Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Charakteristika pracoviska

Katedra všeobecných kompetencií zabezpečuje výučbu odborného latinského jazyka, cudzích odborných jazykov, slovenského jazyka pre zahraničných študentov, štatistiky, informatiky, matematiky a telesnej výchovy vo všetkých študijných programoch UVLF. V rámci katedry sa zabezpečuje aj výučba profesijnej komunikácie a komunikačných zručností. Okrem uvedeného zabezpečuje aj predmety zamerané na aplikáciu štatistiky v príslušných veterinárnych oblastiach, a to vo vybraných študijných programoch v treťom stupni štúdia a jazykovú prípravu doktorandov v treťom stupni štúdia.

Pedagógovia lingvistického zamerania sa v pedagogickej činnosti zameriavajú na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho odborného jazyka je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie rečových a jazykových kompetencií v konkrétnych študijných programoch UVLF. Okrem toho, pracovisko zabezpečuje aj výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Pedagogickí pracovníci sa podieľajú na výbere postgraduálnych študentov uchádzajúcich sa o štúdium preverovaním ich znalostí z cudzieho jazyka. Vyučujúci cudzích jazykov vedú odborné jazykové kurzy pre doktorandské štúdium a individuálnu jazykovú výučbu doktorandov a realizujú prípravné kurzy na skúšku z anglického jazyka pre potreby výučby ZAŠ.

V rámci katedry sa zabezpečuje aj výučba profesijnej komunikácie a komunikačných zručností. Cieľom predmetov je umožniť študentom získať znalosti a zručnosti v etickej komunikácii medzi kolegami, smerom k verejnosti a vo vzťahu k zákazníkom - majiteľom alebo chovateľom zvierat, získať znalosti ako pripraviť a odprezentovať výsledky práce či už na stretnutiach face-to-face, alebo pred auditóriom. Študent získa základné poznatky z teórie jazykovej komunikácie, štylistiky a rétoriky ako východiska k tvorbe vlastných efektívnych a kultivovaných komunikačných výstupov.

Zaradením predmetu Telesná výchova do skupiny výberových predmetov sa zmenila filozofia chápania pohybových aktivít študentov v zmysle osobného uvedomenia si ich potreby ako súčasti psychohygiény a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia. Telesná výchova ako výberový predmet štúdia je určená pre študentov všetkých ročníkov a programov štúdia v dennej i externej forme s možnosťou využitia odbornej pomoci vyučujúcich telesnej výchovy pod odborným vedením učiteľov telesnej výchovy. Do výučby sú zaradení aj zahraniční študenti všetkých študijných programov, študujúci vo všetkých ročníkoch.  Pedagógovia telesnej výchovy zabezpečujú nasledovné pohybové aktivity: tabata – body form, basketbal, bedminton a stolný tenis, bežecký tréning, bouldering, florbal, frisbee, joga, kardiocvičenie, kondičné posilňovanie, lukostreľba, pilates, minifutbal, turistika, volejbal, zdravý chrbát - SM systém, špeciálny program pre študentov so špecifickými potrebami.

Katedra rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi (v Čechách a Bulharsku) v rámci "Teacher mobility".

Pedagógovia - lingvisti sa venujú písaniu odborných článkov, tvorbe učebných materiálov, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov a poskytujú odborné konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie, zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch, čím si zvyšujú svoju odbornú kvalifikáciu.

Pedagogický proces v oblasti informatiky je predovšetkým zameraný na aplikáciu informatiky v príslušných oblastiach, a to s dôrazom na výhody a možnosti 21. storočia v oblasti informačno-komunikačných technológií. Nadobudnuté vedomosti umožnia poslucháčom využívať mnohé výdobytky modernej doby. Oblasť matematiky je úzko profilovaná pre študentov študijného programu Farmácia, a to tak, aby nadobudli základné vedomosti a zručnosti z vysokoškolskej matematiky s dôrazom na využitie v oblasti farmácie prevažne počas štúdia. Štatistika a jej výučba je profilovaná tak, aby nadobudnuté vedomosti vedeli poslucháči príslušných študijných programov aplikovať pri rôznych biologických, ale aj nebiologických experimentoch, či pokusoch, a to s dôrazom na ich správne vyhodnotenie a pochopenie záverov jednotlivých experimentov.

Rozvoj v oblasti informatiky, matematiky, či štatistiky, sa zabezpečuje aj uchádzaním sa o rôzne projekty, pričom v tejto oblasti už v minulosti boli úspešne riešené 3 projekty.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa lingvisticky orientovaní pedagógovia zapájajú do rôznych projektov realizovaných na pôde UVLF ako aj iných vysokých škôl a univerzít na Slovensku, v oblasti štatistiky hlavne vo forme podpory a vyhodnotenia rôznych experimentov, či pokusov v biologickej oblasti, ale aj mimo nej, so zameraním na „A-čkové“ publikácie.