Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Pedagogická činnosť

Pracovisko cudzích jazykov

V pedagogickej činnosti sa pracovisko cudzích jazykov zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho odborného jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie kompletných jazykových kompetencií v daných študijných programoch. Okrem toho sa zabezpečuje aj výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine. Pedagogický proces v oblasti informatiky, matematiky a štatistiky je zameraný na ich aplikáciu v príslušných oblastiach, a to s dôrazom na transfer praktických vedomostí a zručností a ich využitie pri rôznych experimentoch, či pokusoch.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
 • Biomedicínska štatistika a informatika
Hygiena potravín:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
 • Biomedicínska štatistika a informatika
Farmácia:
 • Odborná latinčina
 • Jazyk anglický/nemecký
 • Výpočtová technika a informačné zdroje
 • Základy matematiky, štatistiky a bioštatistiky
 • Farmaceutická informatika
Kynológia:
 • Základy latinskej terminológie
 • Anglická kynologická terminológia
 • Základy informatiky a štatistiky
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Anglický/nemecký jazyk
 • Základy informatiky a štatistiky
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Latinská terminológia
 • Cudzí jazyk
 • Základy štatistiky
GVM, post BSC., JSP
 • Latin terminology
 • Slovak language
 • Biomedical statistics and informatics
3. stupeň štúdia:
 • Jazyková príprava doktorandov
 • Štatistické spracovanie dát
 • Metodológia a štatistické hodnotenie biologického experimentu

Pracovisko telesnej výchovy a športu

Telesná výchova ako výberový predmet štúdia sa chápe ako súčasť psychohygieny a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia a je určená pre študentov všetkých ročníkov a programov štúdia v dennej i externej forme pod organizačným a metodickým vedením pedagógov telesnej výchovy a športu.

Adresa: Cesta pod Hradovou 11 (areál vysokoškolských internátov UVLF ), 04181 Košice

Formy výučby:

 • pravidelná účasť na hodinách TV: tabata-body form, basketbal, bedminton, bežecký tréning, florbal, frisbee, futbal, indoorové lezenie, kardiocvičenia, kondičné posilňovanie muži i ženy, pilates, stolný tenis, volejbal, turistika, zdravý chrbát (SM systém), lukostreľba
 • bloky
  - turnaje: športové hry
  - splavovanie: kanoistika a rafting
  - turistika: pešia, vodná, cyklo
  - lyžovanie
 • sústredenia
  - vodácke: kanoistika, rafting
  - turistické
  - lyžiarske

ORGANIZÁCIA VÝUČBY TV V ZIMNOM SEMESTRI 2022/2023

Šport na UVLF - prezentácia

Podmienky k udeleniu zápočtu:

Podmienkou k udeleniu zápočtu v príslušnom semestri je aktívna účasť na cvičeniach, ktorú je možné so súhlasom garanta predmetu TV absolvovať aj v kombinácii jednotlivých ďalších foriem výučby a športov.
Telesná výchova je dvojsemestrálny predmet, to znamená, že študent získa 1 kredit až po absolvovaní TV v obidvoch semestroch v danom akademickom roku.

Telesnú výchovu si študenti môžu zapisovať opakovane počas celého štúdia.

Bez náhrady možno vynechať jedno cvičenie.
Počas skúškového obdobia sú vypísané termíny cvičení v kardiocvičebniach, ktoré slúžia aj ako náhrada adekvátneho počtu vymeškaných hodín.

Zápočet udeľuje vyučujúci učiteľ po poslednom cvičení v semestri.

 • pre ZS týždeň pred začatím výučby v letnom semestri
 • pre LS do 14.júla príslušného akademického roku

Študent, ktorému nebol udelený zápočet si predmet Telesná výchova zapíše v nasledujúcom období.

Kontakt:
PaedDr. Beáta Gajdošová, e mail: beata.gajdosova@uvlf.sk - garant predmetu telesná výchova
Mgr. Lukáš Varga, e mail: lukas.varga@uvlf.sk - asistent

Pohybové aktivity

TABATA, BODY FORM: vysoko intenzívne kardiovaskulárne cvičenie so zameraním na intervalový tréning, rozvoj telesnej kondície a na spevňovanie a tvarovanie problémových partii tela.
BASKETBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra.
BEDMINTON A STOLNÝ TENIS: zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
BEŽECKÝ TRÉNING: pravidelný, bežecko-kondičný tréning v prírode
FLORBAL: pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné herné kombinácie, hra.
FRISBEE (lietajúci tanier): kolektívna, bezkontaktná hra: pravidlá, základy techniky hádzania a chytania disku, hra.
JOGA: liek pre telo i dušu.
KARDIO CVIČENIE: vytrvalostné cvičenie, ktoré rozvíja a posilňuje srdcovo - cievny systém.
KONDIČNÉ POSILŇOVANIE: cvičenie zamerané na všestranný rozvoj základných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu, rozvoj sily, svalstva, úprava postavy – aj pre ženy
LUKOSTREĽBA: základy techniky a metodika lukostreľby
PILATES: zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybu, dýchania a správneho držania tela
MINIFUTBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, taktika, hra
INDOOROVÉ LEZENIE: bouldering, lezenie na umelej stene
TURISTIKA: vodná, pešia, cyklo v okolí Košíc, Slovenského raja, Pieniny
VOLEJBAL: pravidlá, herné činnosti, hra
ZDRAVÝ CHRBÁT: využitie cvičebnej metódy SM systém(elastické lano), ktorá predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát predovšetkým chrbticu.
ŠPECIÁLNY PROGRAM: pre študentov so špecifickými potrebami (individuálny prístup)