Loading...

Oznamy

Slávnostné promócie absolventov 2019

01.07.2019   Aktuality

Promócie absolventov vysokých škôl sú nádhernou bodkou za vysokoškolským štúdiom každého študenta. Tohtoročná slávnostná promócia študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa konala 26. a 27. júna 2019 v historickom prostredí Štátneho divadla v Košiciach. Spolu promovalo 276 absolventov štúdia v slovenskom jazyku a 62 absolventov zahraničného štúdia.

Slávnostná promócia sa uskutočnila za prítomnosti rektorky univerzity, Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a celého vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ako aj zástupcov partnerskej Nord University z Bodø v Nórsku, ktorej prodekanka Marit Bjørnevik, MSc., spolu s prorektorom pre vzdelávanie MVDr. Martinom Tomkom, PhD., spoločne odovzdali diplomy absolventom bakalárskeho štúdia. Okrem zástupcov akademického senátu, vedeckej a správnej rady univerzity, ako aj ďalších predstaviteľov slovenských univerzít a inštitúcií a iných pozvaných hostí sa promócie zúčastnil aj veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. E. Terje Theodor Nervik s manželkou a honorárna konzulka Slovenskej republiky v Calgary MVDr. Eva Hadzima.

Titul doktor veterinárskeho lekárstva bol slávnostne udelený v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 111 absolventom a v študijnom programe hygiena potravín 7 absolventom. V študijnom programe farmácia bol titul magister udelený 109 absolventom. V študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo promovaných na magistrov 16 absolventov. V bakalárskych študijných programoch ukončilo štúdium a bolo slávnostne promovaných na bakalárov v študijnom programe kynológia v dennej forme 17 absolventov a v externej forme 2 absolventi. V študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme promovali 3 absolventi a v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii promovali 5 absolventi. Štúdium s vyznamenaním ukončili 5 absolventi našej univerzity. Cenou rektorky za vynikajúce výsledky počas štúdia boli ocenení 2 absolventi, a to Mgr. Paula Palaštová v študijnom programe trh a kvalita potravín a Bc. Alexandra Uchaľová v študijnom programe kynológia v dennej forme.

26. júna 2019 sa taktiež uskutočnili aj promócie zahraničných študentov UVLF v Košiciach. Promovaných bolo 69 študentov v študijnom programe na spojenom prvom a druhom stupni štúdia General Veterinary Medicine, ktorým bol udelený titul doktor veterinárskeho lekárstva (DVM) a 34 študentov v spoločnom študijnom programe na prvom stupni štúdia Animal Science, ktorým bol udelený bakalársky titul (BSc.). Šesť absolventov programu General Veterinary Medicine promovalo s vyznamenaním, z toho päť študentiek získalo Cenu rektorky - Fay Dimaline, Lisa Marie Dunne, Maria Borgersen Hære, Sonia Jego a Thea Linkjendal. V bakalárskom programe Animal Science promovali s vyznamenaním tri študentky, z toho jedna získala aj Cenu rektorky - Malin Pedersen. 

Všetkým tohoročným absolventom prajeme veľa úspechov a naplnenie ich očakávaní v osobnom i pracovnom živote.