Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Charakteristika pracoviska

Katedru epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia tvorí pracovisko epizootológie a pracovisko parazitológie. Epizootológia, infektológia a parazitológia patria medzi vedné disciplíny s najdynamickejším rozvojom. V ostatných desaťročiach vďaka prevencii a tlmeniu nákaz a tiež všeobecnému pokroku medicínskych a biologických vied bol zaznamenaný ústup významných infekčných chorôb zvierat. Na druhej strane epizootologická situácia v regiónoch, štátoch, resp. kontinentoch je komplikovaná výskytom vybraných a nových infekčných chorôb. Rozsiahly medzinárodný obchod prispieva ku globalizácii mnohých nákaz pričom narastá riziko zavlečenia exotických chorôb.
Epizootológia sa zameriava na štúdium, epizootologickú analýzu a hodnotenie rizík vybraných infekčných chorôb produkčných, spoločenských a voľne žijúcich zvierat. Súčasťou štúdia vlastností klasických a novoobjavených etiologických agensov infekčných chorôb zvierat je štúdium ich patogenézy a vzájomné synergické pôsobenie. V diagnostike infekčných chorôb pracovisko využíva najnovšie molekulovo-genetické metódy, metódy identifikácie mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov a genetickú typizáciu vírusov. Veľká pozornosť je venovaná prevencii a tlmeniu infekčných chorôb zvierat, zdokonaľovaniu metód imunoprofylaxie čo prináša výrazný ekonomický benefit a skvalitnenie welfare zvierat. Študované a analyzované sú vzťahy medzi infekčnými chorobami zvierat a ľudí. Pracovisko tým významnou mierou prispieva k zabezpečeniu verejného zdravia ľudskej populácie.
Parazitológia patrí k rýchlo sa rozvíjajúcim vedným odborom. Zavedením nových metód štúdia na bunkovej úrovni prispieva k riešeniu parazitóz zvierat a ľudí. Parazitárne choroby hospodárskych a spoločenských zvierat spôsobujú ročne státisícové straty. Štúdium parazitológie je zamerané na všestranné poznanie parazito-hostiteľských vzťahov na všetkých úrovniach (morfologickej, fyziologickej, genetickej, molekulárnej aj z pohľadu prenosu patogénov parazitickými článkonožcami). Cieľom tohto štúdia je pripraviť absolventov tak, aby boli schopní správne diagnostikovať a riešiť parazitologické problémy tak na úrovni jednotlivca, ako aj stáda, čo v konečnom dôsledku vedie k zabezpečeniu chovu zdravých zvierat a potravín.