Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Pedagogická činnosť

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia zabezpečuje výučbu študijných predmetov v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, pohoda a ochrana zvierat, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a veterinárna sestra. Tvoriví pracovníci pôsobia aj ako školitelia bakalárskych a diplomových prác. V rámci postgraduálnej výchovy pracovníci katedry školia doktorandov v dennej a externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore infekčné choroby zvierat a parazitárne choroby zvierat. Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia intenzívne spolupracuje s katedrami a klinikami UVLF v Košiciach, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Komorou veterinárnych lekárov SR, vedeckými ústavmi SAV ako aj so súkromnými veterinárnymi lekármi. V rámci výučby študijných predmetov zabezpečuje katedra praktickú výučbu v špecializovaných laboratóriách, poľnohospodárskych podnikoch a v školskom poľnohospodárskom podniku.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Epizootológia
 • Parazitológia
 • Preventívna veterinárna medicína
 • Nákazy zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby malých zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov
 • Infekčné a parazitárne choroby koní
 • Infekčné a parazitárne choroby ošípaných
 • Zoonózy
 • Chov a choroby plazov a terárijných zvierat
 • Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ
 • Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických experimentov
 • Tropická veterinárna medicína
Hygiena potravín:
 • Epizootológia
 • Parazitológia
 • Preventívna veterinárna medicína
 • Nákazy zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby malých zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov
 • Infekčné a parazitárne choroby koní
 • Infekčné a parazitárne choroby ošípaných
 • Zoonózy
 • Tropická veterinárna medicína
Farmácia:
 • Parazitológia
Pohoda a ochrana zvierat:
 • Manažment zdravia spoločenských zvierat
 • Chránené druhy živočíchov
Kynológia:
 • Infekčné choroby psov
 • Parazitárne choroby psov
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Parazitárne a infekčné choroby potravinových zvierat
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Infekčné choroby – zoonózy
 • Parazitárne choroby – zoonózy
 • Záujmové chovy
Veterinárna sestra:
 • Základy mikrobiológie, parazitológie a imunológie
 • Parazitárne a infekčné choroby spoločenských zvierat
 • Preventívna veterinárna medicína spoločenských zvierat