Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Charakteristika pracoviska

Katedra všeobecných kompetencií zabezpečuje výučbu odborného latinského jazyka, cudzích odborných jazykov (anglického a nemeckého), slovenského jazyka pre zahraničných študentov, štatistiky, informatiky, matematiky a telesnej výchovy vo všetkých študijných programoch UVLF. Okrem uvedeného zabezpečuje aj predmety zamerané na aplikáciu štatistiky v príslušných veterinárnych oblastiach, a to vo vybraných študijných programoch v treťom stupni štúdia a jazykovú prípravu doktorandov v treťom stupni štúdia.

Pedagógovia lingvistického zamerania sa v pedagogickej činnosti zameriavajú na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho odborného jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie rečových a jazykových kompetencií v konkrétnych študijných programoch UVLF. Okrem toho, pracovisko zabezpečuje aj výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Pedagogickí pracovníci sa podieľajú na výbere postgraduálnych študentov uchádzajúcich sa o štúdium preverovaním ich znalostí z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina). Vyučujúci cudzích jazykov vedú odborné jazykové kurzy pre doktorandské štúdium a individuálnu jazykovú výučbu doktorandov.

Zaradením predmetu Telesná výchova do skupiny výberových predmetov sa zmenila filozofia chápania pohybových aktivít študentov v zmysle osobného uvedomenia si ich potreby ako súčasti psychohygieny a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia. Telesná výchova ako výberový predmet štúdia je určená pre študentov všetkých ročníkov a programov štúdia v dennej i externej forme s možnosťou využitia odbornej pomoci vyučujúcich telesnej výchovy.

Pracovisko rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi (v Čechách a Bulharsku) v rámci "Teacher mobility".

Pedagógovia - lingvisti sa venujú písaniu odborných článkov, tvorbe učebných materiálov, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov a poskytujú odborné konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie, zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch, čím si zvyšujú svoju odbornú kvalifikáciu.

Pedagogický proces v oblasti informatiky je predovšetkým zameraný na aplikáciu informatiky v príslušných oblastiach, a to s dôrazom na výhody a možnosti 21. storočia v oblasti informačno-komunikačných technológií. Nadobudnuté vedomosti umožnia poslucháčom využívať mnohé výdobytky modernej doby. Oblasť matematiky je úzko profilovaná pre študentov študijného programu Farmácia, a to tak, aby nadobudli základné vedomosti a zručnosti z vysokoškolskej matematiky s dôrazom na využitie v oblasti farmácie prevažne počas štúdia. Štatistika a jej výučba je profilovaná tak, aby nadobudnuté vedomosti vedeli poslucháči príslušných študijných programov aplikovať pri rôznych biologických, ale aj nebiologických experimentoch, či pokusoch, a to s dôrazom na ich správne vyhodnotenie a pochopenie záverov jednotlivých experimentov.

Rozvoj v oblasti informatiky, matematiky, či štatistiky, sa zabezpečuje aj uchádzaním sa o rôzne projekty, pričom v tejto oblasti už v minulosti boli úspešne riešené 3 projekty.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa lingvisticky orientovaní pedagógovia zapájajú do rôznych projektov realizovaných na pôde UVLF ako aj iných vysokých škôl a univerzít na Slovensku, v oblasti štatistiky hlavne vo forme podpory a vyhodnotenia rôznych experimentov, či pokusov v biologickej oblasti, ale aj mimo nej, so zameraním na „A-čkové“ publikácie.