Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Riešenie výskumných úloh Katedry je organizačne a materiálno-technicky zabezpečované v rámci grantových projektov VEGA, grantových projektov APVV a projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov pre oblasť základného výskumu nutričnej fyziológie, metabolizmu, kvality produkcie, nutričnej prevencie porúch a tvorby produkčného zdravia. Zameranie výskumnej a odbornej činnosti druhovo je orientované na hovädzí dobytok prednostne dojnice s významným rozšírením pôsobnosti na ošípané a hydinu ako aj spoločenské a domové zvieratá. Obsahovo a metodologicky výskumná a odborná činnosť pracoviska je smerovaná k analytickému hodnoteniu kvality a zdravotnej nezávadnosti krmív,- biologickému hodnoteniu úrovne výživy vo vzťahu k bachorovej fermentácii, množstvu a kvalite produkcie, biologickej plnohodnotnosti a zdravotnej neškodnosti potravín, - metabolickému testovaniu vzťahu výživa - produkcia analýzou energetického, bielkovinového a minerálneho metabolizmu pri hodnotení úrovne výživy a analýzy rizika nutričnej záťaže. Výskumná činnosti je zameriavaná aj na prípravu návrhu systému hodnotenia kvality objemových krmív a TMR pre uplatnenie v analytickej praxi komerčných laboratórií, ale aj hodnotenia úrovne výživy na farme dojníc. U monogastrických zvierat overenie najvhodnejších metód hodnotenia vplyvov živinovej skladby, vzájomných interakčných vzťahov živín a technologickej úpravy krmív na nutrično-dietetickú hodnotu krmív so zameraním na kvalitu bielkovín - na základe získaných poznatkov spresnenie zabezpečenia potreby živín a energie hlavne so zameraním na efektívne využitie bielkovín s cieľom znižovania ich strát a záťaže životného prostredia, - rozšírenie poznatkov o využití syntetických aminokyselín a vybraných špecificky účinných látok a aditív na produkciu zvierat, konverziu krmiva, ukazovatele vnútorného prostredia, zdravotný stav a životné prostredie. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je orientovaná aj na diagnostiku a etiológiu jednotlivých druhov patogénnych baktérií vyvolávajúcich mastitídy prežúvavcov, ich faktorov virulencie a stanovenie antioxidačných markerov z krvi a mlieka. Okrem domácich projektov sa pracovisko podieľa na riešení medzinárodných projektov zameraných na vývoj a aktualizáciu protimastitídnych metodických postupov pre chovateľov a chovateľské zväzy dojníc, oviec a kôz, ako aj praktických odporučení suplementácie organických aditív, mikroprvkov a vitamínov pre vyššiu antioxidačnú a imunostimulačnú efektívnosť mliečnej žľazy.

Projekty, granty:
 • VEGA 1-2606/08: Vplyv kvality objemových krmív na stráviteľnosť a metabolizmus živín u prežúvavcov. Doba riešenia: 2008 – 2010
 • VEGA 1/0677/08: Nutrično-dietetické hodnotenie krmív vo vzťahu k metabolizmu živín a produkčným ukazovateľom u monogastrických zvierat. Doba riešenia: 2008 – 2010
 • VEGA 1-0384-08: Diagnosticky významné vlastnosti enterotoxigénnych Staphylococus spp. izolovaných z mastitíd a surového mlieka prežúvavcov vo vybraných lokalitách Slovenska. Doba riešenia: 2008 – 2010
 • APVV-0629-07: Etiológia a patogenéza mastitíd prežúvavcov vyvolaných Staphylococcus sp. a zdravotná neškodnosť produkovaného mlieka. Doba riešenia: 2008 – 2010
 • APVV-0679-10: Patogenéza, prevencia a tlmenie mastitíd vyvolaných baktériami environmentálneho pôvodu a ich vplyv na kvalitu mlieka. Doba riešenia: 2010 – 2013
 • VEGA 1/0773/11: Analýza a hodnotenie minerálneho metabolizmu vo vzťahu pôda – rastlina – zviera. Doba riešenia: 2011 – 2013
 • VEGA 1/0970/11: Analýza príčin a nutričná prevencia porúch dojníc. Doba riešenia: 2011 – 2013
 • VEGA 1/0878/11: Biologické hodnotenie výživy monogastrických zvierat pri využití špecificky účinných látok vo vzťahu k produkcií, zdraviu a životnému prostrediu. Doba riešenia: 2011 – 2013
 • VEGA 1-0449-13: Úloha koaguláza-negatívnych stafylokokov v etiológii mastitíd prežúvavcov na Slovensku, ich niektoré diagnosticky významné vlastností a vplyv na kvalitu mlieka. Doba riešenia: 2013 – 2015
 • VEGA 1/0373/15: Úroveň minerálneho metabolizmu zvierat vo vzťahu ku modifikovaným krmivám. Doba riešenia: 2015 – 2017
 • VEGA 1/0663/15: Vplyv kŕmnych aditív na produkčné zdravie zvierat. Doba riešenia: 2015 – 2017
 • VEGA 1/0785/16: Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc. Doba riešenia: 2016 – 2018
 • VEGA 1/0510/16: Prevencia a tlmenia mastitíd prežúvavcov vyvolaných baktériami Streptococcus spp. a Staphylococcus spp. a štúdium ich diagnosticky významných vlastností. Doba riešenia: 2016 – 2018
 • EFSA – Grant: 19314410-2018, Aetiology and resistance of bacterial pathogens of mastitis in dairy cows and sheep herds situated in marginal parts of Slovakia (Etiológia a rezistencia bakteriálnych patogénov mastitíd u dojníc a oviec v okrajových častiach Slovenska). Doba riešenia: 2018
 • APVV bilateral SK/PL/18/0088, Vplyv environmentálnych pôvodcov mastitíd na kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a oviec. Doba riešenia: 2019 – 2020
 • VEGA/1/0529/19, Vplyv environmentálnych pôvodcov mastitíd na tvorbu a stupeň oxidačného stresu u produkčných dojníc a bahníc. Doba riešenia: 2019 – 2021
 • VISEGRAD FUND: 22010056, Factors determining the occurrence of bovine mastitis in dairy farms situated in marginal regions (Factory determininujúce výskyt bovinnej mastitídy na farmách s mliekovým dobytkom lokalizovaných v okrajových oblastiach). Doba riešenia: 2020 – 2022
 • VEGA č. 1/0402/20: Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie. Doba riešenia: 2020 – 2023.
 • Projekt ŠF Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, garant SPU Nitra, Aktivita 10 č. Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín. Doba riešenia: 2020 – 2023
 • NAWA: Polish National Agency for Academic Exchange: PPI-APM-2018-1-00010-U-001 Cultural heritage of small homelands (Kultúrne dedičstvo malých krajín) (člen riešiteľského kolektívu: MVDr. František Zigo, PhD.). Doba riešenia: 2019 – 2021
 • SAIA Slovensko – Rakúsko 2022-05-15-001: The effect of udder pathogens on the production and degree of oxidative stress in dairy cows (Vplyv patogénov vemena na produkciu a stupeň oxidačného stresu u dojníc). Doba riešenia: 2022 – 2023
 • VEGA/1/0529/19, Zníženie používania antibiotík v programoch kontroly mastitíd dojníc. Doba riešenia: 2023 – 2026
 • APVV-22-0457: Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách. Doba riešenia: 2023 – 2027