Loading...

CEEPUS

Nahlasovanie sa na mobilitu

O štipendium na mobilitu v rámci programu CEEPUS sa môže uchádzať:

 • uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v školskom roku, kedy uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt,
 • uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v školskom roku, kedy uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt (kategória freemover).

Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená do programu ako aj uchádzači o individuálne mobility (kategória freemover), sa uchádzajú o štipendium na mobilitu elektronicky na www.ceepus.info. Uchádzač si v prihláške vyberá hostiteľskú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motivačný list, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Program podporuje mobility:

 • semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
 • ukrátkodobé pobyty študentov a doktorandov (spojené s vypracovaním diplomových a dizertačných prác),
 • prednáškové pobyty učiteľov.

Žiadosti o štipendium na mobilitu sa vypĺňajú nasledovne:

 1. Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info. Po základnej registrácii dostane na svoju emailovú adresu potvrdenie o registrácii.
 2. Uchádzač si otvorí stránku www.ceepus.info pod svojím užívateľským menom a heslom.
 3. Potvrdí žiadosť o registráciu na mobilitu.
 4. Uchádzač si vyberie akademický rok, v ktorom má záujem realizovať štipendijný pobyt a vyberie si, či bude žiadať o mobilitu v rámci siete (network mobility; ak je jeho domáca vysoká škola/fakulta/katedra zapojená do siete) alebo bude žiadať o individuálnu mobilitu (kategória freemover).
 5. V elektronickej prihláške vyplní základné údaje, motivačný list, odborný program pobytu, ukončené a prebiehajúce štúdium a znalosť jazykov.

Uchádzač o individuálnu mobilitu (kategória freemover) musí do elektronickej prihlášky vložiť zoskenované dokumenty (vo formáte jpg alebo pdf):

 • akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy a doklad, že prijímajúca vysoká škola nebude od štipendistu požadovať školné (formulár dokumentu; k stiahnutiu je na stránke www.ceepus.info),
 • 2 odporúčacie listy od dvoch profesorov z domácej vysokej školy - vkladajú len študenti a doktorandi (formulár na odporúčací list; k stiahnutiu je na stránke www.ceepus.info),
 • stanovisko z domácej vysokej školy o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí domácou vysokou školou (učitelia vkladajú súhlas z domácej vysokej školy so zahraničným pobytom učiteľa),
 • doklad „Equal Status“ - doklad je vyžadovaný u tých uchádzačov, ktorí majú dvojité občianstvo, alebo ak ide o zahraničných študentov študujúcich celé vysokoškolské alebo doktorandské štúdium na slovenskej vysokej škole. O štipendium programu CEEPUS sa môžu uchádzať zahraniční študenti, ktorí študujú celé vysokoškolské alebo doktorandské štúdium na slovenskej vysokej škole a majú občianstvo niektorej z členských krajín programu CEEPUS.

Postup schvaľovania elektronických prihlášok na štipendijné pobyty (v prípade ak vysoká škola uchádzača je zapojená do programu CEEPUS):

 • Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke www.ceepus.info.
 • Prihlášku kontroluje a schvaľuje koordinátor siete a potvrdzuje ju domáca národná kancelária.
 • Potvrdená prihláška je systémom zaslaná do zahraničnej národnej kancelárie programu a hostiteľskej vysokej škole. Po akceptácii prihlášky na hostiteľskej vysokej škole zahraničný národný koordinátor pridelí štipendium. Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia.
 • Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok účasti v programe.

Všeobecné podmienky pre mobility:

 • študenti denného štúdia VŠ musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre - technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac (podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne 21 dní pobytu); pri viacmesačných pobytoch je podmienka pre vyplatenie štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom mesiaci,
 • učitelia vysokých škôl na plný úväzok - technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac; právne minimálna dĺžka pobytu je 5 pracovných dní a povinnosť odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín (konkrétne podmienky pre jednotlivé krajiny sú na www.ceepus.info).

Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov a doktorandov:

 • 10 mesiacov po celú dobu trvania dohody CEEPUS II počas bakalárskeho štúdia,
 • 10 mesiacov po celú dobu trvania dohody CEEPUS II počas magisterského štúdia,
 • 10 mesiacov v jednom akademickom roku pre doktorandov.