Loading...

Oznamy

Živá príroda je nenahraditeľná

29.11.2019   Aktuality

Lepšie je raz vidieť a chytiť do ruky, ako stokrát počuť alebo čítať. Stará pravda platí aj v prípade štúdia liečivých rastlín. Študentkám a študentom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už rok pomáha spoznávať ich tajomstvá záhrada liečivých rastlín, ktorú v areáli školy otvorili vlani na jeseň. Využívajú ju predovšetkým pri štúdiu profilových predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín, farmakognózia a rastliny s toxickým účinkom.  

„Cieľom nášho projektu bolo, aby sme vybudovali záhradu liečivých rastlín, ktorá by výmerou aj počtom druhov zodpovedala potrebám katedry na praktické cvičenia,“ hovorí vedúca katedry farmakognózie a botaniky UVLF doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. „V záhrade sme vysadili trvalky aj jednoročné rastliny, na dopestovanie priesad budeme využívať naše skleníky, ktoré vďaka tomu získali tiež nový impulz na rozvoj.“

Rozsiahly historický areál univerzity s krásnym parkom je národnou kultúrnou pamiatkou. Teraz k nemu pribudla ďalšia časť, ktorá bude rokmi rovnako získavať na hodnote. Plochu, na ktorej je záhrada liečivých rastlín, sa podarilo dostať do vlastníctva univerzity len nedávno. Bolo treba preto urobiť veľa roboty doslova „od piky“. Vyčistiť a upraviť pozemok, oplotiť ho, pripraviť celý projekt v štýle starých kláštorných záhrad, vrátane závlahového systému a fontány, aj ho technicky zrealizovať, osadiť lavičky, vybudovať chodníky. Potom prišla na rad záhradnícka práca. Pri kultivácii výsadbových záhonov sa zatrávnili ich okraje, ale aj ostatná oddychová zóna v záhrade. Záhradnícky substrát a mulčovacia kôra sa použila pri výsadbe stromov a kríkov, ktoré majú farmaceutický potenciál. Na záhony potom vysadili farmaceuticky významné liečivé trvalky, kríky a stromy podľa zatriedenia do čeľade a nárokov na pôdu. Na jar pribudli letničky. Liečivé rastliny získala univerzita z Génovej banky v Piešťanoch a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

„Okrem toho, že záhrada poskytuje našim študentom možnosť vzdelávať sa v profilových predmetoch, môžu tu realizovať aj experimentálne diplomové a doktorandské práce. Široká škála liečivých rastlín a ich genetické uchovávanie vytvára priestor na aktívny vedecký výskum. Popri vzdelávaní má ale aj čosi navyše. Poskytuje študentom i zamestnancom školy priestor na oddych a relax v príjemnom prostredí,“ dodáva docentka Eftimová. Tento bonus bude každý rok nadobúdať výraznejší efekt, tak ako budú mladé stromy a kríky naberať silu, rastliny bujnieť a vytvárať farebnejšiu a voňavejšiu plochu.

Pre študentov farmácie je poznanie liečivých rastlín alfou a omegou. Živá zbierka liečivých rastlín v bezprostrednej blízkosti pavilónu, v ktorom katedry sídlia, im na to dáva výnimočnú možnosť orientovať sa v ich poznávaní. Získajú lepší prehľad o nahosemenných i krytosemenných rastlinách, ktoré sú zdrojmi biologicky aktívnych látok využívaných vo farmaceutickom priemysel. Naučia sa správne používať hlavné princípy medzinárodného kódu, pravidlá používania názvoslovia rastlín a naučia sa zatriediť rastliny do taxonomických kategórií.

Projekt Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely získal podporu z Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA). No k jeho realizácii výrazne prispela vlastnými prostriedkami a technickou podporou aj samotná univerzita a sponzori. Pri práci sa brigádnicky vystriedali študenti i zamestnanci.

„Ku skúške z farmaceutickej botaniky odovzdávajú študenti herbár s 30 rastlinami. Doteraz mali málo príležitostí nájsť rastliny vo svojom bezprostrednom okolí. Naša záhrada by to mala výrazne zlepšiť. Tohtoročná teplá a dlhá jeseň nám dovolila, aby sme prvé cvičenia v semestri trávili v záhrade, medzi rastlinami. Je to výborná vec pre študentov, ale aj pre pedagógov. Vysvetľovať niečo priamo v záhrade je niečo celkom iné, ako v učební na monitore počítača. Živá príroda je nenahraditeľná,“ uzatvára docentka Jarmila Eftimová.