Loading...

Oznamy

UVLF má nového rektora, prorektorov i vedeckú radu

UVLF má nového rektora, prorektorov i vedeckú radu

V stredu 1. februára 2023 sa svojej funkcie ujal rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Na štvorročné obdobie ho vymenovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová 26. januára tohto roku. 

V stredu 1. februára 2023 sa uskutočnilo aj zasadnutie Akademického senátu UVLF. Na jeho programe bol aj návrh na prorektorov UVLF na funkčné obdobie 2023 – 2027 a návrh na členov Vedeckej rady UVLF na funkčné obdobie 2023 – 2027.

Prorektormi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa stali
MVDr. Martin Tomko, PhD., - prorektor pre vzdelávanie
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., - prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., - prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., - prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
MVDr. Boris Vojtek, PhD., - prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu

Ku zmenám došlo aj vo Vedeckej rade UVLF, ktorá je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členov Vedeckej Rady UVLF vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení akademického senátu. Pôsobnosť vedeckej rady je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vnútornými predpismi univerzity. Jej členmi sú významní odborníci z radov vyšších učiteľov, významní odborníci pôsobiaci v študijných odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do odboru veterinárske vedy alebo príbuzných odborov a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a ostatných veterinárskych činností. Tu nájdete uznesenie Akademického senátu UVLF v Košiciach

Vedecká rada UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide, PhD.
prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Dr. h. c. prof MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM 
doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM 
prof. MVDr. František Novotný, PhD.
prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
MVDr. Ľubomír Kráľ
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
PharmDr. Ondrej Sukeľ
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach momentálne nemá Správnu radu, nakoľko členstvo v Správnej rade UVLF v Košiciach, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniklo dňom 30. novembra 2022. Správna rada UVLF sa momentálne kreuje v zmysle ustanovení zákona o vysokých školách a bude mať sedem členov. Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UVLF sa uskutočnilo v pondelok 30. januára 2023. Tu si ho môžete pozrieť záznam z verejného vypočutia kandidátov.

Kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach v zmysle platnej legislatívy zvolil Akademický senát UVLF a navrhol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Ing. Tadeusz Frackowiak (kandidát  zvolený AS  UVLF)
JUDr. Dušan Gažovský (kandidát zvolený AS  UVLF)
Ing. Stanislav Hreha, PhD.(kandidát zvolený AS  UVLF)
MVDr. Miroslav Martinček (kandidát navrhnutý ministrom)
MVDr. Ladislav Stodola (kandidát navrhnutý ministrom)
JUDr. Jana Venhartová, LL.M (kandidát navrhnutý ministrom)