-4/2011: Printové a multimediálne učebné texty pre predmety nového študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín. Realizácia 2011 – 2013.
 • KEGA 016UVLF-4/2012: Výživa, dietetika a nutričná prevencia porúch, produkcia a zdravia dojníc. Realizácia 2012 – 2014.
 • KEGA 004UVLF -4/2015: Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 009UVLF-4/2015: Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 011UVLF-4/2020: Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie, 2020 – 2022.
 • KEGA 006UVLF-4/2020: Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika,  2020 – 2022.