Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Charakteristika pracoviska

Katedra výživy a chovu zvierat je špecializované pracovisko zabezpečujúce výučbu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti výživy a nutričnej prevencie metabolických porúch a v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Zameriava sa na výskum, transfer vedecko-technických poznatkov do praxe a vzdelávanie v oblasti výživy, nutričnej fyziológie a nutričného riadenia metabolických procesov v prechodných fázach produkčného a reprodukčného cyklu so zameraním na nutričnú prevenciu zdravotných porúch u vysoko-produkčných zvierat, diagnostiku mastitíd a kontrolu kvality mlieka a mliečnych výrobkov, zaobchádzanie a manipuláciu so zvieratami, posudzovanie a popis exteriéru, ich úžitkových vlastností; metódy selekcie, plemenitby a spôsoby chovu jednotlivých plemien hospodárskych zvierat. Aplikácia a transfer výskumu a vývoja do praxe je realizovaný formou poradenskej a konzultačnej činnosti a laboratórnym servisom - analýzy krmív pre poľnohospodárske podniky a poradenské spoločnosti. Katedra garantuje činnosť Chovateľského klubu malých zvierat, ktorý zastrešuje študentov s vlastnými odchovmi kožušinových zvierat a hydiny. Súčasťou katedry je Laboratórium produkcie a hygieny mliečnej žľazy. Výchovno-vzdelávacia činnosť v pregraduálnom vzdelávaní je realizovaná v rámci študijných programov Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín, Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Katedra zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie manažérov živočíšnej výroby akreditovanou postgraduálnou špecializáciou „Výživa a produkčné zdravie zvierat“.