Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na riešenie aktuálnych problémov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych chorôb zvierat, vrátane zoonóz. Problémy v oblasti výskytu infekčných a parazitárnych chorôb sú riešené komplexne – od analýzy epizootologickej situácie na farmách a v teréne cez izoláciu mikroorganizmov k štúdiu interakcie pôvodca – hostiteľ integrovaním klasických prístupov detekcie s najmodernejšími metódami biologického a medicínskeho výskumu. Ďalšou významnou vedecko-výskumnou činnosťou pracoviska je ochrana produkčných a spoločenských zvierat pred nebezpečnými nákazami, čo prispieva k výraznému ekonomickému rastu chovov a skvalitneniu welfare zvierat. V prípade zoonóz pracovisko významnou mierou prispieva k zabezpečeniu verejného zdravia.
Pracovisko epizootológie zameriava svoju vedecko-výskumnú činnosť na štúdium bakteriálnych a vírusových chorôb zvierat. Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových infekcií v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej epizootológie. V diagnostike infekčných chorôb využíva najnovšie molekulovo-genetické metódy, metódy identifikácie mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov a genetickú typizáciu vírusov. Z infekčných agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, lyssavírusom, herpesvírusom, kampylobakterom a enterálnym infekciám, ktoré infikujú zvieratá a ľudí. Pracovisko okrem klasických metodologických prístupov využíva aj metódy genomiky a proteomiky.
Priority pracoviska parazitológie vo vedecko-výskumnej činnosti sú pre oblasť protozoológie definované sledovaním epizootologických a epidemiologických vzťahov zoonotických protozoárnych infekcií a vektormi prenášaných protozoóz. V oblasti helmintológie analyzujeme výskyt a šírenie filarióz mäsožravcov, ako aj helmintov dravých vtákov na Slovensku; monitorujeme výskyt závažných parazitozoonóz u voľne žijúcich a domácich mäsožravcov (echinokokóza, alveokokóza, toxokaróza) ako aj výskyt tkanivových helmintóz (cysticerkóza, trichinelóza). V oblasti arachnoentomológie zaznamenávame zmeny arachno-entomofauny s dôrazom na diagnostiku hematofágnych artropódov vo vzťahu k celkovým globalizačným zmenám. Zdokonaľujeme metodické postupy laboratórnej detekcie ektoparazitov.

Projekty:
 • OPENMED
  Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • Operačný program: Výskum a vývoj, kód ITMS 26220120002, INFEKTZOON: Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy.
  Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.
 • Zahraničný projekt: COST Action CA17110
  „Standardizing OUtput-based surveillance to controlNon-regulated Diseases of cattle in the EU“ (SOUND control)
  Štandardizácia surveilance na neregulované choroby hovädzieho dobytka v EÚ.
  Realizácia 2018 – 2022. Zodpovedný riešiteľ: Dr. Inge Santman-Berends, Royal GD, Deventer, Holandsko; Zodpovedný riešiteľ za Slovensko: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 • APVV-19-0440: Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku. Realizácia 2020 – 2024. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016 – 2020. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 • VEGA 1/0429/20: Molekulárno-genetická charakterizácia vírusu hepatitídy E u potravinových zvierat a riziká pre humánnu populáciu. Realizácia 2020 – 2022. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
 • VEGA 1/0043/19: Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. Realizácia 2019 – 2022. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
 • VEGA 1/0536/18: Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí. Realizácia 2018 – 2021. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
 • KEGA 014UVLF-4/2019: Tropická veterinárna medicína. Realizácia: 2019 – 2021. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Marián Prokeš, PhD.
 • KEGA 009UVLF-4/2018: Modernizácia technického vybavenia parazitologického laboratória a tvorba študijných trvalých preparátov a materiálov pre e-learning. Realizácia: 2018 – 2020. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miloš Halán PhD.