Loading...

Oznamy

Noví všeobecní veterinárni lekári už majú v rukách diplomy

Promóciami na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vrcholí náročný a netradičný akademický rok.  V pondelok 29. júna 2020 prežilo mimoriadne okamihy 50 z 56 absolventov šesťročného študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom jazyku. Vo dvoch skupinách absolvovali slávnostný akt v aule UVLF, ktorá kvôli pandémii koronavírusu a prísnym hygienickým opatreniam nahradila tradičné Štátne divadlo.

Každoročne v tomto období celá spoločnosť verí, že do profesionálneho života vstupujú nové osobnosti, ktoré nebudú mať len vysokoškolský diplom, ale aj múdrosť a čistý charakter, chuť a silu nevzdávať sa pri strete s prekážkami. „Toto naše očakávanie je v tomto roku silnejšie ako kedykoľvek predtým, lebo máme za sebou mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko zažité a očakávané. V poslednom ročníku štúdia, krátko pred štátnymi záverečnými skúškami, stratili tohtoroční absolventi istotu poznaného. Univerzita nemohla dopustiť úplné popretie tradičných akademických pravidiel a hlavnou prioritou bolo zabezpečiť ukončenie štúdia tak, aby ich diplom nebol v budúcnosti spochybňovaný len preto, že bol získaný za  mimoriadnych okolností,“ tlmočila študentom slová rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., ktorá sa na promóciách nemohla zúčastniť kvôli stretnutiu rektorov u ministra školstva, prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Univerzita zorganizovala slávnostné promócie bezprostredne po ukončení štúdia, tak ako to bolo zvykom vždy doteraz. Chcela tak potvrdiť váhu akademických tradícií, ale aj istotu, ktorú dáva spoločnosti dodržiavanie pravidiel a disciplíny. „Doba sa mení, svet sa vyvíja stále rýchlejšie a tomu sa budú musieť prispôsobiť aj naši absolventi. Reagovať na nové podnety, o ktorých dnes ani netušíme. Som presvedčená, že múdrosť a ľudskosť budú dobrým základom, ktorý ich ukotví, nech už budúcnosť prinesie čokoľvek,“ dodala.

Promótor, ktorým bol prorektor UVLF pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., predniesol text slávnostného sľubu, ktorý absolventi potvrdili spoločným vyhlásením a potom i osobnou prísahou pri preberaní diplomu. Absolventom bol udelený vysokoškolský titul „doktor veterinárneho lekárstva“ so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s ním podľa platných zákonov spojené.

V slávnostnom promočnom sľube absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach verejne potvrdili, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri  ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín. Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej medicíny, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaviazali aj k tomu, že všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.

Za všetkých študentov sa prihovorili noví doktori veterinárneho lekárstva Andrej Mitrík a Vladimíra Turčok Šimová.