Loading...

Oznamy

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena Správnej rady UVLF

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena Správnej rady UVLF

27.07.2022   Neprehliadnite

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvára výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len SR UVLF).

V súlade s novelou zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ktorou sa upravujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy a určujú pravidlá jej kreovania, vyhlasuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov SR UVLF.

V zmysle zákona členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby (§ 40 Správna rada verejnej vysokej školy, odsek 3, zákona č. 131/2002).

Oprávnenie na predkladanie návrhov na kandidátov

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú Akademickému senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá (§ 40 Správna rada verejnej vysokej školy, odsek 3, zákona č. 131/2002).

Nezlučiteľnosť funkcií kandidáta s prípadnou funkciou člena SR UVLF

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby. Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy môže voliť príslušného člena správnej rady verejnej vysokej školy aj z členov akademickej obce príslušnej vysokej školy okrem členov akademického senátu príslušnej verejnej vysokej školy.

Návrh na kandidáta na člena SR UVLF musí obsahovať:

  • Profesijný životopis navrhovanej osoby
  • Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou
  • Čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o splnení podmienok uvedených v § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách a vylúčenie nezlučiteľnosti funkcií s členstvom v správnej rade verejnej vysokej školy podľa § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách
  • Súhlas navrhnutého kandidáta na člena správnej rady so zverejnením životopisu a so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely výberu členov SR UVLF

Kompletné návrhy je možné podávať do 16. 09. 2022 v písomnej forme v zalepenej obálke označenej „NÁVRH NA ČLENA SR UVLF“  na adresu:
Akademický senát
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81  Košice

Doplňujúce údaje:
Podľa § 40 ods. 5 Zákona o vysokých školách Akademický senát UVLF zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena SR UVLF príslušný počet kandidátov.
Po voľbe zorganizuje UVLF verejné vypočutie kandidátov.

Formulár na predkladanie návrhu člena SR UVLF
Súhlas s nomináciou na člena SR UVLF
Čestné vyhlásenie kandidáta na člena SR UVLF