Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Pedagogická činnosť

V pedagogickej činnosti, týkajúcej sa výučby cudzích jazykov, sa katedra zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho odborného jazyka je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie kompletných jazykových kompetencií v daných študijných programoch. Okrem toho sa zabezpečuje aj výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Pedagogický proces v oblasti informatiky, matematiky a štatistiky je zameraný na ich aplikáciu v príslušných oblastiach, a to s dôrazom na transfer praktických vedomostí a zručností a ich využitie pri rôznych experimentoch, či pokusoch.

V rámci katedry sa zabezpečuje aj výučba profesijnej komunikácie a komunikačných zručností. Cieľom predmetov je umožniť študentom získať znalosti a zručnosti v etickej komunikácii medzi kolegami, smerom k verejnosti a vo vzťahu k zákazníkom - majiteľom alebo chovateľom zvierat, získať znalosti ako pripraviť a odprezentovať výsledky práce či už na stretnutiach face-to-face, alebo pred auditóriom. Študent získa základné poznatky z teórie jazykovej komunikácie, štylistiky a rétoriky ako východiska k tvorbe vlastných efektívnych a kultivovaných komunikačných výstupov.

Telesná výchova ako výberový predmet štúdia sa chápe ako súčasť psychohygiény a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia a je určená pre študentov všetkých ročníkov a programov štúdia v dennej i externej forme pod organizačným a metodickým vedením pedagógov telesnej výchovy a športu. Pracovisko zabezpečuje aj výučbu pre zahraničných študentov. Adresa: Cesta pod Hradovou 11 (areál vysokoškolských internátov UVLF ), 04181 Košice

Formy výučby:

 • pravidelná účasť na hodinách TV: tabata - body form, joga, basketbal, bedminton, bežecký tréning, florbal, frisbee, futbal, indoorové lezenie, kardiocvičenia, kondičné posilňovanie muži i ženy, pilates, stolný tenis, volejbal, turistika, zdravý chrbát (SM systém), lukostreľba
 • voľnočasové aktivity
  - turistika - pešia, vodná, cyklo,
  - splavovanie riek - rafting,
  - lyžovanie,
  - účasť na turnajoch.

Študent si vyberá jednu pohybovú aktivitu z programu výberovej TV na každý semester zvlášť. Po absolvovaní telesnej výchovy v zimnom aj letnom semestri je mu následne udelený 1 kredit (okrem VVL a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii).

Ak študent neabsolvoval TV v ZS, nemôže ju mať zapísanú ani v LS.

Telesnú výchovu si študenti môžu zapisovať opakovane počas celého štúdia!

Rozvrh a bližšie informácie o plánovaných akciách sú zverejňované na FB: UVLF Telesná výchova a šport

Šport na UVLF - prezentácia

Konzultačné hodiny: streda a piatok 9:00 - 10:30hod. (žltý internát, za vrátnicou vľavo)
Kontakt:
PaedDr. Beáta Gajdošová - garant predmetu pre študijné odbory: VVL, HP, F, TaKP, BKaP, K, CanHip
e mail: beata.gajdosova@uvlf.sk
Mgr. Lukáš Varga - garant predmetu pre študijné odbory: VetSes, PaOZ
e mail: lukas.varga@uvlf.sk

Pohybové aktivity

 • TABATA, BODY FORM: vysoko intenzívne kardiovaskulárne cvičenie so zameraním na intervalový tréning, rozvoj telesnej kondície a na spevňovanie a tvarovanie problémových partii tela.
 • BASKETBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra.
 • BEDMINTON A STOLNÝ TENIS: zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
 • BEŽECKÝ TRÉNING: pravidelný, bežecko-kondičný tréning v prírode
 • FLORBAL: pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné herné kombinácie, hra.
 • FRISBEE (lietajúci tanier): kolektívna, bezkontaktná hra: pravidlá, základy techniky hádzania a chytania disku, hra.
 • JOGA: liek pre telo i dušu.
 • KARDIO CVIČENIE: vytrvalostné cvičenie, ktoré rozvíja a posilňuje srdcovo - cievny systém.
 • KONDIČNÉ POSILŇOVANIE: cvičenie zamerané na všestranný rozvoj základných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu, rozvoj sily, svalstva, úprava postavy – aj pre ženy
 • LUKOSTREĽBA: základy techniky a metodika lukostreľby
 • PILATES: zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybu, dýchania a správneho držania tela
 • MINIFUTBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, taktika, hra
 • INDOOROVÉ LEZENIE: bouldering, lezenie na umelej stene
 • TURISTIKA: vodná, pešia, cyklo v okolí Košíc, Slovenského raja, Pieniny
 • VOLEJBAL: pravidlá, herné činnosti, hra
 • ZDRAVÝ CHRBÁT: využitie cvičebnej metódy SM systém(elastické lano), ktorá predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát predovšetkým chrbticu.
 • ŠPECIÁLNY PROGRAM: pre študentov so špecifickými potrebami (individuálny prístup)

Všeobecné veterinárske lekárstvo:

 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický
 • Biomedicínska štatistika a informatika
 • Profesijná komunikácia
 • Telesná výchova

Hygiena potravín:

 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický
 • Biomedicínska štatistika a informatika
 • Profesijná komunikácia
 • Telesná výchova

Farmácia:

 • Odborná latinčina
 • Jazyk anglický
 • Výpočtová technika a informačné zdroje
 • Základy matematiky, štatistiky a bioštatistiky
 • Farmaceutická informatika
 • Telesná výchova

Kynológia:

 • Základy latinskej terminológie
 • Anglická kynologická terminológia
 • Základy informatiky a štatistiky
 • Komunikačné zručnosti
 • Telesná výchova

Bezpečnosť krmív a potravín:

 • Anglický jazyk
 • Základy štatistiky a bioštatistiky
 • Telesná výchova

Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

 • Latinská terminológia
 • Cudzí jazyk
 • Základy štatistiky
 • Komunikačné zručnosti
 • Telesná výchova

Veterinárna sestra:

 • Základy latinskej terminológie
 • Informačné technológie v ambulancii
 • Základy anglického jazyka
 • Telesná výchova

Trh a kvalita potravín

 • Telesná výchova

Pohoda a ochrana zvierat

 • Telesná výchova

GVM I, GVM II, JSP

 • Latin terminology
 • Slovak language
 • Biomedical statistics and informatics
 • Professional communication
 • Physical education

Veterinary nurse

 • Basics of Latin terminology
 • Basics of Slovak language
 • Information technologies in the outpatient ward
 • Professional communication and psychology
 • Physical education

3. stupeň štúdia:

 • Jazyková príprava doktorandov
 • Štatistické spracovanie dát
 • Metodológia a štatistické hodnotenie biologického experimentu