Loading...

Oznamy

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach

V zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 6 Štatútu Správnej rady UVLF  sa dňa 30.01.2023  (pondelok) v čase  od 13.00 hod. uskutoční v aule  pavilónu č. 34 UVLF, Komenského č. 73, Košice     

verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UVLF

zvolených Akademickým senátom UVLF a  navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Verejné vypočutie prebehne podľa navrhnutého rámcového harmonogramu :

13.00 – 13.10 hod. otvorenie
13.15 – 16.15 hod. predstavenie kandidátov

  1.  Ing. Tadeusz Frackowiak (kandidát  zvolený AS  UVLF)
  2. JUDr. Dušan Gažovský (kandidát zvolený AS  UVLF)
  3. Ing. Stanislav Hreha, PhD.(kandidát zvolený AS  UVLF)
  4. MVDr. Miroslav Martinček (kandidát  navrhnutý ministrom)
  5. MVDr. Ladislav Stodola (kandidát  navrhnutý ministrom)
  6. JUDr. Jana Venhartová, LL.M (kandidát  navrhnutý ministrom)

16.15 – 16.20 hod.   ukončenie verejného vypočutia

Verejné vypočutie kandidátov riadi predseda Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.  

Kandidáti vystúpia v abecednom poradí, časový limit na vypočutie jedného kandidáta je stanovený na 30 minút, z toho maximálne 5 minút bude určených vlastnému predstaveniu (profesijný životopis, osobná motivácia pre pôsobenie v správnej rade, vlastný prínos k posilňovaniu väzby UVLF  a spoločnosti) a 25 minút  bude určených na diskusiu. Verejné vypočutie sa uskutoční tak, aby možnosť klásť otázky kandidátom mali najmä členovia akademickej obce vysokej školy a zástupcovia verejnosti.

Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo na webovom sídle a celý záznam z verejného vypočutia bude zverejnený na webovom sídle UVLF odo dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta.

Účasť verejnosti je možná do maximálneho naplnenia kapacity auly.