Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na riešenie aktuálnych problémov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych chorôb zvierat, vrátane zoonóz. Problémy v oblasti výskytu infekčných a parazitárnych chorôb sú riešené komplexne – od analýzy epizootologickej situácie na farmách a v teréne cez izoláciu mikroorganizmov k štúdiu interakcie pôvodca – hostiteľ integrovaním klasických prístupov detekcie s najmodernejšími metódami biologického a medicínskeho výskumu. Ďalšou významnou vedecko-výskumnou činnosťou pracoviska je ochrana produkčných a spoločenských zvierat pred nebezpečnými nákazami, čo prispieva k výraznému ekonomickému rastu chovov a skvalitneniu welfare zvierat. V prípade zoonóz pracovisko významnou mierou prispieva k zabezpečeniu verejného zdravia.
Pracovisko epizootológie zameriava svoju vedecko-výskumnú činnosť na štúdium bakteriálnych a vírusových chorôb zvierat. Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových infekcií v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej epizootológie. V diagnostike infekčných chorôb využíva najnovšie molekulovo-genetické metódy, metódy identifikácie mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov a genetickú typizáciu vírusov. Z infekčných agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, lyssavírusom, herpesvírusom, kampylobakterom a enterálnym infekciám, ktoré infikujú zvieratá a ľudí. Pracovisko okrem klasických metodologických prístupov využíva aj metódy genomiky a proteomiky.
Priority pracoviska parazitológie vo vedecko-výskumnej činnosti sú pre oblasť protozoológie definované sledovaním epizootologických a epidemiologických vzťahov zoonotických protozoárnych infekcií a vektormi prenášaných protozoóz. V oblasti helmintológie analyzujeme výskyt a šírenie filarióz mäsožravcov, ako aj helmintov dravých vtákov na Slovensku; monitorujeme výskyt závažných parazitozoonóz u voľne žijúcich a domácich mäsožravcov (echinokokóza, alveokokóza, toxokaróza) ako aj výskyt tkanivových helmintóz (cysticerkóza, trichinelóza). V oblasti arachnoentomológie zaznamenávame zmeny arachno-entomofauny s dôrazom na diagnostiku hematofágnych artropódov vo vzťahu k celkovým globalizačným zmenám. Zdokonaľujeme metodické postupy laboratórnej detekcie ektoparazitov.

Projekty:
 • OH SURVector. Projekt číslo: 101132974: Sledovanie a monitoring vektorov prenášajúcich cezhraničné patogény využitím princípu „jedno zdravie“. Realizácia 2024 – 2026. Zodpovedná riešiteľka: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
 • Zoetis VAF37956: Multidisciplinárna štúdia vybraných pôvodcov zoonóz v rámci interakcií medzi voľne žijúcimi zvieratami a ľuďmi z pohľadu One Health. Realizácia 2024 – 2025. Zodpovedná riešiteľka: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 • IGA-ESGV/09/2024: Úloha voľne žijúcich zvierat (Carnivora) v cirkulácii psieho parvovírusu typu 2 (CPV-2) na Slovensku. Realizácia 2024 – 2026. Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Patrícia Petroušková, PhD.
 • VEGA 1/0220/24: Zoonotické vírusová patogény u potravinových zvierat: molekulárna epizootológia/epidemiológia a štúdium transmisie. Realizácia 2024 – 2027. Zodpovedná riešiteľka: doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
 • SK-PL-23-0048: Vektormi prenášané patogény v populáciách lietajúcich stavovcov. Realizácia 2024 – 2025. Zodpovedná riešiteľka: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
 • SAIA Projekt akcie Rakúsko – Slovensko č. 2023-10-15-001: Zlepšenie surveillance zoonotických patogénov netopierov v strednej Európe. Realizácia 2024 – 2025. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
 • VEGA 1/0709/23: Prístup „One Health“ k parazitárnym nákazám so zoonotickým potenciálom. Realizácia 2023 – 2026. Zodpovedná riešiteľka: doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
 • VEGA 1/0316/23: Zoonotické patogény lietajúcich stavovcov v kontexte jedného zdravia. Realizácia: 2023 – 2025. Zodpovedná riešiteľka: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
 • VEGA 1/0287/22: Štruktúra a dynamika ohnísk kliešťami prenášaných nákaz v mestských aglomeráciách Slovenska. Realizácia: 2022 – 2025. Zodpovedná riešiteľka: Ing. Blažena Hajdová, PhD.
 • SK-PL-21-0074: Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa - časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká. Realizácia: 2022 – 2023. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
 • OPENMED
  Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • NANOVIR
  Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • Operačný program: Výskum a vývoj, kód ITMS 26220120002, INFEKTZOON: Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy.
  Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.
 • APVV-19-0440: Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku. Realizácia 2020 – 2024. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
 • VEGA 1/0368/21: Mutácie Toll-like receptoru 3 a ich vplyv na bunkou sprostredkovanú imunitnú odpoveď vo vzťahu k vnímavosti voči vybraným flavivírusovým infekciám u zvierat. Realizácia: 2021 – 2024. Zodpovedná riešiteľka: MVDr. Monika Drážovská, PhD. 
 • KEGA 005UVLF-4/2022: Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia. Realizácia: 2022 – 2024. Zodpovedná riešiteľka: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
 • KEGA 008UVLF-4/2022: Koronavírusové choroby zvierat. Realizácia: 2022 – 2024. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Boris Vojtek, PhD.
 • IGA 04/2023: Identifikácia nových kmeňov CPV-2 u klinicky chorých psov. Realizácia: 2023 – 2024. Zodpovedná riešiteľka: MVDr. Andrea Pelegrinová
 • Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. K09 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Projekt: 09I03-03-V01-00151. Realizácia: 2023 – 2026.