Loading...

Oznamy

Prihláste sa na 65. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

Prihláste sa na 65. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravuje v akademickom roku 2022/23 už 65. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ.

Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v piatich sekciách:
1. PREDKLINICKÁ SEKCIA
Anatómia, histológia, biológia, genetika, etológia, etika chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, fyziológia a patologická fyziológia, história veterinárnej medicíny a pod.
2. KLINICKÁ SEKCIA
Chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo, parazitológia, toxikológia, a pod.
3. SEKCIA HYGIENY POTRAVÍN A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Hygiena potravín, hygiena prostredia, hygiena chovu zvierat, ekológia, sanitácia, welfare, a pod.
4. FARMACEUTICKÁ SEKCIA
Liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, lekárenstvo, sociálna farmácia, a pod.
5. SEKCIA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA
Prezentácia čiastkových výsledkov bakalárskych prác.

Najlepšie prezentácie v každej sekcii budú odmenené cenou UVLF v Košiciach: 1. miesto 200 eur, 2. miesto 150 eur, 3. miesto 100 eur a hodnotnými vecnými cenami.

Upozorňujeme na dôležité termíny:

Termín konania: 26. apríla 2023

Registrácia a zaslanie abstraktu: 5. marca – 5. apríla 2023

Zaslanie príspevku: 20. apríla 2023

Odborný a organizačný garant ŠVOČ: doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF v Košiciach