Loading...

Oznamy

Výsledok voľby kandidáta na rektora

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5

Akademický senát UVLF v Košiciach

o z n a m u j e
výsledok voľby kandidáta na rektora

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,

bola dňa 26. 10. 2018 právoplatne zvolená Akademickým senátom UVLF v Košiciach za kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023.

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS